Slöjdgillet 40 år

När slöjdgillet bildades 1975 skrev gillets initiativtagare och första ordförande Inga-Britt Lindroth följande i ett upprop i tidningen Hembygdsnytt (som  föreningens tidning hette då): Vårt syfte med slöjdgillet är att hjälpa till med att väcka intresset för och bevara gammal fin hemslöjds- och hantverkstradition, inte bara när det gäller textilslöjd, utan på sikt även trä- och metallslöjd. Vi vill få våra unga och kommande generationer att ta en paus i plast- och nylontänkandet.”

Följande lilla dikt fanns även införd i tidningen, signerad I.B.L:      

Slöjd-gille … eller …..dille?
En flicka från Täby fick dille
på bildandet utav ett gille
hon blev inte nöjd
förrän gillet av slöjd
blev av som hon tänkte och ville.

Efter en inledande exposé över gillenas betydelse i vår tidigare historia förklarade Inga-Britt varför hon ansåg att just beteckningen gille var den rätta i detta sammanhang och efterlyste gamla mönster och vävnader, spetsar och handarbeten, folkdräkter m m för kopiering samt hjälp av flitiga händer i form av medlemmar beredda att dela med sig av sitt kunnande.

Med tillfredsställelse kunde Inga-Britt 10 år senare konstatera att verksamheten hade växt från ”7 tappra flickors första träff i stugan” till deltagande från över 100 aktiva medsystrar. Verksamheten som redan från början etablerade sig i Ytterbystugan hade växt till sig och en vävkammare hade inretts på Ytterbystugans övervåning där det tidigare hade varit museum.
Föremålen var flyttade till det nyinredda muséet i Rönninge by. Arbetskvällar, kursverksamhet, utflykter och samarbete med andra kommuners slöjdgillen stod också på programmet liksom ett omfattande samarbete med verksamheten i Rönninge by, där man kunde sälja sina alster i Södergårdens undantagsstuga, genomföra årliga utställningar och där verksamhetsåret alltid avslutades med en mycket välbesökt julmarknad.

Efter 20 år hade antalet medlemmar ytterligare ökat och Inga-Britt Lindroth hade efterträtts av Inger Gustavsson som ordförande. Inger refererade till Inga- Britts ursprungliga skrivning och skrev följande: ” Jag läser om ordet ”Gille” ur THFs upprop för 20 år sedan. Gille var under medeltiden beteckning för sammanslutningar av olika karaktär och syften och man kan väl påstå att ett stort antal gillen står i ett utvecklingshistoriskt samband med varandra. De har tillkommit under olika århundraden och har utvecklats olika i skilda länder men har gett uttryck för en sammanhängande föreningsrörelse som idag kan spåras i nutidens gillen. Men ordet ”Gille” har fått en gloria av fest och glädje över sig och i den andan, förenad med nytta, vänskap och engagemang har ”Gillet” utvecklats under 20 år”.

I Hembygdsmuseet i Rönninge by visade man vid en jubileumsutställning prov på den kunskapsbank som Gillet behärskar liksom en återblick på vad sektionen gjort under de 20 åren. Man medverkade med en demonstration av olika slöjdtekniker och hantverk och knöt den gången liksom idag samman sitt jubileumsfirande med 20-årsfirandet av upprustningen och återinvigningen av Rönninge by.

Inger var fortfarande kvar som gillets ordförande vid 30-årsjubileet 2005 och liksom vid föregående jubiléer fi rade man med en utställning i Rönninge by och givetvis även en medlemsfest.

Nu är det dags för 40-årsjubileum. Av vad består det kitt som hållit verksamheten så levande i alla dessa år?
Slöjdgillet har idag 81medlemmar och är en sektion under Täby Hembygdsförening med egna stadgar och egen budget. Några medlemmar finns kvar som kan minnas den första tiden. Tyvärr avled Inga-Britt Lindroth  2009. Men Inga-Britts ambitioner med gillet har i stort förverkligats och gillets nuvarande ordförande Mari-Anne Lundroth menar att styrkan i slöjdgillets verksamhet kan sammanfattas i en fin, social sammanhållning och ett gemensamt övergripande intresse – att föra hantverket vidare och att kunna lära av och visa varandra olika färdigheter. Trivseln förstärks givetvis av de årliga utfl ykterna till något intressant utflktsmål. Men det finns också orosmoln på himlen inför framtiden och återväxten – det är svårt att nå ungdomarna med verksamheten.
Jubileet kommer att uppmärksammas i samband med Stora Byfesten och 40-årsfirandet i Rönninge by. Men säkert också med en särskild medlemsfest.

THF gratulerar och önskar Lycka till de kommande 10 åren.

Text och bild från Hembygd i Täby n3 3, 2015