Detta har hänt...! Nr 2 år 2019. Mordet i Stenby.


Mordet i Stenby

Bonddottern Eva Caijsa Ericsdotter i Stenby gifte sig den 28 maj 1797 med bondsonen från Töfwersta i Helgesta socken Jean (Jan, Johan) Nilsson Ramberg som var född den 29 juni 1771. Paret fick i november 1797 en dotter som döptes till Dorothea Christina.

Året 1798 slog Jean Ramberg ihjäl drängen Olof Jeansson på Stenby.

Olof var född i Snickartorp den 14 juli 1759. Fadern hette Johan Persson och var torpare i Snickartorp och modern hette Brita Ersdotter. Brita dog år 1775, 60 år gammal. Olof flyttade först till Grindstugan och därefter till Berga och Sundby och kom till Stenby från Åkerby året 1783. Olof var således 39 år gammal när han blev ihjälslagen av mågen Jean Ramberg på Stenby.

I födelseboken för Johan Nilsson Ramberg står tillägget: ”Såsom Mandråpare halshuggen d 27 februari 1799”.

Image

För illdådet blev J(oh)an således dömd till döden genom halshuggning.

De som dömde Ramberg till halshuggning var häradsdomaren Eric Jansson i Ulfsberga, nämndemännen kyrkvärden Carl Larsson i Staby, Anders Jansson i Jättne, Jacob Jacobsson i Västerby, Anders Andersson i Norrtorp, Anders Olsson i Valla och Per Larsson i Skäggesta. Man hade således kallat in nämndemän från både Ytterselö och Överselö socknar till detta ting.

I domboken intygar kyrkoherden Claes Gideon Calen att Jean Ramberg hade levt i gott förstånd och i sämja med sin hustru här i socknen och ”veterligen lefvat stilla och anständigt i socknen till dess omkring tjugondag jul det yppades tvist mellan honom och drängen i Stenby Olof Jeansson vid hvilken Ramberg fått sår i ansiktet, samt då Olof Jeansson som haft husbondeväldet vid Stenby ej kunnat derifrån uppsägas eller förmås antaga annan tjenst och af mig ej länge sedan begärt och fått betyg om sit förhållande för att taga tjenst hvid Gripsholms Bränneri der han ock skall blifvit antagen till nästa Michaeli (Anm:Mickelsmäss d 29 september) men d 2 augusti skall Johan Nilsson Ramberg efter eget angifvande hos Expeditions befallningsmannen Bahrholtz slagit drängen Olof Jeansson som i dess 43 års ålder funnits ofvan nämnde dag död på marken. Johan Nilsson Ramberg har härstädes ordentligen begått den H. Nattvarden. Thoresund d 27 augusti 1798”.

Image

Underskrift av kyrkoherden Claes Gideon Calen

Exepditionskirurgen Fredrik Rådberg undersökte kroppen under närvaro av Johan Bahrholtz och sergeanten Rådberg. Hans utlåtande var följande:

”År 1798 d 2 augusti blef jag af vederbörande kallad at besigtiga ock sköta drängen Olof Jansson i Stenby något öfver 40 år gamal om hvilken berättades hvid min ankomst kl 8 om aftonen det han kl 4 eft mid blifvit funnen liggande på marken utan sansning och mycken blods utgjutelse ur högra örat näsan och mun; vid närmare efterfrågan sades att mågen i Gården Jan Ramberg bekänt att han efter något ordväxlande och brottande med en stör slagit honom i Hufvudet kl ikring 11 på förmiddagen som han af i min och fleres närvaro ärkände.

 Hvid undersökningen befants, hela hufvudet och halsen  vara uppsvullet och blodsprängt samt något blod rinnande ur högra tinninge benet och örat hans et slag blifvit givet som utmärktes med mycken blånad så öfver tinningen som runt ikring örat – öfver högra os Bregmatis straxt hvid fogningen med pannbenet et krossat sår stort som et 8 styfvers stycke -  et mindre krossat sår öfver vänstra os Bregmatis; och vänstra armen från Axel leden ner till armwäcket mycket svullen och med extravaserad blod.

 Som bemälde patient under denna min undersökning 5 minuter efter min ankomst med döden afsomnade företog jag mig en närmare besigtning uti Hr Kronobefallningsman Barholtz och Sergeanten Blombergs med fanes närwaro på följande sätt:

 Sedan jag öppnat Hufvudswålen som war hård av svullnad och Extravaserad blod emellan de bägge nämnde såren och ner emot osva Tempora eller Tinningebenen befants en spricka genom bägge taflorne över ossa Panietalica öppen till 6 Linier och den delen af benet vättande till pannan något nedtryckt samt 5 tum långt gåendes tvärs över hufvudet ända ned mot högra tinningebenet och till det vänstra på 1 tum nära; sedan hufvudsvålen äfven blef öppnad på längden ner mot os Occipitalis samt deficerad lös från Cranium fants en rämna som till någon del var öppen från den förut nämnde tvärsprickan ner mot nackbenet.

 Som det led långt in på aftonen företogs ej någon ännu vidare besigtning hälst som det redan undersökte fants vara tillräckligt till Karlens död och tass han icke strax från skadans undfående bekom den skötsel som affodrades förklaras denna skada perfe et absolutes dödelig.

 Som härmed intygas och med min Embets Ed bekräftas. Så sant mig Gud hjelpe till Lif och  Själ. Herrstad d 3 aug 1798

Image

I död och begravningsboken står:

Image

Graden av våld som Ramberg tillfogade drängen Olof var således ett kraftigt övervåld och helt i onödan eftersom drängen redan hade beslutat sig för att ta tjänst på Gripsholms Bränneri och skulle börja där inom en snar framtid. Det verkliga skälet till händelsen står inte att läsa i domen. Kyrkoherde Calens vittnesmål tyder på att det var gammalt groll som nu kom till ytan i sådan omfattning att båda kontrahenterna miste livet, men på olika sätt.

Efter händelsen finns Jean Ramberg förstås inte längre kvar på Stenby och Eva Caijsa står år 1800 som änka. Det finns ingen anteckning i död- och begravningsboken för Toresund om Jean Rambergs död varför man kan anta att han fick sona sitt brott på annan ort. Han dömdes som sagt till döden genom halshuggning. Var denna ägde rum och vem som var bödel förtäljer inte historien.

Livet efter mordet

Änkan Eva Caijsa flyttade till Vannesta och gifte den 24 oktober 1802 om sig med bondsonen Gustaf Pehrsson i Vannesta mellangård.

Förening:

Stallarholmens Hembygdsförening

Skapad av: Bertil Lindh (2019-02-04 08:36:00) Kontakta föreningen
Ändrad av: Bertil Lindh (2021-11-15 15:59:53) Kontakta föreningen