Föreningens tillkomst och verksamhet


Tillkomst
Torpöns Hembygdsförening bildades på initativ av komminister Åke Wittmark. Dess förste ordförande blev Astor Johansson. Föreningen bildades främst för att Övrabo skola skulle kunna inköpas. Skolan hade nämligen lagts ner under år 1960. Där hölls gudstjänster ett par gånger per år och Åke Wittmark ville att den möjligheten skulle finnas kvar. Ett av de första besluten i föreningen blev följaktligen att inköpa skolan av Ydre kommun till ett pris av 1.000 kronor. Under åren som följde var det främst gudstjänster och syföreningssammankomster, som hölls i skolsalen, men också föreningsmöten och studiecirklar. De båda lägenheterna var uthyrda.
Skolan såldes sedan till privatperson år 1984.

Torpinventeringar
Genom studiecirklar och genom vandringar på vägar och stigar till gamla torp och till gårdar så har hembygdsföreningens medlemmar fått kunskap om tidigare torpöbors liv och arbete. Den första studiecirkeln, som startade 1967 ägnades åt inventering av ödetorpen och en senare studiecirkel 1985 – 86 ägnades åt gårdarnas historia. Arbetet finns dokumenterat i häftet "Från Färjan till Dragsbron". Förgrundsgestalter i detta arbete har varit Sixten Gunnarsson och Ragnhild Arvidsson.

Bygdespel
I slutet av 1970-talet och i början av 1980-talet spelades tre olika bygdespel upp i hembygdsföreningens regi. Spelen var författade av Sixten Gunnarsson. Varje spel spelades upp vid två tillfällen somrarna efter varandra. Samlingsnamnet för spelen var "Vid Sommens strand". De första två spelades upp i Övrabo äng och hade underrubrikerna "Torparens liv" och "Nämndemansgården". Det sista bygdespelet hette "Bykåka" och spelades upp vid Bodaviken. (Mera om bygdespelen: Se under rubriken "Sixten i Boda och hembygdsspelen i huvudmenyn)

Skolträff
I juni 1991 inbjöds till en skolträff. Träffen hölls i Torpöns Missionshus och man kunde både färdas dit landvägen och till sjöss med Boxholm II från Tranås. Alla, som hade gått i Övrabo skola på Torpön inbjöds att delta. Mer än 100 personer infann sig och fick utbyta minnen med varandra. Lunch serverades och för underhållningen svarade bl.a. Ydre Drängar.

Kolning
1989 ägde den första kolningen rum vid Lomsviken. En kolarkoja byggdes upp och den första kolmilan restes. Milton och John Carlsson var våra första kolare. Sven-Olof Thuresson har senare varit bas för kolningen, som har ägt rum vartannat år och ibland varje år. Från och med 2012 har Hans Ek varit sammankallande, medan Sven-Olof Thureson har deltagit som rådgivande expert. Åtskilliga säckar torpökol har varit bränsle i grillar under årens lopp. Kolarkojan, som börjat förfalla, byggdes om år 2012 under ledning av Lars-Erik Wahlgren. Den brukar även användas av tillfälliga nattgäster då och då.

Skeppsbygge
År 2008 var vårt första sommaskep*, Lydia, färdigt och vi deltog för första gången i roddtävlingen under sommaveckan. Vårt andra skep, Svea, blev färdigt till sommaren
2010. De bästa resultaten för våra roddarlag under de första åren var förstaplatsen för damlaget år 2010 samt andraplatsen för herrlaget år 2010. Från och med 2011 och till och med 2015 har både dam-och herrlagen tagit förstaplatserna. Sviten bröts dock 2016, när båda lagen kom på andra plats efter Boxholm.

*Det skall faktiskt uttalas med långt e och alltså stavas med ett p

Tipspromenader
Föreningen har under ett antal år anordnat tipspromenader vid Färjeläget eller vid Stebbarp på torsdagar under juli månad.

Äggalunk 

På Annandag påsk brukar föreningen anordna en så kallad Äggalunk där vi vandrar till någon plats och någon berättar om vägen och målet för vandringen.

Förening:

Torpöns Hembygdsförening

Skapad av: Vidar Ferm (2018-11-08 09:42:17) Kontakta föreningen
Ändrad av: Vidar Ferm (2019-02-10 18:06:14) Kontakta föreningen