4.5 Årsmöte 2016

 

 

Protokoll

Fört vid Strömma Hembygdsförenings Årsmöte 2016

Tid:    Lördagen den 2 april, kl. 17.00
Plats: Backstugan, Strömma Hembygdsgård, Värmdö

Närvarande: Ca 25 medlemmar deltog i mötet

 

Föreningens ordförande Hans Severinson hälsade välkomna och förklarade mötet öppnat.

 1. Val av mötesordförande och protokollförare

Till ordförande valdes Hans Severinson och till protokollförare Johan Edholm.

 1. Val av protokolljusterare

Till rösträknare och justerare av dagens protokoll valdes Göran Lindgren och Britt-Marie Ohlson.

 1. Mötets utlysande

Mötet förklarades stadgeenligt utlyst.

 1. Styrelseredogörelse

Resultat- och balansrapporter redovisades samt styrelsens verksamhetsberättelse, som också publicerats i föreningens senaste medlemsskrift, genomgicks och lades till handlingarna.

 1. Revisionsberättelse

Revisionsberättelsen upplästes av föreningens kassör, då revisorn själv, Hans Lindström, var förhindrad att närvara. Berättelsen godkändes och lades till handlingarna.

 1. Fråga om ansvarsfrihet

Revisorns förslag om ansvarsfrihet för den avgående styrelsen beviljades enhälligt.

 1. Arbetsplan, budget och årsavgift

Ordföranden redogjorde för föreningens planerade aktiviteter framöver. Kassören presenterade budget och föreslog oförändrade medlemsavgifter för 2016: 200:– för enskilda medlemmar och 350:– för familjer, vilka utan knot godkändes av mötesdeltagarna.

 1. Motioner

Inga motioner inlämnade. Däremot föreslog styrelsen att en ny cirkel behandlande traktens kulturhistoria bildas.

 1. Val av ordförande

Till ordförande för föreningen för 2 år valdes Hans Severinson.

 1. Val av övriga styrelseledamöter och suppleanter

Johan Edholm, Eva Gebelius och Jenny Vowden omvaldes för 2 år och Gudrun Molin Andersson för 1 år.

Per-Olof Hejdenberg och Tomas Lindstrand kvarstår 1 år.
Styrelsen utökas sålunda med två personer.

Birgitta Backlund entledigas från sitt uppdrag som suppleant.
Som ersättare valdes istället Sven Bertil Bergendahl för 1 år.
Birgitta Thunblad kvarstår 1 år. (I protokollet från Årsmötet 2015 står det felaktigt att Birgitta Thunblad kvarstår 1 år, men Birgitta valdes då som suppleant för 2 år).

Styrelsen får sålunda två fler ordinarie ledamöter och två färre suppleanter än tidigare, allt i enlighet med de nya stadgarna.

 1. Val av revisorer och suppleanter

Till revisorer valdes föreslagna Hans Lindström och Eva Waerner
och som suppleant Sara Bråtman.

 1. Val av valberedning

Till valberedning valdes Britt-Marie Ohlson och Henrik Paulsen, den senare som sammankallande. Som suppleant valdes Lennart Karlsson.

 1. Övriga frågor

Göran Lindgren frågade på förekommen anledning om en donation testamenterats till vår hembygdsförening. Då bouppdelning efter testator ännu ej är verkställd finns inga uppgifter om saken.

 1. Mötets avslutande

Ordföranden tackade för visat intresse och avslutade mötet kl. 17:50.

 

Vid protokollet              Justeras                     Justeras

……………………….    …………………………..    ……………………………
Johan Edholm              Göran Lindgren       Britt-Marie Ohlsson


Tillägg:

Efter mötet intogs en välsmakande middag bestående av fläskfiléstuvning med potatis och grönsaker tillagad av Eva Gebelius!