Styrsö Sockens Hembygdsförening

Styrsös läsida – kurort sedan 1893

Doktor Peter Silfverskiöld var ca 30 år när när han sökte sig till Styrsö, lockad av göteborgarnas ”kolonisation” av skärgården. Liksom den kände Pehr Dubb, som långt tidigare startat Sahlgrenska sjukhuset, kom Silfverskiöld från Vänerns södra strand och kanske trivdes de bäst i här våra salta vindar – Dubb var den som konstruerade karantänsanläggningen på Känsö.

Sedan 1882 hade Silfverskiöld arbetat som läkare i Göteborg och sett tuberkulosens härjningar. Före vaccination och antibiotika var det ytterst lite man kunde göra för de som drabbades av denna envisa bakteriella sjukdom. Såväl lungor som benstomme och kroppen för övrigt kunde drabbas. Sjuka patienter behandlades med sanatorievård.

Silfverskiöld lyckades 1890 starta en försöksverksamhet på Styrsö Tången, som föll väl ut och imponerade på den tidens sjukvårdsansvariga, donatorer och välgörare.

Huset på Gamla Tångenvägen 12 där Silfverskiöld startade finns fortfarande kvar

En annan välgärning som Silfverskiöld uträttade detta år berättar Evert Taube om: Silfverskiöld hade kallats till Everts födelsedag för att dödförklara den till synes dödfödde pojken i huset vid Otterhällan. Men Silfverskiöld ville annat och med någon dask fick han liv i pojken. ”Han valde att sätta liv i mig” som Evert själv uttryckte det i sina böcker. För detta är alla vi efterlevande förstås honom evigt tacksam!

En promenad på ”kurkusten”
Vi skall nu göra en tänkt promenad från Kungsparken på Bratten förbi platserna för de gamla vårdbyggnaderna, fram till Skäret. Kungsparken fick sitt namn efter Oscar II som besökte Styrsö 1904. Där dagens moderna äldreboende, ”Styrsöhemmet”, nu ligger uppförde Silfverskiöld på 1920-talet en minst sagt pampig villa. Som många andra byggnader på Styrsö hade den hämtats hit efter Göteborgsutställningen 1923 där byggnaden tjänat som restaurang i Trädgårdsföreningen. Läs mer om Peter Silfverskiöld här!

Silfverskiölds villa i Kungsparken vid Bratten

1961 byggdes på Silfverskiölds tomt ett ålderdomshem som tjänade till 1990, då det revs och fick ge plats för det moderna Styrsöhemmet med plats för 40 servicelägenheter.

När vi gått över det lilla passet, ”Jättegraven”, passerar vi villan där Harry Hjörne bodde i många år. Här satt han i trädgården och skrev sina ”Små, små ord av kärlek”. Lite längre åt söder där nu området rensats upp fanns sanatoriet Solbacken. Det var en vårdbyggnad som drevs i privat regi. 1931 hystes patienter från Kustsjukhuset in här medan det byggdes om.

Sanatoriet Solbacken 1910. Gamla Kustsjukhuset i fjärran.

Solbacken vid krysset, Femmans backe är markerad med 5:an. Klicka för en större karta!

Vi fortsätter ca 100 meter och noterar ”Femmans backe” som brant leder upp till Styrsöskolan. På platsen för de låga moderna byggnaderna som idag till största delen är lokaler för omsorg uppförda för gruppboende, började Silfverskiöld sin omfattande verksamhet.

Första sanatoriet byggs 1893
Silfverskiölds noggranna studier hade visat att Styrsös ostsida var synnerligen lämpad för sanatorieverksamhet. Genom att ihärdigt uppvakta donatorer och andra lyckades han utverka kapital till en vårdbyggnad, för vård under sommarhalvåret.

Första sommarsanatoriet 1902 mot söder

Arkitekt var den kände Hans Hedlund som ritat ett flertal av Göteborgs vackraste byggnader. Anläggningen bestod utöver det vackra, men inte vinterbonade sjukhuset, av en köksbyggnad. I anslutning till de första byggnaderna uppfördes senare ytterligare ett par sommarpaviljonger, med en vällingklocka som syns på bilden.

Sommarpaviljong och sjukhus omkring 1950 mot norr

Med tiden behövdes sommarsjukhuset året om och 1924 renoverades sjukhuset och blev då annex till det stora sjukhuset som byggts redan 1908. Byggnaden fick då namnet ”Avdelning fem”, vilket är anledningen till att den branta vägen ovanför kallas Femmans backe. Se karta i slutet av artikeln!

Den södra delen av det gamla sjukhusområdet nybyggdes 1980 till gruppboende, men är nu till stor del förskola.

Kustsjukhuset
När vi går vidare anar vi platsen för Styrsös en gång pampigaste byggnad. År 1908 hade Silfverskiöld lyckats få till stånd en storslagen tegelbyggnad i fyra våningar. Det var en mycket vacker byggnad ritad av arkitekten Otto Dymling – om än lite opassande här ute i den glesa skärgården, men trots sina fyra våningar bröt byggnaden inte horisontlinjen. Stilen påminde mycket om Barnsjukhuset ovanför Annedalskyrkan som han också ritade. 78 patienter kunde nu få vård året om.

Kustsjukhuset 1910 med spår från Skäretbryggan för ved och annat till försörjning

Patienttillströmningen var hög och åren 1931-33 måste sjukhuset om- på- och tillbyggas Bakom det utvidgade huvudsjukhuset hade en trevåningsbyggnad uppförts för operation, ljusbehandlingsavdelning, tvättinrättning och ekonomiutrymmen. Tredje våningen inreddes med bostäder för sjuksköterskebostäder. En ny panncentral och bostäder för personalen hade också uppförts. 60 personer arbetade nu här med att vårda 141 och ytterligare 47 patienter i den gamla Femmans sommaravdelning. De tre villorna mellan personalbyggnaden och Solvik byggdes som läkar- och maskinistboställen.

Sjukhuset efter om- och tillbyggnad 1933

Vattenförsörjningen var problematisk, men man utnyttjade den upprensade Korsedammen på berget ovanför. Elektricitet hade man fått från en vindgenerator uppe på berget ända till att Yngeredsfors hade förmåtts till att 1927 dra fram elkraft till Styrsö som första skärgårdsö.

Calmettevaccination och antibiotika ledde sedermera till att tuberkulosen nära nog hade utrotats vid 1950-talet. 1951 lades sjukhusverksamheten ned och byggnaderna användes sedan i Omsorgsförvaltningens regi. Styrsö Vårdhem, som verksamheterna kom att kallas blev en avdelning under Stretereds Skol- och Vårdhem för psykiskt funktionsnedsatta barn och ungdomar.

1975 köptes hela området med alla byggnader av Göteborgs kommun, som Styrsö sedan året före tillhörde. 1980 revs alla byggnader utom personalbostaden. Där inrättades stadsdelskontor som brukades fram till 1997 då verksamheten flyttade till Styrsö Bratten. Den låga byggnaden som uppfördes på det gamla Kustsjukhusets plats inreddes för daglig verksamhet, administration, kök och bad för omsorgsverksamheten. De kvarvarande klienterna flyttades till de nyuppförda paviljongerna vid gamla 5:ans byggnad. I norra hörnet av gamla sjukhuset ligger numera förskolan Solöga. Det är en förskola i personalkooperativ med estetiska uttrycksformer. Tanken är att ge barnen upplevelser och uttryckssätt genom musik, rytmik, drama, dans, natur, bild och form.

Personalbyggnaden
Då personalbyggnaden ställdes utan verksamhet styckades den av, försåldes och byggde om den till konferenshotell, Pensionat Styrsö Skäret, som drivs i trevlig regi än idag.

Villa Solvik
Solvik är den större byggnaden närmast Skärets båtterminal och inköptes på tidigt 1900-tal av Petter Silfverskiöld som tog initiativ till att Västra Sveriges Blåbandistsamfund använde byggnaden som alkoholistanstalt. Fastigheten med annex köptes upp av Kustsjukhuset 1916 för 23.000 kr inkl inventarier och fem hektar mark. På Solvik erhölls 33 permanenta vårdplatser. Verksamheten var nu så omfattande att en syssloman anställdes.

1924 byggdes Solvik om till bostad för läkare och syssloman och nytt trapphus uppfördes. De patienter som vårdats på Solvik flyttades till gamla sjukhuset som nu vinterbonats. 1951 avvecklades verksamheten även här och överfördes till Omsorgsförvaltningen enligt ovan Samtidigt avgick dr Silverskiöld med pension efter över 30 års tjänst. 1974 tog kommunen över ägandet, med lät senare stycka av marken varpå byggnaden står och sålde fastigheten. 2014 renoverades huset samtidigt som det byggdes om till åtta hyreslägenheter. Läs om Solvik i separat artikel!

Den sista byggnaden före båtterminalen är det gamla kol- och vedskjulet. Det stora sjukhuset krävde en gång stora mängder bränsle och det förvarades i denna gråmålade byggnad. I byggnaden torkades även stora mängder av att visst sorts sjögräs som användes till bolstrar i vården. Det används idag som garage av kommunens servicefordon mm.

Kustsjukhuset 1910 med vattendammen hitom, Solvik med annex till höger och ankrade fiskebåtar vid Donsö

Det är egentligen märkligt så många vårdbyggnader vi kan notera på den 1½ km korta promenaden från Brattens Kungspark till Skäret. De flesta har vi doktor Peter Silfverskiöld att tacka i hans idoga ansträngningar att lindra tuberkulossjuka i sin svåra sjukdom. Byggnaderna har fått nya användningar och nya människor kan vistas och verka här i det behagliga klimatet på Styrsös läsida.

Karta som visar de gamla byggnadernas läge

Text Peter Andersson med benäget stöd av Frank Engelbrektsson
Bilderna ur Frank Engelbrektssons arkiv

Läs mer i Franks bok ”Styrsö Kustsjukhus – en insulär vård över 60 år” 2007

.