Föreningens stadgar


Antagna vid föreningens bildande år 1960 med tillägg vid årssammanträde 1983-04-22 och med ändringar beslutade vid årssammanträde 2017-04-29

STADGAR

för Torpöns Hembygdsförening u.pa. i Ydre kommun, Östergötlands län.

§ 1.

Föreningens firma är. Torpöns Hembygdsförening u.p.a.

§ 2.

Föreningen har till ändamål att ideellt samla och utveckla intresset för hembygden och dess historia, att arbeta för Torpöns framtida utveckling inom aktuella områden, samt att verka för trivsel och sammanhållning i bygden.

§ 3.

Föreningens styrelse skall ha sitt säte på Torpön.

§ 4.

Medlemsskap i föreningen kan erhållas av envar som vill verka för föreningens ändamål.

§ 5.

Styrelsen består av fem ledamöter och tre suppleanter för dem.

På ordinarie föreningssammanträde utses på ett (1) år, styrelsens ordförande och tre suppleanter, och på två (2) år två styrelseledamöter. Två styrelseledamöter kvarstår till nästa ordinarie föreningssammanträde.

Styrelsen är beslutsför då minst fyra ledamöter är närvarande; vid lika röstetal gäller ordförandens utslagsröst.

Styrelsens firma tecknas av ordföranden och kassören var för sig eller tillsammans.

§ 6.

Räkenskapsavslutning skall ske för kalenderår, samt vara avslutad före den 1 mars varje år.

§ 7.

Styrelsen förvaltning och föreningens räkenskaper skall granskas av två revisorer, vilka jämte två suppleanter för dem utses för tiden från ett ordinarie föreningssammanträde till nästkommande. Minst en månad före ordinarie föreningssammanträde åligger det styrelsen att avlämna sin förvaltningsberättelse till revisorerna.

§ 8.

Ett ordinarie föreningssammanträde skall hållas årligen under april månad; extra sammanträde skall av styrelsen utlysas, då det för uppgivet ändamål skriftligen påfordras av minst en tiondel av föreningens röstberättigade medlemmar. Röstberättigad medlem är den, som inbetalat medlemsavgift för innevarande eller föregående kalenderår och som vill verka för föreningens ändamål.

Röstberättigad medlem äger en röst.

Frånvarande medlems rösträtt må utövas endast av fullmäktig som själv är medlem i föreningen. Ingen får dock rösta för mer än en annan medlem.

Kallelse till ordinarie föreningssammanträde skall ske skriftligen, eller på annat tillförlitligt sätt, till var och en av föreningens medlemmar. Kallelsen skall, vad beträffar ordinarie årssammanträde, utfärdas senast 14 dagar före sammanträdet, och för icke ordinarie sammanträde, senast 8 dagar före sammanträdet på liknande sätt.

§ 9.

Tvister mellan föreningen och styrelsen eller ledamot därav eller mellan föreningsmedlem och föreningen eller mellan föreningsmedlem och styrelsen eller ledamot därav skall avgöras av skiljemän enligt gällande lag om skiljemän.

§ 10

Vid ordinarie sammanträde skall bland annat följande frågor förekomma:

  1. Styrelsens berättelse över det gångna årets verksamhet med därtill hörande räkenskapssammandrag samt revisorernas berättelse över verkställd granskning.
  2. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen.
  3. Val av: a) Styrelsens ordföranden

b) Två ordinarie ledamöter och tre suppleanter i styrelsen.

c) Två revisorer och två suppleanter för dem.

d) En valberedning bestående av två personer, varav en sammankallande.

  1. Disposition av uppkommen vinst eller beslut om täckande av förlust.
  2. Fastställande av årsavgift för nästkommande år.
  3. Övriga ärenden, som kan förekomma till behandling.

§ 11.

Beslut angående föreningens upplösande skall fattas vid två ordinarie föreningssammanträden. Föreningens tillgångar skall därvid tillfalla Torpöns kyrkliga syförening till hälften och annan ideell verksamhet på Torpön, som sista ordinarie föreningssammanträde beslutar, till hälften.

§ 12.

Ändring av föreningens stadgar får endast ske om beslut fattas av två på varandra följande föreningssammanträden, varav minst ett ordinarie, och minst 2/3 av de röstande på den senare stämman röstat för beslutet.

§ 13.

Torpöns Hembygdsförenings konto för kultur och framtid:

Kontot består av kapital som blivit disponibelt vid försäljning av förutvarande skolfastigheten. Avkastning av kontot, efter avdrag för eventuell skatt, tillföres kapitalet.

Kontomedel får användas till:

  • Inköp eller upprustning av samlingslokal.
  • Upprustning eller underhåll av kulturellt värdefulla byggnader eller föremål.
  • Inventering och dokumentation av bygdens historia.

Beslut om användande av kontomedel skall fattas av föreningssammanträde och det åligger föreningens revisorer att tillse att uttagna medel används till ovan angivna ändamål.

Förening:

Torpöns Hembygdsförening

Skapad av: Vidar Ferm (2018-11-08 22:51:08) Kontakta föreningen
Ändrad av: Vidar Ferm (2018-11-08 22:51:08) Kontakta föreningen