Stadgar


Stadgar för Strömma Hembygdsförening 

Fastställda vid Årsmötet 28 mars 2015

§ 1 Ändamål
Föreningen ändamål är att dokumentera och informera om den lokala historien, att tillvarata medlemmarnas och bygdens intressen samt att verka för en hållbar utveckling för vår bygd. Föreningen är partipolitiskt och religiöst obunden.

§ 2 Medlemskap
Till medlemmar antas fysiska personer som betalar fastställd årsavgift. Till stödjande medlemmar kan efter styrelsens beslut antas fysiska eller juridiska personer som önskar att stödja föreningens ändamål.

§ 3 Organisation
Högsta beslutande organ är årsmötet. Därutöver kan ett medlemsmöte sammankallas under hösten, där planering av verksamheten under nästkommande år ska vara på dagordningen.

§ 4 Firmateckning
Föreningens firma tecknas av två styrelseledamöter i förening. För löpande attestering och betalning har ordföranden och kassören var för sig stående fullmakt. För särskilt ärende eller uppgift får behöriga firmatecknare genom fullmakt delegera uppgifter till särskilt utsedda personer.

§ 5 Verksamhetsår och räkenskapsår
Föreningens verksamhetsår och räkenskapsår sammanfaller med kalenderåret.

§ 6 Styrelse och funktionärer
Styrelsen består av ordförande samt minst fyra och högst sex ledamöter, och därutöver två suppleanter. Suppleanter väljs för ett år, medan ordförande och ordinarie ledamöter väljs växelvis för två år. Styrelsen är beslutsför när minst tre ledamöter är närvarande. Styrelsen kan till sig adjungera lämplig person. Till revisorer väljs två personer samt därutöver en suppleant, för ett år. Till valberedning väljs två personer och därutöver en suppleant, för ett år.

§ 7 Årsmöte
Årsmöte avhålls före utgången av april månad.

Dagordning:

1. Mötets öppnande samt val av ordförande för mötet, samt anmälan av styrelsens val av sekreterare för mötet

2. Val av två justeringsmän tillika rösträknare

3. Fråga om kallelse till årsmötet har skett enligt stadgarna

4. Styrelsens verksamhetsberättelse och redovisningshandlingar

5. Revisionsberättelse och fastställande av balansräkning

6. Fråga om ansvarsfrihet för den avgående styrelsen

7. Redovisning av och beslut om arbetsplan och budget för det pågående verksamhetsåret, samt fastställande av årsavgift för nästkommande år

8. Behandling av inkomna motioner samt av förslag från styrelsen

9. Val av ordförande

10. Val av styrelseledamöter där halva antalet väljs växelvis samt av suppleanter

11. Val av revisorer samt revisorssuppleant

12. Val av valberedning

13. Information från styrelsen samt övriga frågor

14. Avslutning

§ 8 Stadgeändring
Ändring av dessa stadgar kan ske med 2/3 majoritet vid två medlemsmöten, av vilka det ena ska vara ordinarie årsmöte.

§ 9 Upplösning av föreningen
Upplösning av hembygdsföreningen kan beslutas med 2/3 majoritet vid två medlemsmöten, av vilka det ena ska vara ordinarie årsmöte. Vid det sista av dessa möten ska beslutas hur föreningens tillgångar ska disponeras.

 

 

Editerad av: Mats Ahlberg (2018-10-13 13:08:48)