Om oss

Föreningen har till uppgift att väcka intresse för hembygdsvården, sprida kännedom om bygdens kulturhistoria, verka för tillvaratagandet och bevarandet av de värden i form av fornlämningar, naturminnesmärken och kulturföremål som är ägnade att belysa folkliv och odlingshistoria. Föreningen vill även söka slå vakt om landskapsvården genom att stimulera sina medlemmar att var på sin ort verka för skyddandet och bevarandet av sådana naturföremål, träd o.d. som bilda karaktäristiska inslag i landskapsbilden och på så sätt hindra att denna förfulas genom obetänksamma åtgärder. Sitt syfte vill föreningen främja genom att förvärva som gåva, deposition eller köp sådan egendom, husgeråd, redskap, handlingar, fotografier, litteratur m. m. som kan åskådliggöra skilda tiders liv och sedvänjor inom bygden, genom att anordna fester, möten, studieverksam-het, exkursioner, föredrag m.m. där hembygdsforskning och hembygdskunskap livas och göres fruktbärande för samtid och eftervärld.


Hembygdsrörelsens grundsyn

Hembygdsrörelsen är en del av det levande samhället. Den skapar broar mellan det förgångna, nutiden och framtiden. Hembygdsrörelsen har ett humanistiskt och demokratiskt synsätt. Den är öppen för alla, oavsett bakgrund. Den respekterar kulturarvets skiftande former i tid och rum. Hembygdsarbetet skapar gemenskap, trygghet och identitet. Intresset för kulturarvet är drivkraften i engagemanget

 

Kontakta oss

 c/o Ulla Carlsson, Sanneruds Bygata 32, 695 97 TIVED
 Tiveds Hembygdsgård, Dammtorp, Tived
 070-282 74 01[email protected]