Arkeologigruppen


Arkeologigruppens verksamhet är främst inriktad på utflykter till kulturhistoriska och fornlämningsområden i natur- och kulturlandskapet, ledda av sakkunniga personer. Detta kräver tillgänglig kollektivtrafik eller bilfärd med eller utan medpassagerare eller t.o.m. en hyrd buss. Detta har tvingat vår programverksamhet att pausas.

Prenumerera på Spadbladet genom att skicka din mejladress till [email protected]

Den 1 januari 2019 blev Arkeologisektionen Arkeologigruppen. Sektionen var sedan 1993 en fristående sektion inom Stockholms läns hembygdsförbund med ca 80 medlemmar.

Målsättningen är att aktivt medverka till att alla får möjlighet att utveckla sitt intresse för och sina kunskaper i arkeologi och vård av fornlämningar, att stödja och stimulera intresserade hembygdsföreningar i dessa frågor och att ta tillvara den kunskap som finns i föreningarna.

Gruppen arrangerar guidade utflykter, föredrag och seminarier. Tillsammans med Stockholms läns museum har vi genomfört seminarium om Äldre järnåldern 2008, Bronsåldern 2010, Yngre järnåldern 2012 och Fornborgar 2015. Vi planerar under 2019 ett nytt seminarium,Vikingatida vardag  - hemma, med preliminära teman som det sociala livet, kläder, matkultur, sjukdomar, örter, keramik och byggnader.

Nyhetsbrevet Spadbladet
Gruppen ger ut nyhetsbrevet Spadbladet till alla som anmält intresse. Bladet ges ut minst fyra gånger per år, med aktuell information från det arkeologiska området om:

- föredrag och seminarier samt referat från egna aktiviteter

- utställningar, utgrävningar, arkeologiska exkursioner, inom länet

- möjlighet att delta i sållningar på den gropkeramiska boplatsen vid Korsnäs

- uppgifter om nya avhandlingar och annan ny arkeologisk litteratur

Däremellan kan korta notiser om aktuella händelser skickas ut.

Senaste
Spadblad_2_2022.pdf

Läs äldre Spadblad här

Några av våra tidigare aktiviteter finns i längre referat och hittas här

Om du vill kontakta oss:
Gunilla Hammarsjö
070 453 98 85, [email protected]

Sven-Gunnar Broström
070 942 36 14, [email protected]

Berit Gustafsson
070 538 89 38, [email protected]

Mats Hansson
073 828 43 21, [email protected]

Inger Karlsson
070 773 72 22, [email protected]

Erica Nyström
070 535 98 08, [email protected]

Johnny Wallin
070 389 05 56, [email protected]


Verksamhetsberättelse 2021
Arkeologigruppens huvudsakliga inriktning är att arrangera utflykter till kulturhistoriska platser och fornlämningsområden i natur- och kulturlandskapet i hela länet. Osäkerheten om myndigheternas restriktioner har omöjliggjort att kunna planera långt i förväg.

Gruppens skrinlagda programpunkter finns kvar tillsammans med nya utflyktsmål. Alla åtaganden kräver mycket förberedelsearbete, både tids- och planeringsmässigt, vilket medfört att programverksamheten måst senareläggas. När restriktionerna lättade något under hösten genomfördes en mycket uppskattad utflykt till Fornstigen på Lovön och visning av Lovö Museum den 9 oktober i samarbete med Fornminnessällskapet på Mälaröarna. Docent Bo Petré berättade levande om 50 års arkeologiska utgrävningar.

Gruppen hade två planeringsmöten under 2021.

Verksamhetsplan 2022
Den 9 februari 2022 hävdes restriktionerna.
Arkeologigruppen planerar en programpunkt – Ett helgdagsbesök vid Viks- och Eggebys fornlämningsområde i Upplands Väsby –till slutet av april med en promenad längs en skyltad fornstig med synliga fornlämningar och därefter med hjälp av appen Fornsök och GPS-verktyg gå ut i intilliggande terräng för att lokalisera fornlämningar, täckta av jord eller överväxta av mossor och lavar.
Om inga nya restriktioner tillförs, kommer gruppen att öppna upp för ytterligare utflykter under året.

 

Förening:

Stockholms Läns Hembygdsförbund

Förening:

Stockholms Läns Hembygdsförbund

Skapad av: Ann Pettersson (2019-05-15 13:17:54) Kontakta föreningen
Ändrad av: Ann Pettersson (2023-01-25 11:46:06) Kontakta föreningen