Stadgar


STADGAR FÖR STRÖMMA HEMBYGDSFÖRENING

Fastställda vid årsmötet 28 mars 2015

§ 1  Ändamål

Föreningen ändamål är att dokumentera och informera om den lokala historien, att tillvarata medlemmarnas och bygdens intressen samt att verka för en hållbar utveckling för vår bygd. Föreningen är partipolitiskt och religiöst obunden.

§ 2  Medlemskap

Till medlemmar antas fysiska personer som betalar fastställd årsavgift.

Till stödjande medlemmar kan efter styrelsens beslut antas fysiska eller juridiska personer som önskar att stödja föreningens ändamål.

§ 3  Organisation

Högsta beslutande organ är årsmötet. Därutöver kan ett medlemsmöte sammankallas under hösten, där planering av verksamheten under nästkommande år ska vara på dagordningen.

§ 4  Firmateckning

Föreningens firma tecknas av två styrelseledamöter i förening. För löpande attestering och betalning har ordföranden och kassören var för sig stående fullmakt. För särskilt ärende eller uppgift får behöriga firmatecknare genom fullmakt delegera uppgifter till särskilt utsedda personer.

§ 5  Verksamhetsår och räkenskapsår

Föreningens verksamhetsår och räkenskapsår sammanfaller med kalenderåret.

§ 6  Styrelse och funktionärer

Styrelsen består av ordförande samt minst fyra och högst sex ledamöter, och därutöver två suppleanter. Suppleanter väljs för ett år, medan ordförande och ordinarie ledamöter väljs växelvis för två år. Styrelsen är beslutsför när minst tre ledamöter är närvarande. Styrelsen kan till sig adjungera lämplig person.

Till revisorer väljs två personer samt därutöver en suppleant, för ett år.

Till valberedning väljs två personer och därutöver en suppleant, för ett år.

§ 7 Årsmöte

Årsmöte avhålls före utgången av april månad.

Kallelse till årsmöte ska av styrelsen per post eller e-post avges senast en månad innan mötet. Handlingar till mötet ska vara tillgängliga senast två veckor före mötet. Motioner ska vara styrelsen tillhanda före utgången av januari månad.

Beslut på årsmötet fattas med enkel majoritet. Vid lika röstetal gäller ordförandens utslagsröst. Stödjande medlemmar äger inte rätt att rösta.

Extra årsmöte kan beslutas av styrelsen eller om minst 10 % av antalet medlemmar så begär. Endast de ärenden som upptagits i kallelsen får tas upp.

På årsmöte ska följande ärenden förekomma (vid extra årsmötet endast punkt 1 – 3 utöver de frågor som föranlett det extra årsmötet):

1. Mötets öppnande samt val av ordförande för mötet, samt anmälan av styrelsens val av sekreterare för mötet

2. Val av två justeringsmän tillika rösträknare

3. Fråga om kallelse till årsmötet har skett enligt stadgarna

4. Styrelsens verksamhetsberättelse och redovisningshandlingar

5. Revisionsberättelse och fastställande av balansräkning

6. Fråga om ansvarsfrihet för den avgående styrelsen

7. Redovisning av och beslut om arbetsplan och budget för det pågående verksamhetsåret,

samt fastställande av årsavgift för nästkommande år

8. Behandling av inkomna motioner samt av förslag från styrelsen

9. Val av ordförande

10. Valstyrelseledamöter,därhalvaantaletväljsväxelvis,samtavsuppleanter

11. Valavrevisorersamtrevisorssuppleant

12. Val av valberedning

13. Informationfrånstyrelsensamtövrigafrågor

14. Avslutning

§ 8 Stadgeändring

Ändring av dessa stadgar kan ske med 2/3 majoritet vid två medlemsmöten, av vilka det ena ska vara ordinarie årsmöte.

§ 9 Upplösning av föreningen

Upplösning av hembygdsföreningen kan beslutas med 2/3 majoritet vid två medlemsmöten, av vilka det ena ska vara ordinarie årsmöte. Vid det sista av dessa möten ska beslutas hur föreningens tillgångar ska disponeras.

Förening:

Strömma Hembygdsförening

Skapad av: Mats Ahlberg (2018-10-13 07:23:39) Kontakta föreningen
Ändrad av: Jenny vowden (2021-07-08 23:03:48) Kontakta föreningen