Vår hembygdsgård


Blivande Torgestagården (Gamla Prästgården i Sparrsätra) till vänster. Till höger nuvarande Prästgården byggd 1815.

Gamla prästgården i Sparrsätra som använts sista tiden som överloppshus skulle rivas för ett nytt, skänks 1929 till JUF. Efter ett upprop börjar nedmonteringen och flytten till Torgesta där mark upplåtits av markägaren Sigfrid Andersson. Flytten klar och fd. prästgården på sin nya plats 1931

 

 

 

 

 

Invigning av Bygdegården den 30 augusti 1931 som förrättas av Landshövding Linnèr.

Intill hembygdsgården kan arbetet påbörjas år 1948 för att återuppföra den gamla 1700-talsloftboden från Björksta by intill Sagån    

   

 

Första spadtagen för grunden.

 

 

 

 

 

 

Fika en trappa upp.

 

 

Historik över Sparrsätra-Breds hembygdsgård från 1929 till 2012

1929 Ett upprop företas i Sparrsätra och Breds socknar om emottagandet av Sparrsätra gamla prästgård som kyrkoherde Karlsson i sådant fall ville donera till ortens bygdeförening JUF. I oktober 1929 hade avtal skrivits och flyttning kunde företas. För återuppförandet av Gamla Sparrsätra Prästgård från 1730-talet överläts ny mark från gården i Torgesta av Sigfrid Andersson, ägare av Torgesta, i aug år 1929. Huset donerades av ägaren kyrkoherde Karlsson i Sparrsätra by. På ovannämnda mark har tidigare stått en torkria/kölna för säd till brygd. Därav namnet "Kölnbacken" Vid flytten av gamla prästgården, som då använts som överloppshus, utfördes alla arbeten av bygdens folk. Undergrunden arrangerades av Wallén Torgesta och grundläggningen av stensättare Berggren från Tillinge. Byggnadsstommen ansvarade byggmästare Hedlund & son i Torgesta för och mureriet gjorde murarmästare P.O. Olsson (70 år) bosatt i Torgesta. För inredningen ansvarade snickarmästare Åhlander & son i Torgesta för och utsmyckningen av Paul Torén. Arkitekt Stylin stod för ritningar och konstruktioner alltmedan allt övervakades av den nybildade bygdegårds-styrelsen som bestod av, Ordf. Birger Malmquist Bred, Robert Ihrsén Söderby, Spång Sp. Bodarna, Ragnar Andersson Karkesta, Ernst Andersson Nyby, Gustaf Hansson Boda, Sven Sjöberg Gunsta, Einar Persson Gunsta, Robert Andersson Pettersberg, Albert Bengtsson Ängesta, Gustaf Hansson Strömsberg. Uppgifter om protokoll och styrelsebeslut finns att hämta ur en protokollsbok (blå skrivbok) förd mellan åren 1929-1931

1931 Den 30 augusti inviger Landshövding Linnér bygdegården till Sparrsätra- Breds JUF. Ordförande är Birger Malmquist.

1937 Skrivs ett nyttjanderättskontrakt på "av bygdegården tillhörande                markområde” gällande från 1 jan 1932 undertecknat av Sigfrid Andersson Torgesta.

1984 Ett nytt likalydande nyttjanderättskontrakt skrivs med nye markägaren Sven Torsner.

1993 Enligt protokoll den 16 april utvidgas markområdet för att gälla belysnings och parkeringsmöjligheter.

1994 Tillägg till tidigare nyttjanderättskontrakt upprättas och även en bilagd karta B som då upptar ett område på ca. 1400m2 På begäran (citat) ”Genomförs genom Skogsvårdstyrelsens försorg en   röjning av den lövskogsbacke som utgör tomt till Hembygdsgården”.

2001 Renovering av bygdegårdens bakre del av taket och skorstenen företogs.

2010 Bidrag söks, för renovering av främre delen av taket, av programmet       ”Hus med historia” som HBF och Riksantikvarieämbetet givit möjligheter till. Bidraget blir beviljat och arbetet utförs av Roger Löthegård. Samtidigt lagas övrigt och därefter rödfärgas och målas hela bygdegården. Beslut om avstyckning av Torgesta (ca.2000 m2) inklusive servitut på     mark med gällande nyttjanderätt förbereds och avtal och handlingar insänds till Lantmäterinämnden.

Renoveringen av hembygdsgården år 2010

Efter nedplockning av tegel och läkt lagas och pappas taket. Ny läkt läggs ut.

2011 På Årsmötet bordläggs avstyckningsärendet och avstyckningen hos       Lantmäterinämnden avbryts. Kostnad drygt 7000 kronor. Ett Arrendeavtal upprättades mellan Hembygdsföreningen och markägaren gällande markområde som avtalats 1994. Arrendeavtalet godkändes och undertecknades. Handlingarna insändes till Lantmäteriverket för godkännande och registrering och återkom i juni. Loftboden renoverades i sin helhet under året med omlagt tak, röd-färgning och målning. Även invändigt rengjordes tak, golv och väggar som därefter behandlades mot insektsskador.

Sista penseldragen utförs av målarmästaren Lars Karlström innan det är klart

Förening:

Sparrsätra-Breds Hembygdsförening

Ändrad av: Sparrsätra-Breds Hembygdsförening (2014-11-04 14:35:49) Kontakta föreningen
Skapad av: Sparrsätra-Breds Hembygdsförening (2012-10-16 16:10:25) Kontakta föreningen