Vår hembygdsgård


Blivande Torgestagården (Gamla Prästgården i Sparrsätra) till vänster. Till höger nuvarande Prästgården byggd 1815.

Gamla prästgården i Sparrsätra som använts sista tiden som överloppshus skulle rivas för ett nytt, skänks 1929 till JUF. Efter ett upprop börjar nedmonteringen och flytten till Torgesta där mark upplåtits av markägaren Sigfrid Andersson.

Flytten klar och fd. prästgården på sin nya plats 1931

Invigning av Bygdegården den 30 augusti 1931 som förrättas av Landshövding Linnèr.

Intill hembygdsgården kan arbetet påbörjas år 1948 för att återuppföra den gamla 1700-talsloftboden från Björksta by intill Sagån    

   

Första spadtagen för grunden.

Historik över Sparrsätra-Breds hembygdsgård från 1929 till 2012

1929 Ett upprop företas i Sparrsätra och Breds socknar om emottagandet av Sparrsätra gamla prästgård som kyrkoherde Karlsson i sådant fall ville donera till ortens bygdeförening JUF. I oktober 1929 hade avtal skrivits och flyttning kunde företas. För återuppförandet av Gamla Sparrsätra Prästgård från 1730-talet överläts ny mark från gården i Torgesta av Sigfrid Andersson, ägare av Torgesta, i aug år 1929. Huset donerades av ägaren kyrkoherde Karlsson i Sparrsätra by. På ovannämnda mark har tidigare stått en torkria/kölna för säd till brygd. Därav namnet "Kölnbacken" Vid flytten av gamla prästgården, som då använts som överloppshus, utfördes alla arbeten av bygdens folk. Undergrunden arrangerades av Wallén Torgesta och grundläggningen av stensättare Berggren från Tillinge. Byggnadsstommen ansvarade byggmästare Hedlund & son i Torgesta för och mureriet gjorde murarmästare P.O. Olsson (70 år) bosatt i Torgesta. För inredningen ansvarade snickarmästare Åhlander & son i Torgesta för och utsmyckningen av Paul Torén. Arkitekt Stylin stod för ritningar och konstruktioner alltmedan allt övervakades av den nybildade bygdegårds-styrelsen som bestod av, Ordf. Birger Malmquist Bred, Robert Ihrsén Söderby, Spång Sp. Bodarna, Ragnar Andersson Karkesta, Ernst Andersson Nyby, Gustaf Hansson Boda, Sven Sjöberg Gunsta, Einar Persson Gunsta, Robert Andersson Pettersberg, Albert Bengtsson Ängesta, Gustaf Hansson Strömsberg. Uppgifter om protokoll och styrelsebeslut finns att hämta ur en protokollsbok (blå skrivbok) förd mellan åren 1929-1931

1931 Den 30 augusti inviger Landshövding Linnér bygdegården till Sparrsätra- Breds JUF. Ordförande är Birger Malmquist.

1937 Skrivs ett nyttjanderättskontrakt på "av bygdegården tillhörande markområde” gällande från 1 jan 1932 undertecknat av Sigfrid Andersson Torgesta.

1984 Ett nytt likalydande nyttjanderättskontrakt skrivs med nye markägaren Sven Torsner.

1993 Enligt protokoll den 16 april utvidgas markområdet för att gälla belysnings och parkeringsmöjligheter.

1994 Tillägg till tidigare nyttjanderättskontrakt upprättas och även en bilagd karta B som då upptar ett område på ca. 1400m2 På begäran (citat) ”Genomförs genom Skogsvårdstyrelsens försorg en röjning av den lövskogsbacke som utgör tomt till Hembygdsgården”.

2001 Renovering av bygdegårdens bakre del av taket och skorstenen företogs.

2010 Bidrag söks, för renovering av främre delen av taket, av programmet       ”Hus med historia” som HBF och Riksantikvarieämbetet givit möjligheter till. Bidraget blir beviljat och arbetet utförs av Roger Löthegård. Samtidigt lagas övrigt och därefter rödfärgas och målas hela bygdegården. Beslut om avstyckning av Torgesta (ca.2000 m2) inklusive servitut på     mark med gällande nyttjanderätt förbereds och avtal och handlingar insänds till Lantmäterinämnden.

Renoveringen av hembygdsgården år 2010

Efter nedplockning av tegel och läkt lagas och pappas taket. Ny läkt läggs ut.

2011 På Årsmötet bordläggs avstyckningsärendet och avstyckningen hos Lantmäterinämnden avbryts. Kostnad drygt 7000 kronor. Ett Arrendeavtal upprättades mellan Hembygdsföreningen och markägaren gällande markområde som avtalats 1994. Arrendeavtalet godkändes och undertecknades. Handlingarna insändes till Lantmäteriverket för godkännande och registrering och återkom i juni. Loftboden renoverades i sin helhet under året med omlagt tak, röd-färgning och målning. Även invändigt rengjordes tak, golv och väggar som därefter behandlades mot insektsskador.

Sista penseldragen utförs av målarmästaren Lars Karlström innan det är klart.

    -------------------------------------------------------------

JUF BILDADES 1925 OCH FICK EN EGEN GÅRD 1931
Den 30 augusti 1931 invigdes Torgestagården som JUF:s hemvist (Jordbrukare Ungdoms Förbund) med pompa, musik, en mycket stor skara deltagare, högtidstal av landshövding Sigfrid Linnér (i ljus kostym nedanför trappen) och ordföranden, kantor Birger Malmqvist som talare.
 
Året efter besökte Sveriges statsminister Ekman Torgestagården den 3 juli 1932, för att uppmärksamma ett exempel på ungdomlig företagaranda. Det hela firades med flera högtidstal, operasångare, regementsmusik, dansuppvisningar, materbjudanden i ett antal bodar utefter gårdsplanen, teater och till sist allmän dans. Trots småregn uppskattade man antalet deltagare till 600-700 under statsministerns tal, senare på kvällen till mer än 400. (Vi har hela artikeln renskriven, säg bara till så får du en kopia.)

Image

Torgestagården är Sparrsätra gamla prästgård byggd 1736-37 enligt den då gällande lagstiftningen för prästgårdar och officersboställen med 6 rum i bottenplanet och husets bredd hälften av längden. Sverige var fortfarande mycket fattigt efter Karl XII krig och all nybyggnad var mycket återhållsam. Men utan bostad kunde socknen inte locka någon präst att söka tjänsten och den tidigare prästgården var i mycket dåligt skick.

 
Image

Foto Lars Torsner
Prästgården ersattes 1815 av en större prästgårdsbyggnad i Sparrsätra och gamla byggnaden blev ett s.k. överloppshus (d.v.s. inte nödvändigt för prästgårdens försörjning). År 1929 beslöt dåvarande kyrkoherde F V Carlsson att skänka fastigheten till det nybildade JUF som föreningslokal och lantbrukare Sigfrid Andersson erbjöd en tomt uppe på Kölnbacken i Torgesta, nära sockengränsen mellan Sparrsätra och Bred. Hösten 1929 samlades en entusiastisk skara unga män, märkte och monterade ned gamla prästgården stock för stock, och forslade timret till Torgesta under vintern. 1930 och våren 1931 pågick bygget för fullt. Länsarkitekt Olof Stylin tog bort mellanväggarna, så att ett stort rum bildades. Han skapade också rustika väggbänkar och bord i massivt furuträ, i stil med 1800-tals förlagor.
Under trettio- och fyrtiotalen pågick en livlig verksamhet. Man hade undervisning i bl.a. träslöjd, hade teaterföreställningar, folkdanslag och mycket annat.
 Image

Träslöjd på 30-talet Foto från Sigvard Torsner  

Image

Enköpingsutställningen 1955 Foto från Jan Ihrsén

Image

          
Ovan Kerstin Öhrn Ihrsén under en folkdans uppvisning, nedan Gösta Torén och Olle Robson dansar Oxdansen på Hembygdsgården, sannolikt år 1950. Foton från Kerstin Öhrn, fotografer okända.

 Image

1948 övertog man en 1700-tals loftbod från grannsocknen Björksta, plockade ned, fraktade och reste.

Image

Loftboden under uppförande 1949. Foto okänd.
Men så småningom avtog verksamheten och den senaste bilden vi har hittat är från 1957.

Om ni har bilder, gör vi gärna kopior av  dem!!

 

SPARRSÄTRA-BREDS HEMBYGDSFÖRENING
Kyrkoherde Arvid Blad samlade under många år ihop Sparrsätra och Bred socknars historia. Han gick i pension 1956 och avled senare samma år. Nils Andersson hittade 1980 de handskrivna anteckningarna på biblioteket i Fjärdhundra, entusiasmerade ett antal personer, varav några varit med att flytta hembygdsgården till Torgesta redan 50 år tidigare, 1929-31. Man beslöt att ge ut anteckningarna. Men de måste sorteras och redigeras, först av bibliotekarie Thore Floderus,  och därefter av Margareta Wall som också gjorde layout. Tryckningen kostade pengar. Arne Andersson ledde en auktion vid Lådö-korset av skänkta föremål. Med auktionsresultatet, en penninginsamling och förinbetalningar kunde boken äntligen tryckas sent år 1981, dvs för fyrtio år sedan.  Upplagan blev 1300 ex.  Försäljningen gick över förväntan. Hösten 1981 bildade man Sparrsätra-Breds Hembygdsförening med hjälp av överskottet. Den  nya föreningen fick också överta JUF:s klubblokal, det vill säga Sparrsätra gamla prästgård, uppe på Kölnbacken samt kvarvarande saldo på JUFs bankbok. Men lokalen behövde insatser, man blev tvungen att röja sly och rensa upp.
Nils Andersson blev den första ordföranden 1981- 91, därefter Rune Torén 1992 - 97, Stig Bergdahl 1998 - 2009, Lars Karlström 2010 -11, Lars Torsner 2012 - idag. Föreningen firar 40-års jubileum i år. Under åren har programmet bestått av en blandning av föredrag, utflykter, uppvisning av gamla traktorer, midsommarfester, kräftkalas och Halloween med mörkervandring (och det är verkligen mörkt) och därefter godispåse och varm choklad framför brasan för de yngre.
Det snart 300- prästgården är i gott skick efter omläggning av taket, först på östra sidan och därefter den västra. Sommartid finns vatten. Som alltid i ett gammalt hus finns en hel del andra behov.
 År 1992 fick föreningen överta inventarierna från ett privat bygdemuseum i Krokbo, Bred, upprättat av xx Nyström. Alla föremålen kom från tiden innan traktordrift och elektrifiering. Bröderna Wallén precis på gränsen till Bred skänkte ytterligare föremål. Det dröjde ända till maj 2016 innan muséet i Loftboden kunde öppna, efter märkning, fotografering, katalogisering och utredning av föremålens bakgrund. Nyströms dotter Linnea Wallin, då 96 år, fick äntligen inviga. Hon blev mest belåten över presentationen av ett antal stenyxor från Krokbos marker.

Image

Klipp från Enköpingsposten 16 maj 2016


Vi har alltid haft intressanta föredragskvällar. För några år sedan Kerstin Gilliam, bördig från Lådö, som utropade tvättmaskinen till den mest arbetsbesparande uppfinningen någonsin för kvinnor! Just därför kunde hon gå vidare till studentexamen och blev så småningom adjunkt på läroverket i Enköping. Sven Sandblom berättade om Folkvandringstiden och den fantastiska historien om hur Silverbibeln, skriven i italienska Ravenna ca 520 e.Kr., efter irrfärder blev svenskt krigsbyte från Prag 1648 och slutligen hamnade i Uppsala. Och stals, men  återbördades! Roger Lenngren berättade om vansinnigt vackra motorcykelfärder i Himalaya, på ett antal motorcyklar av indiska märket Ensign. Det fanns reservdelar i varenda liten by! Men nära baslägret för alla Himalaya-expeditioner drabbades även motorcykelåkarna av andtäppa. En annan kväll lyssnade vi till Pastor Hallonlöfs dikter, tonsatta och sjungna av vår Curt Beijer med bakgrundsinformation av Börje Öhrling.
Besök gärna vår bildutställning,  inne i stora salen nu i höst, till våren ute i loftboden!
Med ert engagemang hoppas vi kunna hålla igång föreningen ytterligare många år!

Förening:

Sparrsätra-Breds Hembygdsförening

Skapad av: (2012-10-16 16:10:25) Kontakta föreningen
Ändrad av: Sparrsätra-Breds Hembygdsförening (2021-11-07 15:45:40) Kontakta föreningen