Stadgar


Stadgar för Tärna Hembygdsförening

Klicka här för att ladda ner Tärna Hembygdsförenings stadgar i .pdf-format.

§ 1

Tärna Hembygdsförening, ansluten till Sveriges Hembygdsförbund genom distriktet Västerbottens läns hembygdsförbund, har till uppgift och ändamål:

att kunskapen om och känslan för hembygden vidgas och fördjupas

att kulturminnen vårdas och bevaras

att stimulera människor till kulturell självverksamhet och social gemenskap över åldersgränser

§ 2

Föreningen är politiskt neutral.

§ 3

a. Medlemskap kan sökas av var och en person som vill ställa sig föreningens stadgar till efterrättelse. Medlemskap beviljas av ordinarie styrelsemöte.

b. Medlem som icke fullgör i dessa stadgar föreskrivna skyldigheter eller bevisligen skadar föreningens verksamhet, kan uteslutas av ordinarie styrelsemöte

c. Utesluten medlem äger vädjorätt hos årsmötet.

§ 4

Medlemsavgifter bestämmes på årsmöte att gälla fr.o.m. följande kalenderår. Avgiften erlägges senast den 1 februari. Befrielse från eller nedsättning av medlemsavgift kan beviljas av styrelse.

§ 5

Tärna Hembygdsförenings angelägenheter handhaves av en styrelse, bestående av ordförande och 4 ledamöter jämte 2 suppleanter. Funktionärer kan adjungeras i styrelsen.

Ledamot och suppleant i styrelsen utses vid ordinarie årsmöte bland röstberättigade medlemmar.

Avgår styrelseledamot före mandattidens utgång, inträder den suppleant, som enligt den mellan suppleanterna bestämda ordningen står i tur, såsom styrelseledamot för tiden intill nästföljande ordinarie årsmöte.

Styrelsen utser inom sig vice ordförande, sekreterare, kassör och materialförvaltare.

Styrelsen ska verka för Tärna Hembygdsförenings framåtskridande och tillvarataga dess intressen.

Ordförande är Tärna Hembygdsförenings officiella representant, leder styrelsens förhandlingar och övervakar dessa stadgars efterlevnad. I ordförandens frånvaro träder vice ordförande i dennes ställe.

I övrigt fördelas arbetsuppgifterna bland styrelsens ledamöter enligt styrelsens bestämmande, varvid dock – om icke särskilda skäl för avvikelser föreligga – nedan angivna åligganden bör tillkomma sekreteraren, kassör och materialförvaltaren nämligen

sekreteraren

att föra och förvara protokoll över styrelsens sammanträden

att registrera och förvara inkommande skrivelser

att om ordföranden icke annorlunda bestämmer, underteckna alla utgående skrivelser och förvara kopior för dessa samt

att upprätta förslag till styrelsens årsberättelse

kassören

att uppbära alla avgifter (anslag) till och verkställa alla utbetalningar för Tärna Hembygdsförening, maxbelopp 10’000 kronor

att föra fullständig kassabok över föreningens räkenskaper

att till betryggande belopp försäkra föreningens tillhörigheter samt

att föra medlemsmatrikel och inventarieförteckning

materialförvaltaren

att omhänderha all materiel och svara för att densamma är i brukbart skick

att vid behov inför styrelsen framlägga förslag till avskrivning och nyanskaffning av material samt att biträda kassören vid upprättande och förande av inventarieförteckning.

-   -   -   -   -   -

Styrelsens ledamöter är gemensamt ansvariga för sin förvaltning. Ordföranden och kassör tecknar firma var för sig.

§ 6

Styrelsen sammanträder minst 4 gånger per år på kallelse av ordförande och är beslutsmässiga då minst hälften av antalet ledamöter är närvarande.

§ 7

Med Tärna Hembygdsförening hålles

dels ordinarie årsmöte före sista februari

dels extra möten, när så erfordras. Styrelsen, revisorerna samt minst 10 medlemmar kan kalla till extra möte.

Tidpunkt och plats för mötena bestäms av styrelsen under iakttagande att kallelse till extra möten ska utfärdas senast 14 dagar före mötet.

Beslut fattas med acklamation eller avgöres genom votering (öppen eller sluten).

Vid votering bestämmes utgången – utom i frågor som omförmäles i §§ 11 och 12 – genom enkel majoritet.

Om vid öppen votering, som icke avser val, uppstår lika röstetal, ska det förslag gälla som biträdes av ordförande. Vid val och sluten omröstning ska i händelse av lika röstetal lotten avgöra.

Alla beslut bekräftas genom klubbslag.

Beslut i fråga om ekonomisk natur får icke fattas, om frågan icke varit upptagen i föredragningslistan för vederbörligt möte.

Rösträtt tillkommer medlemmar. Rösträtt får ej utövas med fullmakt.

Möte är beslutsmässigt med det antal röstberättigade medlemmar som är närvarande.

§ 8

Vid ordinarie årsmöte förekomma följande ärenden:

 1. Mötets öppnande
 2. Val av presidium
 3. Val av ordförande
 4. Val av sekreterare
 5. Val av två justerare
 6. Mötets behöriga utlysning
 7. Styrelsens berättelse
 8. Revisorernas berättelse
 9. Fråga om styrelsens ansvarsfrihet
 10. Val av styrelse
 11. ordförande 1 år
 12. två ledamöter 2 år
 13. två suppleanter 1 år
 14. två revisorer och två ersättare
 15. val av valberedning och sammankallande
 16. Årsplan: verksamhetsplan, budget, årsavgift
 17. Övriga frågor. Förslag, som väckts av styrelsen eller till styrelsen inlämnats av röstberättigad medlem minst 14 (förslag om stadgeändring eller upplösning av föreningen minst 30) dagar före mötet.
 18. (datum för) Konstituerande styrelsemöte
 19. Mötets avslutande

§ 9

Verksamhetsår och räkenskapsår omfattar kalenderår. Räkenskaperna (jämte styrelsemötesprotokoll, medlemsmatrikel, inventarieförteckning mm) tillhandahålles av revisorerna senast tre (3) veckor före ordinarie årsmöte.

§ 10

Revisorerna åligger att granska sektionsstyrelsernas och styrelsens förvaltning och räkenskaper under det sistförflutna räkenskapsåret samt att till styrelsen överlämna revisionsberättelse senast en vecka före ordinarie årsmöte.

§ 11

Vid beslut om föreningens upplösning ska minst 3/4 av de närvarande vara eniga därom på två (2) varandra följande ordinarie sammanträden, varav ett årsmöte.

Sammanträdena ska äga rum med minst en (1) månads mellanrum. Kallelse till sådant sammanträde ska utgå skriftligen till samtliga medlemmar minst en (1) månad före sammanträdets hållande.

Beslut om upplösning av Tärna Hembygdsförening ska innehålla föreskrift om användning av föreningens tillgångar för bestämt ändamål.

§ 12

Beslut om ändring av eller tillägg till dessa stadgar ska fattas på två (2) på varandra följande ordinarie sammanträden varav ett årsmöte samt skall på vardera mötet biträdas av minst 2/3 av de angivna rösterna. Sammanträdena ska äga rum med minst (1) månads mellanrum och besluten ska vara likalydande.

Förutom dessa stadgar gälla stadgar för Sveriges Hembygdsförbund och Västerbottens läns hembygdsförbund.

Ovanstående stadgar antagna vid årsmöte i Tärnaby den 24 februari 2015.

Förening:

Tärna Hembygdsförening

Skapad av: (2016-01-01 00:00:01) Kontakta föreningen
Ändrad av: Tärna Hembygdsförening (2019-08-19 12:37:13) Kontakta föreningen