Förbundets remissvar på förslag till kulturstrategi

Förbundet har lämnat ett remissvar på landstingets förslag till kulturstrategi. Kulturstrategin för Stockholmsregionen är regionövergripande och är tänkt att fungera som ett vägledande dokument för såväl landstinget som för regionala och lokala aktörer. Strategin har en tydlig koppling till RUFS 2050 och syftar till att vara både en integrerad del av och ett komplement till denna. Läs vårt remissvar här!