Synpunkter på ny översiktsplan för Stockholms stad

Översiktsplanen visar i många avseenden goda intentioner till ett bättre stadsbyggande men vi tycker att praktiken inte alltid följer de goda intentionerna. Staden bör ta ett större och tydligare planeringsansvar inte minst då det gäller kulturmiljöfrågorna.

Stockholms läns hembygdsförbund har yttrat sig om den nya översiktsplanen för Stockholms stad. Läs hela remissvaret här!