Styrsö Sockens Hembygdsförening

Laga skifte på Asperö

Medan öar som Styrsö och Brännö hade åsatts 3 till 5 mantals skatteplikt, hade Asperö bara ett enda mantal. Oaktat detta fanns redan 1672 tretton matlag med 23 personer på ön. Med tiden skiftades den odlingsbara jorden i allt mindre enheter och liksom i övriga Sverige kom det till ett växande behov av att skifta om ägandet av jorden, varför man 1788 begärde Storskifte för att bättre kunna sköta jordbruket. Många tvister uppstod emellertid och först 1931 påbörjades det slutliga Laga skifte som omfattade även utmarker, kringliggande vattenområden och öar.

Mantalsenheten Asperö (hemmanet Asperö) omfattade således även Rivö, Knarrholmen och öarna söder om Asperö. Nu skulle lantmätare verkställa skiftet, en grannlaga uppgift för dessa skulle det visa sig. Kringliggande hemman i norr, öster och syd, öar i skärgården nära Asperö, liksom rågången till övriga hemman och Kronan stakades ut och verkställdes, ända fram till Kungl. Maj:ts utslag 1958! Skiftet tog alltså drygt 26 år att färdigställa och hälften av de som var med från starten hade hunnit avlida. Intressant är att Knarrholmen 1940, under pågående skifte försåldes till redaren Axel Ax:son Johnson och skänktes vidare till Götaverkens arbetare för sommartillvaro.

Tvister och förhandlingar
Men frågan var vid skiftet, vem ägde vad, hur stor bit mark var det och hur värdefull? Vad är det för skillnad på mantal och mark? Asperö hembygdsförening har bearbetat dokumenten och sammanställt en spännande skildring av hur det gick till enligt offentliga protokoll och alla de många rättsliga turerna med kringliggande hemman och Kronan.

En pdf-fil med 573 sidornu med fler och förbättrade kartor

Filen är på elva MB

Allt finns i föreliggande stora pdf-fil. Allt är sökbart – även klickbart och möjligt att ladda ner Samtliga rader i innehållsförteckningen är klickbara. I texten förekommer hänvisningar och dessa är (blå) hyperlänkar. Klicka på en och dokumentet med hänvisningen kommer upp och kan läsas. Håll dock reda på vilken sida du klickade från för det kan finnas fler ”*Åter* till
sidan xx” och då underlättar det att komma tillbaka till utgångsläget (vid hyperlänken).
Om du blir vilsen tryck Ctrl + Home och du kommer alltid tillbaka till första sidan.

Asperö Hembygdsförening upplåter nu arbetet för allmänheten och forskningen. Man vill också gärna sporra övriga hemman i Södra skärgården att även de skall ge sin version från sina laga skiften.

>> Till boken >>