Våra stadgar


§ 1 Föreningens uppgift och ändamål

Hembygdsföreningens uppgift är att samla, förvalta och sprida kännedom om allt vad som kan räknas till Solnas forna och nutida historia.

Uppgiften löses genom att:

- insamla föremål och uppgifter rörande Solna, såväl från förfluten tid som nutid.
- bearbeta, bevara och vårda det insamlade materialet.
- sprida kännedom om Solnas historia, dess klenoder och föreningens samlingar.
- organisera studiecirklar, kurser, utflykter och andra aktiviteter som kan öka kunskapen om bygden, dess natur och historia.
- söka samverkan med kulturnämnderna i Solna och Stockholms län, andra hembygdsföreningar och i övrigt med föreningar och organisationer med närliggande intressen.

Solna Hembygdsförening skall vara partipolitiskt och religiöst obunden samt vara ansluten till regionalt hembygdsförbund.

§ 2 Medlemskap

Medlemskap i föreningen kan erhållas av person som erlägger avgift som fastställes av årsmöte.

Person, som på ett synnerligen förtjänstfullt sätt verkat för föreningens ändamål kan av årsmötet utses till hedersmedlem. Förslag lämnas av styrelsen. Hedersmedlem betalar inte medlemsavgift.

Organisation och företag kan ansluta sig mot årlig avgift som fastställes på årsmöte. Sådan medlem äger en röst.

§ 3 Organisation

Föreningens verksamhet utövas genom föreningsmöten, varav ett årsmöte, samt genom styrelsen. Styrelsen kallar till förenings-möten.

Räkenskapsåret sammanfaller med kalenderåret och verksamhets-året med tiden från ett årsmöte t o m kommande årsmöte.

§ 4 Årsmöte

Årsmöte skall äga rum senast den 31 mars. Kallelse om tid och plats för årsmötet skall utsändas minst 30 dagar i förväg.

Årsmötet är beslutsmässigt med det antal medlemmar som infunnit sig. Varje medlem äger en röst. Röstning med fullmakt tillåts inte. Omröstning sker öppet, dock kan frågor om personval ske med sluten omröstning om röstberättigad medlem begär detta. Vid sluten omröstning får valsedel inte uppta fler namn än det antal som skall väljas. Vid omröstning tillämpas enkel majoritet.

Medlemsavgiften skall betalas senast en månad före årsmötet.

Vid årsmötet skall följande ärenden förekomma:

1. Mötets öppnande.
2. Val av mötesordförande.
3. Anmälan av styrelsens förslag till sekreterare för mötet.
4. Val av två protokollsjusterare tillika rösträknare.
5. Fråga om årsmötet är stadgeenligt utlyst.
6. Fastställande av röstlängd.
7. Föredragande av styrelsens verksamhetsberättelse gällande föregående räkenskapsår.
8. Fastställande av resultat- och balansräkning.
9. Revisorernas berättelse.
10. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen.
11. Fastställande av årsavgiften för kommande kalenderår.
12. Val av ordförande för ett år.
13. Val av ordinarie ledamöter för två år.
14. Val av ersättare för ett år.
15. Val av två revisorer och en ersättare för ett år.
16. Val av tre ledamöter i valberedning för ett år. En av dessa väljes till sammankallande.
17. Behandling av styrelsens förslag.
18. Behandling av motioner, som skall vara inlämnade till styrelsen senast tre veckor före årsmötet.
19. Övriga ärenden.

§ 5 Styrelsen

Föreningens angelägenheter handhas av en styrelse bestående av ordförande och lägst sex och högst åtta ordinarie ledamöter samt lägst två och högst fem ersättare. Ersättare har närvarorätt, rösträtt vid ordinarie ledamots frånvaro, yttranderätt och rätt att få sin mening uttryckt i protokoll.

Mandattiden för ordföranden är ett år, för ordinarie ledamöter två år samt för ersättare ett år.

Halva antalet ordinarie ledamöter väljes vid varje årsmöte.

Styrelsen utser inom sig vice ordförande, sekreterare, kassör och museiföreståndare.

Styrelsen är beslutsför när minst halva antalet ledamöter är närvarande. Beslut fattas med absolut majoritet. Vid lika röstetal gäller den mening som ordförande företräder. Om endast halva antalet ledamöter är närvarande skall besluten vara enhälliga.

Vid styrelsemöte skall föras protokoll, som justeras av den fungerande ordföranden samt en i sammanträdet deltagande ledamot.

Styrelsen kan till adjungerad ledamot kalla enskild person, även icke medlem.

§ 6 Styrelsens åligganden

Styrelsen åligger att:

- verka för föreningens syften och ansvara för den löpande verksamheten.
- verkställa beslut fattade av årsmötet.
- handha och ansvara för föreningens medel.
- ansvara för att föreningens föremål och handlingar registreras och förvaras på ett betryggande sätt.
- tillse att fullständiga räkenskaper förs samt upprätta verksamhetsberättelse.
- senast den 15 februari till revisorerna överlämna verksamhetsberättelse och räkenskaper.- bestämma dag och plats för årsmötet.
- förbereda de ärenden som skall behandlas vid årsmöte och föreningsmöte.
- övervaka stadgarnas efterlevnad.

§ 7 Valberedning

Valberedningen består av tre personer, varav en sammankallande.

Medlem i föreningen kan lämna förslag på kandidater till de befattningar för vilka val skall ske. Förslag lämnas senast tio dagar före årsmötet till valberedningen, som vid årsmötet redovisar dessa och valberedningens förslag.

§ 8 Revisorer

Föreningens räkenskaper och styrelsens förvaltning granskas av revisorerna. För fullgörande av sin uppgift skall revisorerna fortlöpande erhålla föreningens protokoll.

§ 9 Stadgeändring

Ändring av dessa stadgar kan ske genom beslut vid två på varandra följande föreningsmöten varav ett årsmöte. Förslag till ändrade stadgar skall kungöras i samband med kallelse. För ändring krävs två tredjedels majoritet av de vid respektive möte närvarande röstberättigade medlemmarna.

§ 10 Upplösning av föreningen

Beslut om upplösning av Solna Hembygdsförening skall fattas vid två på varandra följande ordinarie årsmöten. Härvid krävs vid båda tillfällena två tredjedels majoritet av de vid respektive möte närvarande röstberättigade medlemmarna.

Vid upplösning av Solna Hembygdsförening skall Solna stads kulturnämnd eller motsvarande nämnd underrättas varvid anhålles om att åtgärder vidtages för den fortsatta förvaltningen av föreningens tillhörigheter.

 

Förening:

Solna Hembygdsförening

Skapad av: (2012-04-23 21:42:05) Kontakta föreningen
Ändrad av: Solna Hembygdsförening (2020-05-16 22:13:25) Kontakta föreningen