Bygdegården

Historik
Huset byggdes 1877-78 för att ersätta den gamla fattigstugan som låg norr om kyrkan. Efter det att ålderdomshemmet vid Fridhem stod klart 1918 byggdes huset delvis om till lägenheter. I mitten av 1930-talet iordningställdes en del av den nedre våningen till samlingslokal och när den sista hyresgästen flyttat ut 20 år senare, kunde hela nedervåningen efter renovering användas av bygdens invånare.

Lokalen blev flitigt utnyttjad av Tångeråsa Bygdeförening och föreningen medgavs 1987 av dåvarande fastighetsägaren, Örebro kommun, att få disponera övre våningen för museiändamål. Föreningen påbörjade därefter ett omfattande renoveringsarbete och lokalerna var i stort sett iordningsställda för sitt ändamål 1989. Byggnaden ägs sedan 2014 av bygdeföreningen efter en överlåtelse från Örebro kyrkliga samfällighet enligt den s.k. Skara-modellen.

Även i övrigt har Bygdegården genom föreningsmedlemmarnas ideella insatser renoverats och förbättrats. Dessutom har mycket arbete lagts ner på en ny väg från landsvägen till bygdegården, förbättringsarbeten på befintligt uthus och byggnation av nytt uthus.

Bygdegården av idag
Den nedre våningen består av kök, serveringsrum och samlingslokal. Denna del används av föreningen vid olika aktiviteter. Den övre våningen, som används som museum, består av hall, tre rum och en lägenhet om ett rum och kök. Dessutom finns en vindsvåning som föreningen har iordningställt som förråd och till förvaringsändamål.

Till bygdegården hör också en tvättstuga från senare delen av 1940-talet samt ett svinhus från Långstorp, en gård i södra delen av Tångeråsa socken. I det, av föreningen om- och tillbyggda uthuset, förvaras bland annat större redskap och föremål som använts i jordbruket och lanthushållet förr i tiden.

Hitta aktivitet

Se alla aktiviteter