Byggnadspris

Stockholms läns hembygdsförbund delar varje år ut byggnadspriser för att fästa uppmärksamhet på dels väl genomförda upprustningar av äldre bebyggelse dels ny bebyggelse som är väl anpassad till ursprunglig miljö. En jury med representanter från hembygdsförbundet, Stockholms läns museum, Stockholms Stadsmuseum, Länsstyrelsen, arkitektyrket och byggnadskulturhistoriskt yrkesverksamma entreprenörer utser vilka objekt som belönas.

Priset som sponsras av Länsförsäkringar i Stockholm utgörs av en plakett att fästa på byggnaden och byggnadens ägare, arkitekt och entreprenörer tilldelas samtidigt diplom.

2013 års renoveringspris går till Djurgårdsvarvet och Oaxen Slip & Krog
Av de båtvarv som förr fanns i var och varannan vik finns endast ett fåtal kvar. Skälet är bland annat att de under senare år ansetts olämpliga att ha nära städer på grund av risk för föroreningar. Varvstomter har också utgjort attraktiva tomter för bostadsbebyggelse vilket har gjort att många stadsnära varv har försvunnit.

 Djurgårdsvarvet med anor från 1700-talets första hälft har trots trettio års förfall och hot om rivning för bostadsbebyggelse, nu återuppstått och tillgängliggjorts för allmänheten som på plats ska kunna se hur gamla klassiska träbåtar rustas. Den bevarade och restaurerade varvsmiljön inrymmer nu både verksamheter för renovering av träbåtar, snickeri, segel- och kapellmakeri, motorverkstad, båthall men även restaurang och café.

 Särskilt viktigt för det goda resultatet är det före detta slipskjulet som idag inrymmer den välkända restaurangen Oaxen. Fasaderna är nu liksom tidigare klädda med sinuskorrugerad plåt och den tidigare helt öppna fasaden mot väster, där båtar tidigare rullades in, har ersatts med en stor glasvägg med utsikt över varvet och Beckholmen.

 Djurgårdsförvaltningen har med hjälp av arkitekterna Mats Fahlander och Agneta Pettersson lyckats mycket väl med restaureringen av Djurgårdsvarvet som idag utgör ett utmärkt exempel på en bevarad och uppdaterad levande kulturmiljö.

2013 års nybyggnadspris går till Vallentuna kulturhus och bibliotek
Vallentunas lite spretiga centrum har fått en samlande nybyggnad där kulturen sätts i fokus. Ett hus som genom ett tydligt helhetsgrepp visar upp sig mot omvärlden och bjuder in till besök. Ett kulturhus och bibliotek som är lockande och läckert – från utemiljö till innemiljö, från fasaduttryck, till rumslighet till detaljnivå. Huset har karaktären av ett ”allaktivitetshus” riktat till alla. Inte minst barn- och ungdomsdelarna imponerar. Här finns också goda utrymmen för kommunens lokalhistoriska samlingar, teaterscener i olika storlekar, utställningslokaler och samlingslokaler som kan användas av såväl kommunen som föreningslivet.

 Landskapsarkitekter, husarkitekter och inredningsarkitekter från Nyréns har i ett långtgående samarbete med brukarna satt prägel på ett föredömligt arbete. Vallentuna kulturhus och bibliotek är ett förebildligt exempel på att höga kulturpolitiska ambitioner och goda satsningar på kultur i vidaste mening lönar sig!

Tidigare års pristagare

Byggprisjuryn
Hedvig Bellberg, Stockholms läns museum
[email protected]

Kjell Braune , Länsförsäkringar
[email protected]

Kersti Lilja, Stockholms Stadsmuseum
[email protected]

Klas Lundkvist, Stockholms läns hembygdsförbund
[email protected]

Karolina Matts, Länsstyrelsen
[email protected]

Ann Pettersson, hembygdskonsulent
[email protected]