Remisser

2018-03-20
Klicka på länken nedan för att se Yttrande angående Dp Bylegård 37, Täby Kyrkby.
Dnr SBN 2012/234-20.
https://drive.google.com/file/d/17WwGtskJUZCHWsHpEuMBYrasIz1GXuPS/view?usp=sharing

 

 

2017-11-12
Klicka på länken nedan för att se Yttrande angående 
Täby stadskärna 2050. Fördjupning av översiktsplan. Dnr KS 2015/76-02.

https://drive.google.com/open?id=1WS9ZaVpVW6texvyHNqR5qqNYGs-hW0hR

2017-01-10                                                                                                                1(2)

Täby kommun
Stadsbyggnadsnämnden

183 80 TÄBY

Yttrande angående Dp Näsby slott, Näsbypark 57:1 m.fl.
Dnr SBN 2015/220-20. 

Täby Hembygdsförening har efter granskning av föreslagen detaljplan följande synpunkter:
Detaljplaneförslaget för Näsby Slott omfattar ett kulturarv från 1600-talet till våra dagar. Det är ett mycket viktigt planförslag i vår kommun och det berörda området måste vårdas med största respekt för både historien och framtiden.
Vi konstaterar att ett omfattade arbete med landskaps-och kulturmiljöanalys har utförs av Nivå Landskapsarkitekter AB och Per Nelsson Byggnadsvårdsbyrå AB. En fornminnes-inventering av det berörda området saknas dock i det samlade, redovisade materialet.

Skyddsområdet som är byggnadsminnesförklarat sedan 2010 måste få högsta skyddande bestämmelsen i den nya detaljplanen. Ny bebyggelse i dess närområde få lämplig utformning t.ex. en byggnadshöjd som inte övertrumfar slottet samt placeras på respektfullt avstånd från slottsträdgården och dess alleér. En sammanhållen miljö är en förutsättning för att bevara de stora kulturhistoriska värdena.

Den historiska verksamheten från Kungliga Sjökrigsskolan från 1940-talet har ett värde för framtiden och förslaget bör omprövas så även Kasernerna kan bevaras och kaserngården, som tillhör den marina historien, behåller sin karaktär av öppen yta med delvis omslutande byggnader.

Södra Slottsflygeln visar på en lyckad arkitektonisk anpassning till slottet och är ett bra exempel för tillkommande bebyggelse. Förslag på tillkommande hotellrum i källarvåning kan utföras utan negativa konsekvenser.

Iordningställande av slottspark och tillhörande kulturlandskap ser vi som en stor tillgång som allmän plats för framtida generationer. Trädens överlevnad är väsentlig och därför måste trädens rotsystem beaktas noga i planeringen av hårdgjorda ytor och ledningar så att behöriga avstånd hålls.
Siktlinjen från Djursholmsvägen/Grindvaktsstugan mot slottet och Näsbyviken måste bibehållas och byggrätter som bryter flyttas västerut.

Stranden utefter Näsbyviken blir allmän platsmark med byggnadsminne och bör kompletteras med brygga nedanför slottstrappa för skärgårdstrafik och gästbåtar till Näsby Slott.
Planerad parkering måste redovisas. Behovet av bilplatser måste lösas utan att inkräkta på byggnadsminnet. Besöksparkeringar måste finnas.

Vi anser att föreslagen detaljplan bör justeras med:

Skyddsbestämmelse Q för byggnader och mark med byggnadsminne och att kulturellt värdefulla byggnader i övrigt får skyddsbestämmelse q.

Kasernbyggnaderna och skolbyggnaden söder om slottet bör bevaras med sin kaserngård. Byggnaderna närmast kaserngården är viktiga för att bevara det halvöppna rummet från den marina verksamheten. Kaserngården bör återställas grusad.

Kvalitetsprogram och bestämmelser för nybyggnation anpassas bättre mot slott och park med byggnadsvolymer och materialval för bästa harmoni mot byggnadsminne.

Föreslagna byggnader närmast byggnadsminne med barockträdgård måste flyttas längre ifrån och ges lägre höjd för att klara rekommenderade känslighetskrav.

Byggrätt bör ges till en ny brygga nedanför slottstrappan, för skärgårdstrafik till Näsby Slott.

Besöksparkering till vårt kulturarv redovisas i plan.

Fri yta väster om entré-allé breddas.

Vi förutsätter att en fornminnesinventering utförs på hela det berörda området samt att en marinarkeologisk utredning sker inför kommande brygg- och strandarbeten.

Vi hoppas på en bra dialog i utvecklingen av föreslagen detaljplan.

För Täby Hembygdsförening
        Östra Banvägen 78
183 38 Täby

John-Erik Larsson              Sonja Vidén
Ordförande                         Kulturbyggnadsledamot

Bengt Hallsten                     Leif Grönvall
Styrelseledamot                 Styrelseledamot

 

Angående det av Täby kommun föreslagna kraftvärmeverket i Hagby, 500 m långt, 65 m högt och med en skorsten på 85 m:
Täby Hembygdsförening har bestridit detta och värnar om kulturlandskapet som har riksintresse.
Kommunen omprövar nu detta ärende. 

Täby Hembygdsförening bevakar projekten Täby Park, Västra Roslags Näsby, Gribbylunds gård, Stenhagen, Stekpannan, Hönshuset vid Löttinge gård, Stolpaleden, Näsby slott, Ella krog och Västra Roslags Näsby, som inbegriper stationshusen.

 

Detaljplan 2008