Årsmötesprotokoll


Protokoll fört vid årsmöte med Torpöns Hembygdsförening i Stebbarps växthus lördagen den 27 april 2019

§1. Föreningens ordförande Pär Sandstedt förklarade årsmötet öppnat.

§2. Föredragningslistan godkändes.

§3. Till ordförande för årsmötet valdes Pär Sandstedt. I ordinarie sekreterares frånvaro valdes Vidar Ferm till sekreterare.

§4. Till justerare valdes Hans Ek och Ulf Svensson.

§5. Kallelsen till mötet godkändes.

§6. Verksamhetsberättelsen lästes upp av ordföranden och lades till handlingarna.

§7. Kassören, Carl-Erik Andersson redogjorde för kassarapport och bokslut. Rapporten uppvisar ett underskott på 6151 kr för verksamheten under 2018. Men föreningens tillgångar är fortfarande drygt 200.000 tillsammans i olika konton och dessutom fanns vid årets slut ca 200 "Brandsnäshäften" och ca 130 säckar grillkol.

Föreningens revisor, Jan Östberg läste upp revisionsberättelsen.

Kassarapport och revisionsberättelsen lades till handlingarna.

§8. Årsmötet beviljade styrelsen ansvarsfrihet för det gångna året.

§9. Val av styrelse:

Ordförande: Pär Sandstedt (omval för 1 år)

Styrelseledamöter för 2 år: Carl-Erik Andersson (omval), Lars Johansson (nyval), kvarstående för ytterligare ett år: Vidar Ferm och Lena Gunnarsson.

Ersättare: Britt-Marie Rolf (omval), Jonas Clevesson (nyval) och Ida Wahlgren (nyval).

Ordföranden framförde ett varmt tack till Ing-Britt Östberg och Maria Clevesson för deras mångåriga insatser i styrelsearbetet, den senare både som ordförande och sekreterare.

Image

Ing-Britt Östberg och Maria Clevesson avtackas efter mångårigt styrelsearbete (Bilden togs vid styrelsemötet den 8 maj 2019)

Firmatecknare är ordförande och kassör, var för sig.

§10. Till revisorer för ett år valdes Jan Östberg och Håkan Lundberg (båda omval). De är också revisorer för hembygdsföreningens del i Naturum Sommen.

Ersättare. Jan-Åke Nyqvist och Rolf Gunnstam (båda omval).

§11. Till båtkommitté valdes Lars Wahlgren och Peter Samuelsson (båda omval).

§12. Till kaffekommitté valdes Jan östberg, sammankallande, Jonas Clevesson och Bernt Johansson (samtliga omval)

§13. Till torpkommitté omvaldes Hans Ek, sammankallande, Bernt Johansson, Göran Hektor och Vidar Ferm. Arbetet i kommittén är för tillfället vilande.

§14 Till Naturums stödgrupp omvaldes Carl-Erik Andersson, Maria Clevesson, Gustav Hörling, Göran Hektor, Stig Stigenhed och Ingemar Nordström.

§15. Till valberedning omvaldes Siw Johansson och Jan-Åke Nyqvist.

§16. Verksamhetsplanen för 2019, som sänts ut till föreningens medlemmar godkändes. Bussutflykten förutsätter dock att minst 30 personer deltar. Även icke medlemmar får delta i utflykten. Tipsvandringarna har tagits bort och ersatts med ett s.k. Musikquiz på Stebbarps glasskafé den 14 och 28 juli.

§17. Eftersom Östergötlands Hembygdsförbunds årsmöte brukar hållas samma helg som vårt årsmöte så beslutades att styrelsen utser ombud till nästa års möte i Östergötlands Hembygdsförbund.

§18. Beslutades att årsavgiften för 2020 skall vara oförändrad 50 kr. Dock kan årsavgiften komma att höjas påföljande år.

§19. Rapporter: Ordföranden rapporterade om årets "Äggalunk" till det nya villaområdet Dalbylandet.

§20. Skötselansvar vandringsled: Samtliga skötselansvariga omvaldes. Styrelsen fick i uppdrag att besluta om eventuella förändringar i sträckningar av vandrings leden.

Ansvariga:

Lomsviken - Nockabo Bernt Johansson, Rolf Lind

Nockabo - Boda Pär Sandstedt, Carl-Erik Andersson

Boda - Börshult Maria Clevesson

Boda - Färjan (landsvägen) Vidar Ferm

Färjan - Lövåsa - Börshult Bo Rosenlöw

Lövåsa - Lomsviken (via Hyltan) Solveig Ibrevik

Nyhemmet - Knuts Skeppstad Britt-Mari och Tomas Rolf

Tillsyn av dasset vid Lomsviken Siw Johansson

§21. Övriga frågor: Carl-Erik Andersson berättade om verksamheten vid Naturum Sommen. Eftersom statsbudgeten har bantats till följd av riksdagens beslut om sänkta skatter för första halvan av 2019 har statens bidrag till Naturvården minskat från 350 till 250 milj. Detta innebär givetvis att även Naturum Sommen får minskade statsanslag. Beslutades därför att Naturum får ytterligare 5.000 kr av föreningen för innevarande år förutom det årliga bidraget på 10.000 kr. Naturum kommer att installera ny belysning till akvariet. Nytt för året är Morgongympa på bryggan.

Ida Wahlgren meddelade att det numera på Facebook finns en "Torpöbornas anslagstavla" där det rapporteras om eventuella strömavbrott och frågor som rör Grannsamverkan. Ida Wahlgren meddelade också att det kommer att hållas Sommaroddtävling i Malexander den 3 augusti och att Torpön ställer upp med minst ett lag.

Vidar Ferm (med hjälp av sammankallande för delprojekten) rapporterade om status för projektet "Torpön 1950 - 2020" med utgångspunkt från minnesanteckningar från det första mötet som hölls i Björkvik den 18 november 2018 och där fördelning av de olika delprojekten gjordes.

§22. Ordföranden förklarade årsmötet avslutat och riktade ett varmt tack till Lena Gunnarsson för gästfrihet och förtäring.

Den traditionella historieberättartävlingen utgick detta år på grund av presentationen av "Torpön 1950 - 2020". Vandringspriset förvaras hos förra årets vinnare, Vidar Ferm

Vid Protokollet:           Vidar Ferm

Justeras:                         Hans Ek                                                                              Ulf Svensson

 

Protokoll fört vid årsmöte med Torpöns hembygdsförening i Stebbarps växthus.

Lördagen den 28 april 2018.

§1. Föreningens ordförande Pär Sandstedt hälsade 18 personer välkomna och förklarade årsmötet öppnat.

§2. Föredragningslistan godkändes.

§3. Till ordförande för årsmötet valdes Pär Sandstedt och sekreterare Maria Cleveson.

§4. Till justerare valdes Helena Aringsjö och Britt-Marie Johansson.

§5. Kallelsen till årsmötet godkändes.

§6. Verksamhetsberättelsen lästes upp av sekreteraren och lades till handlingarna.

§7. Kassör Carl-Erik Andersson redogjorde för kassa och bokslut. Behållningen till år 2018 var 222 906 kr. Dessutom fanns vid årsskiftet ca 250 ”Brandsnäsböcker” och 200 säckar grillkol.

Ordf. läste upp revisionsberättelsen. Denna gäller också naturum. Kassarapport och revisionsberättelse lades till handlingarna.

§8. Årsmötet beviljade styrelsen ansvarsfrihet för det gångna året.

§9. Val av styrelse:

Ordförande: Pär Sandstedt (omval för 1 år)

Ledamöter: Carl-Erik Andersson kvarstår och Maria Cleveson kvarstår. Lena Gunnarsson (omval 2 år) och Vidar Ferm (omval 2 år). Maria Cleveson önskar avgå ur styrelsen vid nästa årsmöte.

Ersättare: Lars Johansson (nyval), Britt-Marie Rolf, Ing-Britt Östberg (båda omval). Ett tack till Lennart Östberg togs till protokollet för hans arbete i styrelsen.

Firmatecknare är ordförande och kassör var för sig.

§10. Till revisorer för 1 år valdes. Jan Östberg och Håkan Lundberg. Dessa är revisorer även för hembygdsföreningens del i naturum.

Ersättare: Jan-Åke Nyqvist och Rolf Gunnstam.

§11. Till båtkommitté valdes: Lars Wahlgren och Peter Samuelsson.

§12: Till kaffekommitté valdes: Jan Östberg (sammank.), Jonas Cleveson, Bernt Johansson (nyval på samtliga.) Ett tack till protokollet togs till avgående Ing-Britt Östberg, Veronika Ek och Vanja Gunnstam.

§13. Till torpkommitté valdes: Bernt Johansson, Hans Ek (sammank.), Göran Hektor, Vidar Ferm.

§14. Till naturums stödgrupp valdes: Carl-Erik Andersson, Maria Cleveson, Gustav Hörling, Göran Hektor, Stig Stigenhed, Ingemar Nordström.

§15. Valberedning. Jan-Åke Nyqvist samt Siw Johansson.

§16. Verksamhetsplanen godkändes. Ordföranden redogjorde för årets planerade aktiviteter som skickats ut med årsmöteskallelsen. Tillkommit har ”Grannsamverkan” mot stöld och utmärkning av Luftbevakningstornet i Börshult.

§17. Styrelsen fick uppdraget att till nästa år utse ledamöter till årsmötet i Östergötlands hembygdsförbund.

§18. Årsavgift för år 2019 beslutades vara oförändrade 50 kr.

§19. Rapporter: Ordföranden rapporterade om filmen ”Händelser i Ydre”.

Rapport från ”Äggalunken”.

Visades prov på skylt till luftbevakningsplatsen

Carl-Erik rapporterade att Martina Saldner är ny föreståndare för Naturum. Nytt i Naturum är öringens vandring i vattendrag. Ydre kommun är nu huvudman för naturum.

§20. Skötselansvar vandringsleden:

Lomsviken Nockabo Bernt Johansson, Rolf Lind

Nockabo Boda Pär Sandstedt, Carl-Erik Andersson

Boda Börshult Maria Cleveson

Boda Färjan (Vägen) Vidar Ferm

Färjan Lövåsa Börshult Bo Rosenlöw

Lövåsa Lomsviken (Hyltevägen) Solveig Ibrevik

Nyhemmet Knut Skeppstad Britt-Mari och Tomas Rolf

Siw Johansson fortsätter tillsyn av dass i Lomsviken.

§21. Ansvariga för tipspromenader vid färjeläget: 12 juli Rolf Lind

19 juli Nyqvists och Vidar Ferm

26 juli Gunnstams

Vinster: Presentkort 100 kr bästa resultat. 2 st. på 50 kr lottas ut.

§22. Övriga frågor:

Diskussion om dyra brevkallelser. Frågan hänsköts till styrelsen.

Förslag att utöka vandringsleden

§23. Årsmötet avslutades av ordföranden. Stort tack riktades till Lena Gunnarsson som ordnat förtäring. Lena uppmärksammades extra då hon vunnit bronsplats i glasstävling i Stockholm. Årets historieberättartävling vanns av Vidar Ferm som får förvalta vandringspriset till nästa årsmöte.

Vid protokollet:_________________________

Maria Cleveson Sekreterare

Justeras:_________________________ ______________________________________

Helena Aringsjö Britt-Mari Johansson

 

Protokoll fört vid årsmöte med Torpöns hembygdsförening i Stebbarps växthus.

Lördagen den 29 april 2017.

§1. Föreningens ordförande Siw Johansson hälsade 23 personer välkomna och förklarade årsmötet öppnat.

§2. Föredragningslistan godkändes.

§3. Till ordförande för årsmötet valdes Siw Johansson och sekreterare Maria Cleveson.

§4. Till justerare valdes Vidar Ferm och Sven-Olof Thuresson.

§5. Kallelsen till årsmötet godkändes.

§6. Verksamhetsberättelsen lästes upp av sekreteraren och lades till handlingarna.

§7. Kassör Carl-Erik Andersson redogjorde för kassa och bokslut. Behållningen till år 2017 var 229 789 kr. Dessutom fanns vid årsskiftet ca 200 ”Brandsnäsböcker”.

Carl-Erik läste också upp revisionsberättelsen. Denna gäller också naturum. Kassarapport och revisionsberättelse lades till handlingarna.

§8. Årsmötet beviljade styrelsen ansvarsfrihet för det gångna året.

§9. Årsmötet sade ja till att ändra stadgar enl. förslag från styrelsen. Man sade också ja till att göra språket mera modernt. Hänsköts till styrelsen att skriva ner de nya formuleringarna.

§10. Val av styrelse:

Ordförande: Per Sandstedt (nyval för 1 år)

Ledamöter: Carl-Erik Andersson (omval för 2 år) och Maria Cleveson (omval för 2 år) enl. nya stadgar. Lena Gunnarsson (omval) och Vidar Ferm (omval).

Ersättare: Lennart Östberg, Britt-Marie Rolf, Ing-Britt Östberg (samtliga omval).

Firmatecknare är ordförande och kassör var för sig.

§11. Till revisorer för 1 år valdes. Jan Östberg och Håkan Lundberg. Dessa är revisorer även för hembygdsföreningens del i naturum.

Ersättare: Jan-Åke Nyqvist och Rolf Gunnstam.

§12. Till båtkommitté valdes: Lars Wahlgren och Peter Samuelsson.

§13: Till kaffekommitté valdes: Ing-Britt Östberg (sammank.), Veronika Ek, Vanja Gunnstam.

§14. Till torpkommitté valdes: Bernt Johansson (sammank.), Hans Ek, Göran Hektor, Vidar Ferm (nyval).

§15. Till naturums stödgrupp valdes: Carl-Erik Andersson, Maria Cleveson, Gustav Hörling, Göran Hektor, Stig Stigenhed, Ingemar Nordström.

§16. Valberedning. Jan-Åke Nyqvist samt Siw Johansson (nyval).

§17. Styrelsen fick uppdraget att till nästa år utse ledamöter till årsmötet i Östergötlands hembygdsförbund.

§18. Årsavgift för år 2018 beslutades vara oförändrad 50 kr.

§19. Rapporter: Carl-Erik påminde om föreningsresan till Flygvapenmuséet i Malmslätt.

Siw och Vidar hade deltagit i Byalagsträff i Torpa församlingshem.

Carl-Erik rapporterade att ny utställning om vattenreglering byggs i naturum. Ydre kommun är nu huvudman för naturum.

§20. Skötselansvar vandringsleden:

Lomsviken Nockabo Bernt Johansson, Rolf Lind

Nockabo Boda Pär Sandstedt, Carl-Erik Andersson

Boda Börshult Maria Cleveson

Boda Färjan (Vägen) Vidar Ferm

Färjan Lövåsa Börshult Bo Rosenlöw

Lövåsa Lomsviken (Hyltevägen) Solveig Ibrevik

Nyhemmet Knut Skeppstad Britt-Mari och Tomas Rolf

Siw Johansson fortsätter tillsyn av dass i Lomsviken.

§21. Ansvariga för tipspromenader vid färjeläget: 13 juli Rolf Lind

20 juli Nyqvists och Vidar Ferm

27 juli Gunnstams

Vinster: Presentkort 100 kr bästa resultat. 2 st. på 50 kr lottas ut.

§22. Övriga frågor:

Ett stort tack riktades till Hasse Ek som protesterat mot soporna i Lomsviken.

Pär Sandstedt välkomnades som ny ordförande och fick motta ordförandeklubban av avgående ordförandes Siw Johansson.

Siw Johansson tackades för sina många år i Torpöns hembygdsförening både som ordförande och styrelseledamot. Hon fick ta emot blommor.

§23. Årsmötet avslutades av ordföranden. Stort tack riktades till Lena Gunnarsson som ordnat förtäring. Årets historieberättartävling vanns av Bernt Johansson som får förvalta vandringspriset till nästa årsmöte.

Vid protokollet:_________________________

Maria Cleveson Sekreterare

Justeras:_________________________ ______________________________________

Vidar Ferm Sven-Olof Thuresson

 

Förening:

Torpöns Hembygdsförening

Skapad av: Vidar Ferm (2018-11-08 22:48:57) Kontakta föreningen
Ändrad av: Vidar Ferm (2019-05-08 20:29:52) Kontakta föreningen