Tingstäde Träsk

Gotlands Allehanda den 19/8 1931.

Bulverkets uppförande krävde 200.000 dagsverken.

I sitt föredrag rekapitulerade major Zetterling undersökningarnas fortgång från det ögonblick då han av en tillfällighet upptäckte förekomsten av det submarina byggnadsverket och uppehöll sig särskilt vid det senaste årets forskningsresultat.
Bulverket, som är uppfört av på ett genialiskt sätt hopfogade stockar till ett antal av 10.000 har en yta av sju hektar och omsluter en kvadrat med 300 meters sida. För uppförandet torde ha åtgått 150.000 - 200.000dagsverken. Ehuru endast ett hörn av området utforskats, är man redan på det klara med att sjöns botten utöver ett kvadratiskt format bålverk även rymmer tydliga huskonstruktioner.
Troligtvis har bulverket varit en fästning, där befolkningen på norra Gotland skulle kunna ha en tillflyktsort i händelse av en fientlig invasion. Till vanliga bostäder torde det ej ha tjänat, då man kunnat få mycket bekvämare bostäder i land. Så mycket är emellertid säkert att ön måste ha upplevat en blomstringstid när ett så väldigt företag sattes i scen.
Fyndplatsen har tidigare utforskats per flyg, men då detta ställer sig dyrbart, har major Zetterling nått en effektliknande den som fotografering från luften medför. Han har nämligen under de två senaste somrarna använt en flotte, på vilken en hög stege är rest. Från en liten plattform i toppen på denna riktar han en modern distanstub mot sjöbotten och kan därvid, om vädret är lugnt,urskilja stockformationerna under vattenytan inom ett större område.
För att underlätta mätningarna använder majoren ett stort rutnät av vitmålad bambu, försett med rutor en meter i kvadrat.
Major Zetterling nämnde efter föredraget att han f. n.håller på att ordna ett museum i Furubjers herrgård i Tingstäde. Museet, som öppnas i sommar, anslutes till ett planerat hela ön omfattande hembygdsförbund. Till en början utställas endast föremål från bulverket, men sedan är det meningen att utöka samlingen med andra kulturhistoriska föremål från bygden.
Nästa år kanske majoren kan överge sina flottar,då Turistföreningen utlovat att skänka en särskild båt för ändamålet. Motorn skänkes av Gotlands turistförbund.

Bulverkets dag firades i Tingstäde, där major Zetterling , energisk som alltid och outtröttlig, när det gäller att främja undersökningarna av det märkliga försvarsverket i Tingstäde träsk ordnat med en hel delattraktioner. Några hundra personer hade infunnit sig fö ratt övervara festligheterna. "Dagen" inleddes med en stämningsfull konsert i kyrkan av fru Walborg Beer och hr Fr.Mehler, varefter den talrika publiken samlades i Furubjers park,där kandidat Nils Nihlén höll ett intressant och sakrikt föredrag om bulverket. Efter föredraget hade publiken tillfälle att bese bulverkets museum där man fick en mycket god uppfattning såväl av bulverkets väldiga omfång som av det intresserade och nitiska arbete, som nu i åtskilliga år under major Zetterlings ledning bedrivits för utforskande av bulverkets historia. Massor av folkanvände sig även av möjligheten att få göra en utflykt med vimpelprydda motor- eller roddbåtar på träsket, där man kunde ta festens egentligaföremål i närmare skärskådande.
Tyvärr hade man dock icke lyckats länspumpa bassängen vid bulverket,varför det icke var möjligt att få en så god överblick, som önskligt hade varit. Festligheterna iFurubjersparken fortsatte med gutamålshistorier av Jakob Karlsson, Fie i Lau, varjämte även major Zetterling var elden. Han talade emellertid inte om sitt kära bulverk - den uppgiften hade han för dagen överlämnat åt en annan. I stället hade han tagit fram sin gamla luta och sjöng till den några visor med sedan gammlt känd bravur.Applåderna föllo villigt och glatt. Vidare hade man i parken tillfälle att tillfredsställa de mest trängande materella behoven, läska sig med frukt m. m., och vid tvenne tombolahjul kunde man vinna flotta middagar och resor etc. eller - dra nitar. Under hela kvällen upplystes allén upp till Furubjers av brinnande facklor, som gjorde ett mycket ståtligt och festligt intryck, och dansen gick med liv och lust. Det hela avslutades med ett vackert fyrverkeri vid träsket. Och därmed var Bulverkets dag till ända. Hopp om att den fyllt sitt ändamål: att sprida kännedom om bulverket bland Gotlands folk och att inbringa medel till det fortsatta arbetet på dess utforskande.


Förening:

Tingstäde Hembygdsförening

Skapad av: Tingstäde Hembygdsförening (2014-06-22 10:15:21) Kontakta föreningen
Ändrad av: Tingstäde Hembygdsförening (2014-06-22 10:15:21) Kontakta föreningen