Rolandshov

Rolandshov
Evert Sundholm jobbade på Sundby tegelbruk