Styrsö Sockens Hembygdsförening

Solvik – historien om ett hus

Villa Solvik på Styrsö Skäret har haft en minst sagt omväxlande historia. Från uppförandet som behandlingshem för missbrukare, till vårdanläggning för tbc-sjuka, bostad för läkare och tjänstemän, provinsialläkarmottagning, kommundelskontor och nu senast ombyggt till flerbostadshus.

Distriktsläkaren i många på Styrsö, Urban Brunell, som själv länge ägde och bodde på fastigheten, har gjort en noggrann redogörelse som vi här får ta del av.

Foto från 1909 där Solvik utan annex syns i bakgrunden

Solvik skall enligt uppgift ha byggts 1909 av Västra Sveriges Blåbandistsamfund och använts som alkoholistanstalt. Kustsjukhuset i förgrunden på bilden invigdes i juni 1908 och ersatte den ”Havskuranstalt för skrofulösa barn” som togs i bruk 1893 och som gav vård åt barn med tuberkulos sommartid. Hela verksamheten att ta hand om barn med tbc startades av dr Peter Silverskiöld 1890. Man ansåg att havsluften hade en gynnsam inverkan på sjukdomen.

Efter en blygsam början i en fiskarstuga på Tången 1890 lyckades Silverskiöld samla flera av stadens mecenater som stödde utvecklingen mot en bättre vårdinrättning för tbc. Och den ståtliga tegelbyggnaden invigdes 1908. I och med den byggnaden kunde man ta emot patienter året runt, inte bara på sommaren. Styrsö Kustsjukhus, senare kallat Styrsö Kustsanatorium, kom att specialisera sig på tbc i skelettet.

När tillkom Solviks annex? Fastigheten köptes upp av Kustsjukhuset 1916 för 23.000 kr inkl inventarier och fem hektar mark. På Solvik erhölls 33 permanenta vårdplatser och verksamheten blev totalt så omfattande att en syssloman anställdes. Detta framgår av Årsberättelse 1933 för Styrsö Kustsanatorium, där Sven Johansson ger en historisk överblick av sjukhusets historia.

Jag drar slutsatsen att annexet tillkom innan Solvik införlivades med sanatoriet, dvs innan 1916. I de kommande detaljerade årsberättelserna finns det nämligen inget nämnt om tillbyggnad av Solvik. Byggnaderna kom att inredas med sjuksalar för 33 patienter samt personalrum, skolsal och bostad för sjukhusets syssloman.

1924 byggdes Solvik om till bostad för läkare och syssloman och nytt trapphus uppfördes. De patienter som vårdats på Solvik flyttades till gamla sjukhuset som nu vinterbonats. Samtidigt avgick dr Silverskiöld med pension efter över 30 års tjänst. Han bodde aldrig på Solvik – hans hus låg där Styrsöhemmet ligger idag. Silverskiöld avled 1940. Läs artikel om honom här!

1925 anställdes dr Einar Edberg som konsulterande kirurg – huruvida han bodde i läkarbostaden på Solvik framgår ej. 1926 inhägnades tomten med nätstängsel, planerades och trädgård anlades.

br>Överläkare Svante Orell 1889-1968

1927 tillträdde Svante Orell befattningen som överläkare. Han bodde i läkarbostaden på Solvik. Hans namn finns i ”Svante Orells väg” som går upp vid Pensionatet. Orell hade två barn, Birgitta, gift Reichenberg, och Svante. I samband med Svantes födelse dog fru Orell och barnen kom att uppfostras av en faster som flyttade in på Solvik. Både Birgitta, bosatt i Stockholm, och Svante, som är läkare och bosatt i Australien, har besökt sitt barndomshem. Birgitta och min fru Margareta har brevkontakt och hon har där beskrivit livet på Solvik. Dr Orell avgick1936.

Birgitta Reichenberg och Svante Orell

1931 slutade dåvarande syssloman Björklund och Österlind tillträdde. Dottern i familjen Österlind, Eivor, var lekkamrat med Birgitta Orell. Eivor gifte sig med Styrsöbon Daniel Johansson och verkade hela sitt yrkesliv som småskollärare på Styrsö. Hon dog för några år sedan men Daniel lever. Eivor berättade att hon fick förmaningar att vara tyst, inte springa eller föra oväsen för det kunde störa Doktorn som bodde på bottenvåningen. Hon lovade sig att aldrig mer bo ovanför en doktor!

I årsberättelsen för 1933 beskriver dr Orell verksamheten men skriver också om Solvik:
”På särskild tomt cirka 5 minuters väg från huvudsjukhuset ligger läkarbostaden med fasaden riktad mot öster. Den utgöres av ett trähus i två våningar jämte källare och vindsvåning. Läkarens bostad, som består av 6 rum och kök jämte badrum, är förlagd till första våningen. I andra våningen har sysslomannen bostad bestående av 4 rum och kök. I en flygelbyggnad inrymmas kontor, förråd och personalbostäder. Omkring läkarbostaden finnes en mindre fruktträdgård.”

1934 renoverades läkarbostaden, parkettgolv lades in i tre rum, köket fick rostfri diskbänk, man ändrade värmesystemet.

1936 flyttade överläkare Brolin in i läkarbostaden på Solvik. Han avgick 1940 och efterträddes av dr Börje Olsson. Nästa läkare, som flyttade in på Solvik var den tyske läkaren Hajo Humborg.

1951 avvecklades verksamheten på Styrsö Kustsanatorium och fastigheterna fördes över till Skol- och Vårdhemmet Stretered, som vårdade utvecklingsstörda (enligt dåtidens terminologi, idag skulle man sagt psykiskt funktionshindrade). Styresman Österlind avgick i samband med avvecklingen.

Ägarförhållandena är efter 1951 inte helt klara för mig. Stretered tog över, men med tiden fördes fastigheten över till kommun (först Mölndal, sedan 1974 Göteborg) i ett delat ägande med landstinget (först Bohuslandstinget sedan Göteborg). Detta enligt Strömbergs. Både lägenheten för föreståndaren på Vårdhemmet och för läkarbostaden var tjänstebostäder.

Efter att Styrsö Kustsanatorium lagts ned finns inte så mycket dokumentation kring verksamheten på Styrsö Vårdhem eller på Solvik som jag har känner till. I annexet inreddes en provinsialläkarmottagning 1951/1952 där förste innehavare av tjänsten var Hajo Humborg, som ju redan bodde i läkarbostaden med sin familj. Frun var tidigare balettdansös. Av sönerna har några varit på besök för att titta på barndomshemmet.

Av de provinsialläkare som sedan tjänstgjort på Styrsö kan nämnas Maria Mölland, norska, som bodde här med sin mor. Även dr Kristiansen var norsk och gjorde sig känd för att han hade flygplan. Det sägs att han tog med sig patienter på flygtur över skärgården. På 70-talet bodde dåvarande läkaren Ulrika Larsson där med sin man Sten Thore, öronläkare som bistod Ulrika ibland. Någon av sönerna har varit på Solvik och tittat under senare år.

1975 tillträdde jag tjänsten som distriktsläkare på Styrsö. När jag första gången, hösten 1973, kom ut för att titta på min blivande arbetsplats såg den väldigt nedsliten ut. Under 1974 rustades läkarmottagningen upp, bl.a. togs ett rum samt badrummet från läkarbostaden för att på så sätt få ett personalrum.

1975 renoverades läkarbostaden, man öppnade verandan, som tidigare varit enbart för sommarbruk, höjde golvet där. Ett nytt badrum byggdes. Jag kunde utnyttja lägenheten som tjänstebostad från 1976. Det fanns en dörr direkt in till mottagningen från lägenheten, vilket var bekvämt. Men närheten till mottagningen innebar också att det var svårt att avvisa folk som kom med sårskador, öronvärk etc under tider då jag var ledig. Detta problem löste sig när mottagningen flyttade.

Författaren i aktion på mottagningen på Skäret 1976. Gertrude Jonsson biträder

1980 stod den nya vårdcentralen klar på Bratten och verksamheten flyttades dit, men jag bodde kvar i ”läkarbostaden” på Solvik. På sommaren 1980 flyttade Margareta med sönerna Andreas och Gabriel till mig på Styrsö från Helsingborg.

I några år stod den gamla mottagningen tom, men byggdes sedermera om till Stadsdelskontor. I samband därmed inreddes kontorsrum i övervåningen på annexet, tidigare outnyttjade lokaler som under Kustsanatoriets tid varit personalbostäder.

Så småningom flyttade Stadsdelskontoret till det som idag är Pensionat Skäret för att efter ett par år flytta in på övervåningen till Vårdcentralen. Efter ytterligare några år flyttades den verksamheten till det som tidigare varit Vårdhemmets Dagcentrum. Idag är all kommunal verksamhet för skärgården förlagd till fastlandet.

När vi tog över fastigheten 1994 fanns det alltså tämligen nyrenoverade kontorslokaler i annexet. Vi inredde en tvättstuga för huset där och det gamla personalrummet och läkarexpeditionen blev en lägenhet. Sedan 1999 har Catharina Andersson kontrakt på lägenheten i annexet men sedan 2010 är den uthyrd i andra hand eftersom Catharina fått en forskartjänst på två år i Umeå. Övervåningen i annexet inreddes till sommarlägenhet, som hyrts ut på sommaren.

På vinden i huvudbyggnaden fanns från början en stor torkvind och ett rum vid vardera gaveln. Vår granne Inga-Lill Karlsson flyttade in där 1963, när hon började på Vårdhemmet. Hon hade då det ena rummet och delade toalett med en annan anställd. Snart fick dock Inga-Lill ta över hela vinden. Hon inredde kök och efterhand sattes det upp en vägg mot trapphuset. Efter att hon gift sig med Lennart i grannhuset flyttade de 1980 till en lägenhet i hans föräldrahem.

Sedan Inga-Lill flyttade har det varit en ström av tämligen kortvariga hyresgäster. De senaste åren hyrde Styrsöbolaget för sina besättningar men sommaren 2011 fick man tag i mer centralt belägen lägenhet och flyttade. Sedan sommaren 2011 bor Febe Grimaldi i den lägenheten.

När vi köpt huset lät vi bygga in en dusch i vindsvåningen i anslutning till befintlig toalett. Ett fönster togs upp för att få in ljus i köket via trappuppgången.

Den stora våningen en trappa upp användes tidigare som bostad till administratörer för först Kustsjukhuset och sedan Styrsö Vårdhem. När syssloman Österlind avgick som syssloman 1951 övertogs lägenheten av Vårdhemmets föreståndare. George Hägne tjänstgjorde t.o.m. 1966, efter det vikarierade hans bror Nils under 1967-68. Båda kom från tjänster på Sankta Maria Mentalsjukhus i Helsingborg. Och därifrån rekryterades det nya föreståndarparet Egon och Maria Strömberg som tillträdde 1/1 1969. Egon som föreståndare och Maria som husmor/personalansvarig mm. De gick i pension 1988 och ansvaret för Vårdhemmet gick över till den nya Stadsdelsförvaltningen.

Strömbergs flyttade från Solvik 1997 för att bosätta sig nära dottern Kajsa och hennes familj utanför Kungsbacka.

Efter att Egon och Maria flyttade har även den lägenheten haft flera hyresgäster: Mariana och Fredrik som kom från Helsingborg, såg annonsen i GP och slog till. Senare köpte dessa skåningar hus på Donsö där de idag bor med sina barn. En sjukgymnast med inriktning på fotboll bodde några år liksom en familj från Skaraborg som sedan återvände till slätten.

Sedan 2008 bor familjen Svanström, Lilian och Lollo i denna lägenhet. Lollo uppvuxen i stor familj på Styrsö och känner alla genom sitt tidigare arbete som skolvaktmästare och sitt intresse för fotboll.

Detta är en liten bakgrund till husets mer än hundraåriga historia.

Urban Brunell, våren 2012

Efter att doktor Brunell sålt Solvik har under 2014 ett bolag byggt om byggnaderna och de innehåller nu åtta hyreslägenheter från 54 – 150 m2 med nöjda hyresgäster. (Red.)