Stadgar


Följade stadgar har antagits på årsmötet den 22 febuari 2007 och på årsmöte den 28 februari 2008, i enlighet med stadgarna.

STADGAR för Staffanstorps Hembygdsförening

§ 1 Föreningens uppgift är:
att i samverkan med övriga kultursammanslutningar bedriva och främja hembygdsvård och hembygdsforskning inom Staffanstorps kommun
att förvalta och åt eftervärlden bevara den i Nevishög belägna gamla bysmedjan med tillhörande byggnader och dess inventarier och därmed även trygga kulturmiljön kring Nevishögs kyrka
att enligt nyttjanderättsavtal av den 10 oktober 1983 med Staffanstorps kommun vårda och bevara fastigheten Brågarp 6:1 (ÅSTRADSGÅRDEN) och genom långsiktig planering återställa huset i ursprungligt skick så långt är möjligt samt på bästa sätt omhändertaga och förevisa insamlade eller skänkta ting, vilka belyser den kultur som tidigare generationer byggt upp.

§ 2 Enskilda personer, som önskar stödja hembygdsvården i Staffanstorps kommun, kan inträda i föreningen som årliga eller ständiga medlemmar mot en avgift som bestäms av årsmötet.
Medlem som på  ett synnerligen verksamt sätt främjat föreningens syften kan av föreningen utses till hedersledamot.

§ 3 Föreningens angelägenheter handhas av en styrelse som har sitt säte i Staffanstorp. Styrelsen består av elva ledamöter valda för två år i sänder. Första gången styrelsen väljs utses dock hälften för endast ett år, d v s hälften av ledamöterna är aktuella för val vartannat år. Årsmötet utser en ordförande och en vice ordförande. Styrelsen utser inom sig kassör och sekreterare.
Styrelsen är beslutsför då minst hälften av ledamöterna är närvarande. Vid lika röstetal äger ordföranden utslagsröst. Sammanträde sker på kallelse av ordförande eller då minst tre ledamöter skriftligen påkallar detta.

§ 4 Inom styrelsen skall det finnas ett arbetsutskott bestående av fyra ledamöter. Arbetsutskottet, samt ordföranden inom detta, utses av styrelsen för ett år i sänder. Arbetsutskottet skall bereda föreliggande ärenden samt i övrigt arbeta enligt styrelsens anvisningar. Arbetsutskottet sammanträder på kallelse av dess ordförande.

§ 5 Föreningens räkenskaper och förvaltning skall granskas av två revisorer utsedda av årsmötet för en tid av ett år i sänder.
Två suppleanter för revisorerna skall utses för motsvarande tid.

§ 6 Föreningens räkenskaper skall följa kalenderåret och överlämnas till revisorerna så att dessa, efter fullgjord granskning, kan återställa handlingarna samt lämna berättelse över granskningen senast före mars månads utgång.

§ 7 Föreningen "Staffanstorps Hembygdsförening" tecknas, förutom av styrelsen i sin helhet, av ordföranden och kassören var för sig.

§ 8 Föreningen håller möte på dag och tid som styrelsen så finner lämpligt. Årsmöte bör dock hållas före april månads utgång.

§ 9 Vid möte eller årsmöte äger medlem utöva rösträtt genom personlig närvaro. Röstning sker öppet, såvida ej sluten omröstning begärs. Uppstår härvid lika röstetal gäller den ordföranden biträder. Vid lika röstetal som uppstår vid sluten omröstning eller vid val, avgörs utslag genom lottning.
Vid årsmöte skall förekomma:
• Val av ordförande för mötet
• Val av två justerare
• Behandling av verksamhets- och ekonomisk berättelse avseende verksamhetsåret
• Beslut angående ansvarsfrihet
• Val av ordförande eller vice ordförande för två år
• Val av övriga ledamöter i styrelsen för två år
• Val av två revisorer för ett år
• Val av två suppleanter för revisorerna för ett år
• Val av tre ledamöter i valberedningen för ett år
• Fastställande av medlemsavgifter för nästkommande år
• Behandling av övriga ärenden

§ 10 Ändring av dessa stadgar företas efter beslut av två på varandra följande möten, varav minst ett årsmöte

§ 11 Beslut om föreningens nedläggande eller upplösning skall fattas av två på varandra följande föreningsmöten, varav minst ett årsmöte. Beslut om disposition av föreningens egendom skall fattas på liknande sätt.

Förening:

Staffanstorps Hembygdsförening

Skapad av: Staffanstorps Hembygdsförening (2012-04-25 12:12:26) Kontakta föreningen
Ändrad av: Staffanstorps Hembygdsförening (2019-01-16 09:55:42) Kontakta föreningen