Styrsö Sockens Hembygdsförening

Otto Landelius

Otto Robert Landelius (1897-1977) var journalist och skriftställare till yrket. Han var knuten till dåvarande Stockholms dagblad, Göteborgs-Posten och senare Stockholmstidningen. Han tillbragte sina sommardagar på Styrsö med att fördjupa sig i socknens historia och har bl a år 1924 givit ut en 124-sidig skrift av stort kulturhistoriskt värde; Styrsö – Forntidsbilder och nutidsliv. Förordet är skrivet i sann nationalromantisk anda och återges här nedan. Otto var även mycket engagerad i föreningen Utlandssvenska föreningen.

Ottos far hette J.P. Wilhelm Landelius och kom från Östergötland till Göteborg under tidigt 1900-tal. Han köpte mark, förmodligen på spekulation, på Styrsö Bratten. Om han även lät bygga villor är oklart, men han ägde det som vi i dag kallar Telefonvillan (Brattenvägen 26). Då sonen Otto var nygift hyrde han in sig i Telefonvillan under somrarna, men han hade naturligtvis bott med sina föräldrar på Styrsö långt dessförinnan. Wilhelm var affärsman, lär ha varit importör av frukt m.m. Han bosatte sig 1922 i det då nyss projekterade Örgryte.

Ottos dotter, Thea Andreasson, blev planarkitekt här i skärgården 1974, då Styrsö införlivades med Göteborg. (Fakta Frank Engelbrektsson)

* * *

DET främsta syftemålet med föreliggande lilla arbete har varit att i alla deras händer, som vilja räkna sig till den härliga Styrsö-skärgårdens hängivnaste beundrare och vänner, kunna lägga en liten, utan alla anspråk hopbragt samling anteckningar från denna västkustens utpost i yttersta havsbandet.

Hur mången anar eller tänker därpå att när han på banade vägar och stigar beträder denna jord eller från klipphällens högsta topp skådar ut över skären och sanden, det är historisk mark hans fot trampar på. Eller att alla dessa öar som utbreda sig för hans blickar ha burit ett namn som en gång var känt, ärat och aktat ända från Irland till Gårdarike, från Island till Frankernas hemvist. Eller månne han tänker på att han då vandrar på de forntida isländska skaldernas och sagoförfattarnas vittberömda ”Brännöar”!

På B r ä n n ö s stora dalslätt samlades forntidens köpmän från när och fjärran med sinta varor för att sälja och byta och från Styrsös högsta topp, S t o ra R ö s, har säkerligen mången viking, i glänsande rustning, stolt och reslig, med handen skyggande över ögonen spejat efter fiendens drakar.

Om dessa Brännöarnas historia kan man i sanning säga: lysande, men kort. Från att ha varit en av huvudorterna i den forntida Norden nedsjönko de mycket snart till att bliva endast några obetydliga och fattiga samhällen av backstugusittare och småfiskare. Enstaka blomstringsperioder ha de väl även senare fått uppleva, såsom under de stora, då och då återkommande sill fiskeperioderna, men dels ha de alltid varit av kort varaktighet och dels ha de så gott som uteslutande haft lokal betydelse. Fattiga och obetydliga ha de ock varit under alla dessa århundraden som gått, tills de först i vår tid hastigt arbetat sig fram till vad de nu äro: välbärgade, vackra och blomstrande samhällen. Och en av denna skärgårds öar, den största och mest betydande av dem, S t y r s ö, har till och med svingat sig upp till platsen som en av den svenska västkustens härligaste och täckaste badorter. Och liksom fordom främlingen från fjärran land städse fann vägen till Brännöarne, så har i våra dagar mången från främmande kust funnit vägen till Styrsö, pärlan bland svenska badorter.

För att detta arbete kunnat befordras till trycket i den form och med den utstyrsel, som nu skett, står utgivaren i den allra största tacksamhetsskuld till Styrsö Havsbads A.-B. (direktör Herman Kunze) samt ett flertal Styrsö-vänner i Göteborg.

Med en vädjan om välvilligt överseende med alla de brister som otvivelaktigt här och var komma att finnas vågar jag i all anspråkslöshet lägga detta lilla arbete i läsarens händer. Kan den väcka och stärka kärleken till och intresset för den gamla och sköna Styrsöbygden så är därmed dess främsta syfte nått.

Göteborg i maj 1924.
Utgivaren

* * *

Otto Robert Landelius

Landelius skrift; Styrsö – Forntidsbilder och nutidsliv kan köpas i nyutgåva på Hembygdsföreningen. Skriften innehåller utöver förordet följande kapitel:

• Kattegat, dikt av Sigurd Dahllöf
• Fornminnen inom Styrsö socken, av Johan Alin
• En vikingarnas tummelplats, av Otto Rob. Landelius
• När konungadöttrar såldes på Brännö
• Styrsö, en pärla bland västkustens badorter, av Otto Rob. Landelius
• En skreva i berget, dikt av Ernst Manke
• Styrsö kyrka, av Otto Rob. Landelius
• Fisket, öarnas huvudnäring, av Ernst Hörman
• En litterär kustroddare, av Otto Rob. Landelius (Mårten Oxenstierna)
• Ett fribrev på vrakplundring, av Otto Rob. Landelius
• Känsö karantänsanstalt
• ”Arbores”, av Otto Rob. Landelius
• När kyrkorådet dömde att sitta i gapstock, av Otto Rob. Landelius
• ”Gubben Nils”, av Otto Rob. Landelius
• Ortnamn inom södra skärgården
• Far och son, dikt av Ernst Manke
• Källor och div originalannonser