Runstensgruppen

Täby Hembygdsförening är under Riksantikvarieämbetet sammanhållande för vården av 26 runstenar och hällar, som finns på olika platser i kommunen. Sektionen omfattar ett 25-tal personer, som enskilt eller i par åtagit sig att som Runstensfaddrar vårda en eller flera stenar.

Faddersuppdraget innebär ett åtagande att utan ersättning, helt på ideell basis, då och då idka tillsyn över sin sten eller häll och vid behov anmäla iakttagelser till angiven person eller instans. När så erfordras utförs också smärre arbeten som till exempel borttagande av påträngande vegetation.

Varje vår och höst skall objektet rengöras med mjuk panelborste och ljummet vatten, så att ristningen så långt som möjligt hålles ren från alger, mossa och lavar. Imålning med rött av ristningen samt kvalificerad rengöring får endast ske genom Riksantikvarieämbetets försorg.

Är du intresserad att delta i gruppen kontaktar du:

Sten-Sture Tersmeden
tel 073-336 72 15,
e-post [email protected]

Fadderrapporter: