Stadgar för Tjärstad hembygdsförening


STADGAR 
Antagna vid årsmötet 9 mars år 2000 och vid föreningsmöte 27 juni år 2000

§ 1  Ändamål
Föreningens uppgift är att främja hembygdens kultur och att verka för vården av natur, landskap och miljö. Målet är att föra kulturarvet vidare till kommande generationer samt att bevara sammanhang mellan det förgångna, nuet och framtiden.

§ 2  Verksamhet
Föreningen vill arbeta på följande sätt:

 1. Samla och förmedla kunskap om hembygdens historiska och kulturella värden.
 2. Medverka aktivt till att det omgivande kulturlandskapet med sin natur och kultur vårdas på rätt sätt.
 3. Engagera sig i samhällsplanering som rör miljö, byggnader, vägdragningar, ortnamnsfrågor och liknande. Hålla sig underrättad om kommunens planeringsärenden och verka som remissorgan.
 4. Dokumentera hembygdens lokala historia i ord och bild; föremål, handlingar, byggnader, arbetsliv, traditioner samt andra företeelser med anknytning till bygden.
 5. Levandegöra kulturarvet genom att arrangera föreläsningar, hembygdsdagar, by- och gårdsvandringar.
 6. Samarbeta med kommunen och de kulturorganisationer som finns inom verksamhetsområdet. Ta på sig nya arbetsuppgifter inom samhällssektorn om så är nödvändigt.
 7. Organisera studiecirklar, kurser, utflykter och annat som kan öka intresset för bygden och dess historia.
 8. Samarbeta med Rimforsa skola för att eleverna därigenom skall få ökade kunskaper om bygden.
 9. Utdela Tjärstads hembygdspris.

Föreningen är medlem i det regionala hembygdsförbundet (fn Östergötlands hembygdsförbund). Föreningen är därmed ansluten till hembygdsrörelsens riksorgan -Sveriges Hembygdsförbund (SHF)-  med rätt att deltaga i den årliga riksstämman.

Föreningen är partipolitiskt och religiöst obunden.

§ 3  Medlemskap och avgifter

 1. Hembygdsföreningen är öppen för alla som är intresserade av att stödja hembygdsföreningens
  arbete. Medlemskap registreras utan särskild ansökan när medlemsavgiften har betalats.
  Medlemsavgiften fastställs av årsmötet.
 2. Närstående föreningar eller andra organisationer i bygden kan efter beslut av styrelsen ansluta
  sig mot årlig avgift, som fastställs av årsmötet.
 3. Enskilda personer som på särskilt sätt arbetar eller har arbetat i föreningens anda kan av
  föreningen kallas till hedersledamöter. Hedersledamot är befriad från årsavgift.

§ 4  Organisation
Föreningens verksamhet utövas genom föreningsmöten, varav ett årsmöte, genom styrelsen samt av den utsedda funktionärer.

§ 5  Styrelsen
Den löpande verksamheten sköts av en styrelse, bestående av minst 7 och högst 13 ordinarie ledamöter.
Styrelsen är beslutsmässig när minst halva antalet ledamöter är närvarande.
Styrelsen sammanträder på kallelse av ordföranden eller då minst två styrelseledamöter begär det.
Vid omröstning har ordföranden, vid lika röstetal, utslagsröst.
Protokoll förs vid styrelsens sammanträden. Det skall justeras av ordföranden och den valda justeraren.
Föreningens firma tecknas av den eller dem som styrelsen utser.

Uppgifter:

 1. Bland styrelsens ledamöter utse vice ordförande, sekreterare, kassör och andra funktionärer
  som anses erforderliga.
 2. Förbereda föreningens möten och verkställa dess beslut.
 3. Förvalta föreningens tillgångar och sköta de löpande ärendena.
 4. Se till att protokoll och andra handlingar som rör föreningens verksamhet förvaras och arkiveras.
 5. Se till att föremål och eventuella byggnader är rätt försäkrade och att i samband med donationer
  upprätta överlåtelseavtal.
 6. Att kalla till årsmöte och där presentera berättelse över sin och föreningens verksamhet.
 7. Till revisorerna överlämna verksamhetsberättelse, protokoll och räkenskaper inom två
  månader från räkenskapsårets slut.
 8. Att arbeta i enlighet med riktlinjerna som anges i §1.

§ 6  Föreningsmöten
Föreningsmöten skall ske enligt beslut av årsmöte eller på kallelse av styrelsen. Årsmötet hålls i början av året, dock senast i april och på plats som styrelsen bestämmer. Kallelse till årsmötet utsänds senast två veckor före mötet. Varje enskild medlem äger en röst. Röstning får för medlem ej ske medelst fullmakt. Beslut fattas med enkel majoritet utom i fall som nämns i §7 och §8.
Vid lika röstetal har mötesordföranden utslagsröst utom vid val, då lottning skall avgöra.

Följande ärenden tas upp vid årsmötet:

 1. Val av ordförande och sekreterare för mötet.
 2. Fråga om mötet är stadgeenligt utlyst.
 3. Val av två justerare
 4. Styrelsens verksamhetsberättelse med bokslut och ekonomisk redovisning.
 5. Revisorernas berättelse.
 6. Fråga om ansvarsfrihet.
 7. Val av ordförande för kommande verksamhetsår.
 8. Val av minst 7 och högst 13 ordinarie styrelseledamöter.
  Ledamöter i styrelsen väljs för en tid av två år, varav hälften eller vid
  udda antal ledamöter närmast hälften, utses varje gång.
 9. Val av 2 revisorer och 1 ersättare för dessa.
 10. Val av ombud till det regionala hembygdsförbundet (fn Östergötlands hembygdsförbund)
 11. Val av 3 ledamöter i valberedningen, varav en är sammankallande.
 12. Fastställande av medlemsavgift för kommande verksamhetsår.
 13. Behandling av motioner, som skall vara inlämnade till styrelsen senast i december månad.
 14. Behandling av aktuella ärenden som styrelsen presenterar under årsmötet.
 15. Styrelsens förslag till verksamhetsplan för det kommande året.
 16. Övriga frågor. Beslut får dock inte fattas i frågor som på detta sätt väcks vid årsmötet.

§ 7 Räkenskaper och verksamhetsår
Räkenskapsåret sammanfaller med kalenderår och verksamhetsåret med tiden från ett årsmöte till nästkommande årsmöte.

§ 8 Stadgeändring
Ändring av dessa stadgar kan ske genom beslut vid två föreningsmöten, varav ett årsmöte, om förslaget kungjorts genom kallelse. För ändring fordras två tredjedels majoritet.

§ 9 Upplösning
Beslut om upplösning av hembygdsföreningen ska fattas vid två på varandra följande ordinarie årsmöten och ska vid båda tillfällena godkännas av två tredjedelar av de närvarande röstberättigade medlemmarna.

Upplöses föreningen, tillfaller dess tillgångar det regionala hembygdsförbundet (fn Östergötlands hembygdsförbund) om inte det sista årsmötet, med två tredjedels majoritet, bestämmer annat.

Förening:

Tjärstads Hembygdsförening

Skapad av: (2015-01-14 22:41:47) Kontakta föreningen
Ändrad av: Tjärstads Hembygdsförening (2018-12-30 20:11:41) Kontakta föreningen