Stämmobeslut kring motioner vid riksstämman 2015

Stämman biföll motionen Bevarande av gravvårdar från Värmlands Hembygdsförbund och beslöt att ”SHF i samverkan med de regionala förbunden ska ge frågan högre prioritet än tidigare när det gäller att hjälpa till med ansvaret för kyrkogårdarnas gravrätter och bevarandet av gravvårdar.”

Jönköpings läns Hembygdsförbund stod bakom den motion som ville få till stånd ”samarbete mellan organisationer och enskilda med ambitionen att få en ändring till stånd i minerallagstiftningen”. Styrelsens förslag var att avslå motionen men beslutet blev ett annat, efter att Sten Renzhog från Jämtland föreslog en annan formulering som istället godkändes av stämman: ”I enlighet med en bred medlemsopinion vill SHF uttala sitt stöd för de krafter som vill att ersättningsreglerna i minerallagen ändras så att de blir i nivå med vad som gäller i andra jämförbara länder.”

Stämman ansåg att SHF redan uppfyller yrkandet i motionen om kontanthantering. Övriga motioner avslogs av stämman.