Årsmöte 2017

2017 års årsmöte hölls lördagen den  10 juni kl 15.00 i församlingshemmet i Tommarp .

 

Protokoll:

Föreningen för fornminnes- och hembygdsvård i sydöstra Skåne
Tid: lördagen den 10 juni2017
Plats: Församlingshemmet i Östra Tommarp
Årsmötet inleddes med att Sigvard Svensson gav oss information om Tommarps
7O-åriga hembygds förenings historia.
§1. Ordförande Kristina Allvar hälsade de närvarande 32 medlemmarna välkomna och
öppnade årsmötet.
§2. Kristina Allvar valdes till mötesordförande och Kerstin Thor6n till sekreterare.
§3. Till protokolljusterare och rösträknare utsågs Sven lngemar Nilsson och
Sigvard Svensson
§4. Frågan om årsmötets behöriga utlysande besvarades med Ja.
§5. Verksamhetsberättelsen föredrogs ej, eftersom den fanns med i kallelsen i Österlent.
§6. Styrelsen beviljades ansvarsfrihet för 201 6.
§7. Kristina Allvar omvaldes till ordförande på ett (1) år.
§8. Barbro Chiru, Sven- lngemar Nilsson och Madeleine Hellström omvaldes till
styrelseledamöter i två (2) år.
Fyllnadsval på ett {1) år av Oline Sörensen, efter avsägelse från Ulrika Waltebom,
Bengt-Göran Jönsson och Olle Olsson valdes till ersättare itvå (2) år.
Avsägelse från Britt Hagström.
§9. Omval av Alf-Göran Andersson, Leif Månsson och Bertil Hansson till revisorer och
ersättare.
§10. Avsägelse från Gunnel och Eddie Diab förelåg.
lnga-Lill Högberg valdes att jämte styrelsen bilda en ny valberedning
§11. Medlemsavgiften är oförändrad 200 kronor för enskild och 100 för familjemedlem under år 2018.
§12. lnga förslag fanns att behandla.
§13. lnga övriga frågor.
§14. Ordförande avslutade mötet och tackade for visat intresse.

Som avslutning berättade Sigvard Svensson om Tommarp och dess historia. Mycket intressant har
hänt här och dess skola byggd 1727 har nu blivit ett fantastiskt museum. Tack Sigvard för ditt fantastiska arbete med att bevara allt detta för eftervärlden.

Vid protokollet: Kerstin Thorén.
Justeras
Sigvard Svensson
Justeras
Sven-Ingemar Nilsson

protokoll i pdf-format hittar du här

Hitta aktivitet

Inga aktiviteter