Karta & bilder över gravfält i Bräcksta


Raä Tensta 72:1 ("Högbergskurn") och Raä Tensta 132:1 (Tensta by) är två av de tre främst prioriterade gravfälten inom Tensta. Gravfälten är i dåligt skick (igenväxta) och behöver röjas. Hembygdsförening började röja gravfältet "Högbergskurn" på allvar under februari 2017 och blev klart våren 2018. Stängsling skedde under juli 2018 och slyröjning och städning skedde under början av augusti och  betades under augusti och september 2018. Fortsatt underhåll kommer att krävas.  Nedan finns beskrivningar av lämningarna från Riksantikvarieämbetet för de två objekten, de inventerades 1978.

 

Beskrivning RAÄ Tensta 132:1. "Tensta by"

Beskrivning RAÄ Tensta 72:1. "Högbergskurn"

Nedan, länk till Riksantikvariämbetets FORNSÖK där ovanstående karta är hämtad ifrån.

http://www.fmis.raa.se/cocoon/fornsok/search.html?county=03&tab=1&extent=-1243332.4189338274,6066562.950056007,2143332.4189338274,7733437.049943993&layers=Sverige;Fornl%C3%A4mningar%20geometrier;Fornl%C3%A4mningar%20symboler;Polygonlager%20f%C3%B6r%20utritning;&overview=0

Editerad av: Roger Englund (2019-01-26 20:58:35)