STADGAR


Sunne hembygdsförenings stadgar (antagna vid årsmötet 2006)

§ 1. Föreningens ändamål
Föreningens ändamål är att värna om och vårda hembygdens miljö och dess kulturarv och föra detta vidare till kommande generationer. Föreningen vill nå detta syfte bl. a. genom:
a) att befrämja kunskapen om och känslan för hembygden och dess ur historisk och kulturell synpunkt värdefulla traditioner.
b) att aktivt medverka till vård och bevarande av dess natur och kultur, landskapsmiljö och fornminnen samt vid samhälls- och miljöplanering.
c) att dokumentera intressanta föremål, handlingar och skeenden med anknytning till bygden i nutid och i gången tid samt arrangera hembygdsfester och program, som anknyter till bygdens hembygdstraditioner. Föreningen skall även arbeta för en sund utveckling av ortens friluftsliv.
d) att samarbeta med kommunala organ och kulturorganisationer inom verksamhetsområdet samt stimulera till initiativ som gagnar bygden och dess utveckling.
e) att organisera studiecirklar, kurser, utflykter och annat som kan öka kunskapen om bygden, dess natur och historia.
f) att förvalta byggnader och föremål som är i föreningens ägo, så att hembygdsgården och dess miljö bevaras i enlighet med hembygdsrörelsens syften. Föreningen skall vara ansluten till regionalt hembygdsförbund. Föreningen skall vara partipolitiskt och religiöst obunden.

§ 2. Medlemskap och avgifter
a) medlemskap i föreningen erhålles av envar som ansluter sig till föreningens målsättning utan särskild ansökan, men efter erläggande av avgift som fastställs av årsmötet.
b) föreningar i bygden kan efter beslut av årsmötet ansluta sig kollektivt mot årlig avgift, som fastställs av årsmötet. Sådan förening äger en röst vid årsmötet.
c) personer som ej är medlemmar i föreningen och som på särskilt sätt främjar föreningens syften kan av styrelsen kallas till hedersmedlemmar.

§ 3. Organisation
Föreningens verksamhet utövas genom:
a) föreningsmöten, varav ett årsmöte.
b) styrelsen.

§ 4. Föreningsmöten
Föreningsmöten hålles enligt beslut av årsmöte eller på kallelse av styrelsen. Årsmötet hålles senast den 31 mars, på tid och plats som styrelsen bestämmer. Kallelse till årsmöte införes i vår medlemstidning Sunne-Bygda och annonseras i lokal tidning senast en vecka före mötet. Kallelse till föreningsmöten annonseras i lokal tidning. Varje medlem äger en röst.
Följande ärenden skall förekomma vid årsmötet:
l . Mötets öppnande.
2. Val av ordförande och sekreterare för mötet.
3. Fråga om mötet är stadgeenligt utlyst.
4. Val av två justerare.
5. Styrelsens verksamhetsberättelse för det gångna året.
6. Ekonomisk redovisning för det gångna året.
7. Föredragning av revisorernas berättelse
8. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för det gångna året.
9. Val av ordförande för två år.
10. Val av kassör för två år. Ordförande och kassör väljes växelvis.
11. Val av sekreterare för två år.
12. Val av fyra styrelseledamöter för två år. Väljes växelvis.
13. Val av fyra ersättare för ett år.
14. V al av två revisorer, för två år. Väljes växelvis.
15. Val av två ersättare, ett år.
16. Val av ombud för regionalt hembygdsförbund.
17. Val av tre ledamöter i valberedningen.
18. Fastställande av årsavgift.
19. Av styrelsen hänskjutna frågor.
20. Behandling av i stadgeenlig tid inkomna motioner
21. Avslutning.

§ 5. Styrelse
Föreningens angelägenheter handhaves av styrelsen, bestående av sju ordinarie ledamöter jämte fyra ersättare. Styrelsen är beslutsmässig när minst halva antalet ledamöter är närvarande. Styrelsen utser inom sig arbetsutskott och kommittéer och tilldelar dem erforderliga arbetsuppgifter. styrelsen äger rätt att med sig adjungera föreningsmedlemmar.
Styrelsens uppgift:
a) att inom styrelsen utse vice ordförande, vice sekreterare och övriga erforderliga funktionärer.
b) att förbereda föreningens möten och verkställa dess beslut.
c) att förvalta föreningens tillgångar och sköta de löpande ärendena.
d) att inom två månader från räkenskapsårets slut till revisorerna överlämna årsberättelse, protokoll och räkenskaper.
e) att till årsmötet avge årsberättelse över sin och föreningens verksamhet.
f) att i övrigt arbeta i enlighet med riktlinjerna i § 1.

§ 6. Räkenskaper och verksamhetsår
Räkenskapsåret sammanfaller med kalenderåret. Verksamhetsåret sammanfaller med tiden från ett årsmöte t.o.m. nästkommande årsmöte.

§ 7. Motioner
Motioner skall vara styrelsen tillhanda senast den 31 januari samma år som årsmötet hålls.

§ 8. Stadgeändring
Ändring av dessa stadgar kan ske genom beslut vid två föreningsmöten, varav ett skall vara årsmöte, om förslaget kungjorts i samband med kallelse. För ändring fordras två tredjedels majoritet.

§ 9. Organisatoriska förändringar
Vid eventuella organisatoriska förändringar i föreningens verksamhet som bl. a. kan föranledas av ekonomiska överväganden bör samråd ske med Sunne kommun för att ge garanti for att hembygdsgården och dess miljö bevaras till nytta för bygden.
(Jfr. § 1 och § 10)

§ 10. Föreningens upplösning
Beslut om upplösning av hembygdsföreningen skall fattas vid två på varandra följande ordinarie årsmöten och skall vid båda tillfällena biträdas av två tredjedelar av de närvarande röstberättigade medlemmarna. Upplöses föreningen skall dess tillgångar för förvaltning överlämnas till det regionala hembygdsförbundet, annan organisation, institution eller myndighet, som vill verka för föreningens rekonstruktion så snart som möjligt.

Förening:

Sunne Hembygdsförening

Skapad av: (2017-04-05 10:21:40) Kontakta föreningen
Ändrad av: Sunne Hembygdsförening (2019-01-14 10:46:09) Kontakta föreningen