Lagar och regler

Handisam beskriver de lagar, principer och viktiga dokument som rör tillgänglighet. Här hittar du bland annat regeringens strategi för funktionshinderspolitiken, FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning och EU:s funktionshinderspolitiska strategi 2010-2010.
Läs mer

Kulturrådet beskriver på sin webbplats vad som krävs för att fler ska få tillgång till kulturarvet:
”Kultur ska vara tillgänglig för alla. Att identifiera och undanröja synliga och osynliga hinder är nödvändigt för att fler ska få tillgång till kulturutbudet. Hela kulturlivet behöver se över sin verksamhet, sina lokaler och information för att alla ska kunna ta del av kulturen. Tillgänglighetsperspektivet ska integreras i all verksamhet.”
Och fortsätter: ”Samtliga kulturinstitutioner som får statsbidrag ska ha åtgärdat enkelt avhjälpta hinder 2016. Detta gäller även fria grupper med flera i den omfattning det kan anses skäligt.”
Läs mer

Boverket har samlat vanliga frågor och svar kring tillgänglighet.
Läs mer