Inlaga till tinget 1814

Inlaga till tinget 1814
Intygan om hustrun Maria Brobergs belägenhet dvs hon led av framfall och kunde inte på något sätt bidra till sin egen försörjning. 
"Att hustrun Maria Broberg i Carlunda Brink, Thoresunds socken är af mig undersökt och att jag befunnit henne wara af ett swårt moderfall plågad hvilket moderfal nu öfwer et år blifvit med hvarje dag wärre samt att detsamma för närwarande är mycket swårt och utehängande uppdrifvit stort och fåvigt intygar Beata C Engdahl Examinerad Barnmorska."
"Att hustrun Maria Brobergs i Carlunda Brink, Thoresunds socken, tillstånd till alla delar sådant som Beata C Engdahl genom sin nyssnämnda hustru lemnade attest intygat at hon till följe af denna åkomma numera är til alla tyngre arbetens förrättande oförmögen äfvensom at hon lättare syslor hvarken gående eller sådana hvartill sittande fordras icke utan största swårighet och hvad de förre beträffar icke utan sitt tillstånds förwärrande kan bestridas varder härmedelst å aflagd Ed och så sant mig Gud hjelpe till lif och själ betygadt. Mariefred d 18 april 1814. FW Brannius Med Doct"

Förening:

Stallarholmens Hembygdsförening

Skapad av: Stallarholmens Hembygdsförening (2019-01-04 08:50:31) Kontakta föreningen
Ändrad av: Stallarholmens Hembygdsförening (2019-01-05 12:13:02) Kontakta föreningen