4.2 Årsmöte 2013

 

                            

Protokoll

Fört vid Strömma Hembygdsförenings Årsmöte 2013

Tid:    Lördagen den 16 mars, kl. 16.00
Plats: Strömma hembygdsgård, Backstugan, Fågelbrovägen 1, Strömma

Närvarande: Ca 25 medlemmar deltog i mötet

 1. V. ordförande Göran Lindgren hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat.
 1. Till ordförande för mötet valdes Christer Hedberg samt till sekreterare Johan Edholm.
 1. Mötet förklarades stadgeenligt utlyst.
 1. Till justerare av dagens protokoll valdes Birgitta Thunblad och Lennart Karlsson.
 1. Styrelsen årsberättelse genomgicks, godkändes och lades till handlingarna.
 1. Styrelsens ekonomiska rapport föredrogs av kassören Per-Olof Hejdenberg och godkändes.
 1. Revisionsberättelsen upplästes och lades till handlingarna.
 1. Revisorerna föreslog ansvarsfrihet för styrelsen, vilket enhälligt beviljades.
 1. Till ny ordförande för föreningen efter Åke Axelsson som tragiskt avlidit under året valdes enhälligt Karin Boström för 1 år.
 1. Val av övriga styrelseledamöter och ersättare:
  a) Som ordinarie ledamöter kvarstår Johan Edholm, Gudrun Molin-Andersson 1 år. Omvaldes för 2 år: Göran Lindgren och Per-Olof Hejdenberg.b) Som ersättare valdes Eva Gebelius och Hans Severinson för 1 år. Birgitta Thunblad och  Jenny Vowden för 2 år.
 1. Som ordinarie revisorer omvaldes Hans Lindström och Gunilla Wassdahl samt som revisorssuppleant Eva Waerner. Alla på 1 år.
 1. Som ledamöter i valberedningen omvaldes Henrik Paulsen (sammankallande) och Göran Kåhrling. Båda valdes på 1 år.
 1. Medlemsavgiften för 2014 fastställdes oförändrat till 200 kr för enskild medlem och 350 kr för familj.
 1. Göran Lindgren redogjorde för verksamhetsplan och budget för 2013 – 2014 vilken godkändes.
 1. Inga motioner inlämnade för behandling.
 1. Inga övriga frågor anmälda varför
 1. Mötet avslutades kl 16.45 av den nyvalda föreningsordföranden Karin Boström som övertagit ordförandeklubban av dagens mötesordförande Christer Hedberg.

 

Vid protokollet:           Justeras:                       Justeras:

Johan Edholm            Lennart Karlsson           Birgitta Thunblad

 

Tillägg till protokollet:
När mötet avlutats avtackades följande personer för engagerat arbete i föreningen: Janne Tannsjö för plogning och gräsklippning, Britt-Marie och Olle Ohlsson bl.a. för arbetet med föreningstidskriften, Eva Gebelius för god förplägnad under våra möten samt Christer Hedberg för ett väl utfört klubbsvingande under dagens årsmöte.

Efter denna avtackning lät sig mötesdeltagarna väl smaka av en sillbuffé tillagad av Eva Gebelius och Göran Lindgren.