Mantalsskrivning år 1820 för Klockaregården

Mantalsskrivning år 1820 för Klockaregården
Mantalslängderna upptog varje hushåll. Hushållsföreståndaren ansvarade för mantalspenningarna, som betalades för varje arbetsför människa mellan 15, senare 18, och 62 år. Mantalspenningen var en personlig skatt och den fanns kvar till 1938. Före 1693 var flera befolkningsgrupper befriade men därefter endast säterier (=adelns huvudgårdar) och militärer. Indelta soldater betalade inte skatten men skulle betala för sina hustrur samt eventuella pigor, drängar och vuxna hemmavarande barn. Utfattiga personer befriades liksom kroniskt sjuka. Frågor om denna sak behandlades på tingsmötena årligen då mantalspenningen skulle bestämmas. I mantalslängd antecknades i slutet av 1700- och början av 1800-talet vilka som betalade skatt för lyxkonsumtion t ex bruk av tobak, spelkort, siden och fönsterlufter. 1863 bestämdes mantalspenningen till 40 öre för man och 20 för kvinna, så att de lägre kvinnolönerna motsvarades av lägre skatt, liksom kvinnor betalade lägre sjukvårdsavgift än män.
Axel Abraham Mårtensson
Organisten och klockaren Axel Abraham Mårtensson var född i Klockargården i Edsbergs socken den 19 juli 1791. Fader var organisten Mårten Josefsson och moder Anna Brita Lekeberg. Till Toresund kom han från Edsberg år 1810 då han var 19 år gammal. 
Edsbergs socken i Närke ingick i Edsbergs härad och ingår sedan 1995 i Lekebergs kommun i Örebro län.
Klockare var ett kyrkligt ämbete, som ursprungligen – under medeltiden – medförde uppgiften att vårda kyrkan och dess inventarier samt sköta klockringningen. På 1600-talet började man kräva av klockaren att han skulle undervisa i sång och leda kyrksången i de socknar där en särskild kantor inte fanns. Vid samma tid fick klockaren även uppdrag att lära ungdomen att läsa och skriva. Detta medförde att klockarsysslan ofta gavs åt en präst.
Efter folkskolereformen 1842 medgavs rätt att förena klockar- och skollärartjänst. Likaså blev klockaren ofta organist, i de kyrkor där en orgel införskaffades. 
Förutom ett klockarboställe ingick länge i klockarens inkomst så kallat offer (ett slags kollekt) samt avgifter i samband med hans förrättningar. 1883 bestämdes att klockaren i stället skulle få fast lön. 
När sockenskolan vid Toresunds kyrka startade ca 1810 var det således Axel Mårtensson som blev den första ”Schole Läraren”. Han bodde i klockargården tillsammans med organisten och klockaren Erik Ekengren som var gammal vid denna tid och dog den 28 mars 1821, 76 år gammal.
Axel Mårtensson gifte sig med Anna Lotta Jonsdotter den 8 november 1818. Anna Lotta var hushållerska till Mårtensson innan giftermålet. Hon kom till Klockaregården år 1816, tillsammans med sin mor änkan Stina Jonsdotter. Anna Lotta var född i Salby i Toresund den 12 februari 1802 och var således 11 år yngre än sin man. Hon var 16 år och 9 månader vid bröllopet och gravid i 4:e månaden. Tillsammans fick de barnen:
Josef August  	12 april 1819
Carl Johan 	14 juni 1821
Axel Theodor 	27 februari 1826
Från år 1833 och några år framåt i tiden tog paret även hand om barnhusbarnet no 1008 Albertina Maria född i Stockholm 1828.
I husförhörslängderna från år 1828 ändrades beteckningen Klockargården till Sockenstugan. I byggnaden fanns ju också skolan. 
Den 22 november 1856 dog klockaren, organisten och skolmästaren Axel Mårtensson 65 år gammal och hustrun Anna Lotta Mårtensson dog den 9 juli 1860, 58 år gammal.

Förening:

Stallarholmens Hembygdsförening

Skapad av: Stallarholmens Hembygdsförening (2016-11-29 12:53:07) Kontakta föreningen
Ändrad av: Stallarholmens Hembygdsförening (2016-12-19 10:56:25) Kontakta föreningen