Årsmöte 2017

2017 års årsmöte hölls lördagen den  10 juni kl 15.00 i församlingshemmet i Tommarp .

I väntan på protokollet presenteras här verksamhetsberättelsen för 2016:

Föreningen för fornminnes-och hembygdsvård i sydöstra Skåne

Verksamhetsberättelse 2016

I Föreningens styrelse har ingått ordföranden, 5 ledamöter och 4 ersättare.

Kristina Allvar, ordförande, Ulrika Wallebom, vice ordförande, Barbro Chiru, kassör och medlemsansvarig, Madeleine Hellström, mötessekreterare, Sven-Ingemar Nilsson och Kerstin Thorén.

Ersättare är Oline Sörensen, Britt Falkman Hagström samt Inger Andersson och Catharina Retsler som invaldes vid årsmötet, då Hans Sjöwall avsagt sig uppdraget.

Styrelsen har under året haft 5 protokollförda sammanträden. Arbetsutskottet har sammanträtt inför varje styrelsemöte. Minnesanteckningar har förts vid dessa möten.

Tre ledamöter ingår tillsammans med representanter från Österlens museum i den insamlingsgrupp som har till uppgift att bedöma såväl erbjudna nya föremål till samlingarna, som diskussioner om eventuella utgallringar.

Styrelseledamöter har deltagit i kretsmöten och olika möten arrangerade av Skånes Hembygdsförbund. Då Sveriges hembygdsförbund hade sitt 100-årsfirande på Skansen fick förre ordförande Gunnel Diab representera Föreningen eftersom alla medlemmar i styrelsen var upptagna med vårt eget program.

Föreningens 100-årsjubileum är det som det mesta har kretsat kring både ekonomiskt och arbetsmässigt. Se bilaga 2

Medlemsskriften Österlent har som vanligt utkommit med fyra nummer under året och bland mottagarna finns, utöver Föreningens medlemmar, bland annat samtliga skolor och ett antal bibliotek i sydöstra Skåne. I varje nummer har en tidsperiod av 25 år av Föreningens 100-åriga historia berättats. Den gamla redaktionen för Österlent förutom Sven-Ingemar Nilsson avsade sig sina uppdrag och i december bildades en ny redaktionsgrupp på 8 medlemmar som tillsammans ska fortsätta utgivningen av tidningen. Tidningen fick en lite ny design men det mesta kommer att kännas igen.

Föreningens hemsida har fortlöpande reviderats genom Oline Sörensens försorg.

Årsmötet hölls i Svinahuset på Tjörnedala. Efter årsmötesförhandlingarna berättade Gunnel Diab om gårdens historia och kopplingen mellan den, Gösta Ehrnberg och Föreningen. Till kaffet bjöds specialbeställda prinsesstårtor med jubileumsloggan från Gärsnäs konditori. Ett fyrtiotal medlemmar hade hörsammat kallelsen.

Ny logga

Jubileumsloggan lades till handlingarna och Peter Mårtensson, Officedesign fick i uppdrag att ta fram en logga som kan nyttjas i många år framöver.

Lantbruksmuseet

Museet har haft öppet varje dag under juli och augusti. Man vårstädade och röjde tillsammans och förberedde sommarens utställning som bl a handlade om den första mjölkmaskinen från 1916, värdmöten har hållits, diverse reparationer på byggnader har gjorts. Medlemmar deltog i Hammenhögsdagen och vid ett par tillfällen har man haft workshops i olika hantverk för barn och ungdom. Totalt hade Lantbruksmuseet 1150 besökare och ett tiotal medlemmar har varit aktiva i verksamheten. Inkomsterna uppgick till 8275 kronor som har investerats i gårdens underhåll och reparationer.

Garverimuseet

Garverigruppen som bestod av 7 aktiva medlemmar hade två planeringsmöten under våren och ett på hösten. Museet vårstädades tillsammans med personal från Österlens museum och styrelseledamöter. I samband med städning och rensning av trädgården monterades de nyinköpta utemöblerna och planterades malört, ros och lavendel i nya utekrukor. Nytillskotten på gården hade bekostats av Greta och Gösta Ehrbergs stiftelsefond.

Det tredje rummet i museet utrymdes helt och målades, ny belysning sattes upp innan sommarens satsning, vandringsutställningen Arktisk skinnberedning av Lotta Rahme installerades. Till detta hade Föreningen erhållit bidrag till arbetslivsmuseer från Riksantikvarieämbetet med 23 000 kronor.

Garverimuseet firade 90-årsjubileum och födelsedagsfesten hölls på gården med speciellt inbjudna bl a Gösta Ehrnbergs barn och ett barnbarnsbarn.

Museet har haft öppet onsdagar och lördagar mellan 2 juli och 27 augusti. Under dessa dagar kom totalt 720 besökare. Museet höll öppet mellan klockan 13.00 och 16.00. Se mer i bilaga 2. Museet har haft fri entré, men fick totalt 3835 kronor i frivilliga bidrag under säsongen.

Museivärdar Österlens museum

Ett 15-tal medlemmar i Föreningen har möjliggjort öppethållande av Österlens museum och museibutik under årets alla lördagar kl.10-14. Gemensamma möten mellan museivärdar och personal på Österlens museum har hållits.

100-årsjubileumsgenomförandet

De flesta av styrelsens medlemmar har haft ett speciellt ansvarsområde vad gäller jubileumsprogrammet. Det har gällt kontakter med föredragshållare, bokning av lokaler, dokumentation av evenemanget m m.

Medlemsaktiviteter i samarbete med andra

Lokalhistorisk afton 5 oktober.

Samarbetsprojekt mellan Skolmuseum i Östra Tommarp, Glimmingehus och Föreningen. Temat var Hur lät musiken under forntiden med musikarkeolog Cajsa Lund och hölls i Stekarhuset på Glimmingehus inför ca 30 personer. Kaffe och kaka bjöds.

Fastlagsbulleföredrag hölls i samarbete med Österlens museum och Studieförbundet Vuxenskolan sammanlagt 4 gånger under februari – mars.

Utställningen ”Höra Hemma-bilden av Österlen” på Österlens Museum invigdes av Bertil Torekull i december 2015 och var öppen hela 2016. Den visar ett urval av Föreningens konstsamling. Tomas Löfström hade skrivit utställningstexterna.

I samarbete med Österlens museum deltog Föreningen i julstök och bjöd på fiskdamm för stora och små samt glögg och pepparkakor. De speciellt framtagna hällristnings-kakformarna lanserades.

För övriga evenemang se bilaga 2!

Ekonomi

Föreningens ekonomi är fortsatt stabil trots ett redovisat resultat av – 47 000 kronor, vilket uppvägs av överskottet på 57 000 kronor året innan. Medlemsavgiften har legat kvar på 200 kronor för medlem och 100 kronor för familjemedlem. Medlemsantalet uppgick vid årets slut till 660 personer.

Nomineringar

Föreningen nominerades av Skånes hembygdsförbund till årets hembygdsförening. Boken Dansbanor på Österlen av Lars Jönsson som givits ut av Föreningen nominerades till årets hembygdsbok och en simrishamnsbo föreslog att Föreningen skulle utses till Årets kulturförening.

Bilagor

1. Resultaträkning

2. Redovisning av jubileumsårets aktiviteter

Tack!

Styrelsen vill rikta ett stort tack till alla ideellt arbetande medlemmar, till alla som genom sitt medlemskap stödjer Föreningens arbete och till alla som genom olika former av bidrag, annonsering, text och bild bidrar till Föreningens verksamhet.

Simrishamn den 23 februari 2017

Kristina Allvar Ulrika Wallebom Barbro Chiru

Ordförande Vice ordförande Kassör

Sven-Ingemar Nilsson Kerstin Thorén Madeleine Hellström

Ledamot Ledamot Ledamot och sekreterare

Oline Sörensen Britt Falkman Hagström Inger Andersson

Ersättare Ersättare Ersättare

Catharina Retsler

Ersättare

 

Hitta aktivitet

Inga aktiviteter