Klippan

Klippan
Klippan i Giresta
Fotograf

Bertil Lindh