Solna hembygdsförening bildades den 1 november 1921 vid ett möte i Råsunda skola och är därmed en av Sveriges äldsta hembygdsföreningar. Här nedanför kan du läsa föreningens första verksamhetsberättelse som beskriver vad föreningen gjorde under sina första år - från bildandet 1921 och fram till den 5 mars 1924.

Berättelse över Solna Hembygdsförenings verksamhet under tiden 1 november 1921 till och med den 5 mars 1924.

Den verksamhet, som under de sista tiotal åren har samlat tusen och åter tusen av vårt lands innebyggare har satt som sitt mål att älska och vörda de minnen våra fäder lämnat i arv åt oss, sena tiders svenskar. Denna verksamhet fick en god medhjälpare i det museum, vars femtioårsminne vi nyss firat och vars grundläggare, d:r Arthur Hazelius har stått som vår främsta förebild. Denna mans livsgärning kanske ännu ej av många kan uppskattas, men vi som fått en liten inblick i detta stora arbete, vi känna skulden till denne man desto större.

Inom vår socken, Solna, med dess ofantligt många minnen från såväl stenålderns som ock den första kristna tiden i vårt land, har tanken på en Hembygdsförening varit aktuell länge. Tidigare försök har gjorts att bilda en Hembygdsförening för Solna, men tanken få då ej genklang bland Solna församlings innebyggare, det var först år 1921 denna tanke kunde förverkligas.

Sedan undertecknad Sundberg år 1919 hembjudit ett större antal äldre Solnaplanscher m.m. till kommunalfullmäktige för inköp, tillsatte K. F. den22 mars 1920 en kommitté bestående av herrar Max Wibom (senare ersatt av hr N. H. Berg), Arvid Tydén och red. Verner Vall. Kommittérade beslöto att hemställa det fullmäktige måtte inköpa 17 st, av de planscher som erbjudits, till ett pris av kronor 426:̶  K. F., som behandlade denna fråga den 20 juni 1921, beslöt att av tillgängliga medel anslå kr. 450:̶ .

Ovannämnda kommitté, som sedan invalde kyrkoherde och fru Sven Nilson, förde sedan frågan framåt, och den 1 november 1921 var konstituerande möte för Solna Hembygdsförening.

Detta möte hölls i Råsunda skola, öppnades av redaktör Verner Vall, Huvudsta. Mötet hade samlat ett antal för saken intresserade. Mötet utsåg till ordförande enhälligt kyrkoherden Sven Nilson och till sekreterare hr A. Tydén, Huvudsta. Sedan kyrkoherde Sven Nilsson i ett anförande utvecklat Hembygdsföreningarnas stora arbetsuppgifter beslöto de närvarande enhälligt att bilda Solna Hembygdsförening. Till styrelse valdes: ordf. kyrkoherde Sven Nilson, Solna prästgård; v. ordf. Verner Vall, Huvudsta; sekreterare kommissionär Otto Sundberg, Hagalund; kassör posttjänsteman Arvid Tydén, Huvudsta. Övriga styrelseledamöter blevo, fru Auga Nilson, Solna prästgård, kamrer Axel Malmström, Sundbyberg och herr Frans Oskar Eng, Huvudsta.

Sedan de närvarande diskuterat diverse frågor om föreningens angelägenheter, uttalade ordf., kyrkoherde Sven Nilson, sin varmaste framgång för arbetet.

Vid sammanträdet den 10 januari 1922 antogs stadgar och vid samma möte beslöts att ingå till Kungl. Maj:ts Befallningshavande med anhållan om tillstånd att för verksamhetens bedrivande få anordna en tombola. Ansökan avslogs av K. B. av formella skäl, men uppmanades styrelsen att söka samma tillstånd hos Kungl. Maj:t, en ansökan som omedelbart vidtogs och ligger denna fråga ännu hos Kungl. Maj:t. men hoppas styrelsen att snarast få den löst efter de önskningar styrelsen i sin ansökan uttalat skulle denna tombola lösa den svåra lokalfrågan, vore den för närvarande största svårigheten avlägsnad för vårt arbete.

Det sist gångna året har lämnat djupa spår i vårt föreningsarbete. Den av oss alla så högt ärade och för sitt varma intresse bemärkte, vår förenings stiftare och vår förste ordförande kyrkoherden i Solna, hovpredikanten Sven Nilson avled den 6 augusti 1923. Kyrkoherde Sven Nilson lämnar hos oss et tomrum som är svårt, ja kanske omöjligt att fylla. Det var med uppriktig saknad som föreningens medlemmar följde sin avhållne ordförande till hans sista vilorum vid Solna församlings uråldriga kyrka. Frid och välsignelse över hans minne och gärning. Som en synlig gärd av vördnad nedlades en krans på vår ordförandes kista.

Styrelsen har under den gångna tiden haft 8 protokollförda styrelsemöten, dessutom ett antal möten då kommittérade för olika grenar kommit samman att dryfta bästa sättet för arbetets bedrivande. Dessutom var onsdagen den 20 februari 1924 anordnat ett större offentligt möte i Solnagården (Ansgars kapell) med föredrag av ordf. i Samfundet för Hembygdsvård, lektor Karl Starbäck, som talade över ämnet ”Hembygdsvård”, samt av posttjänsteman Arvid Tydén vilken talade över ämnet: ”Solna församlings fasta fornminnen”, vidare solosång och musik av musikdir. J. Nyvall, Råsunda. Mötet, som allt igenom var gott och värdigt var besökt av 250 personer, och kunde föreningen glädja sig åt 14 nya medlemmar.

Föreningen har under den gångna tiden haft glädjen mottaga ett stort antal gåvor. Samtliga inom styrelsen ha på ett eller annat sätt därtill bidragit, men även från medlemmars och intresserades sida har gåvor kommit rikligen i form av föremål, planscher o. d.

Av Amundsonska sterbhuset å Stora Frösunda har föreningen haft glädjen att få mottaga en större gåva, en tomt har nämligen blivit skänkt till Solna kommun, med villkor att kommunen gratis upplåter densamma för Hembygdsföreningens ändamål.

För alla gåvor, såväl små som stora, hembär styrelsen sitt varma tack.

För det varma intresse som visats föreningens strävande, av såväl kommunala myndigheter som ock av enskilda personer hembära vi som styrelse vårt varm tack. Vi hoppas även att Solna innebyggare genom större anslutning till vår förening räcker oss den hjälpande hand vi så väl behöva. Under 1924 kommer Solna Hembygdsförening att utgiva en kvartalsskrift som vi hoppas skall finna förståelse inom vår sockens gränser.

För Solna Hembygdsförening:

Verner Vall.                                      A. R. G. Tydén                        Axel Malmström

 F. O . Eng.                                              Otto Sundberg                                                                                                                                                                                                                                         

 


Förening:

Solna Hembygdsförening

Skapad av: Jörgen Mark-Nielsen (2021-11-07 15:52:58) Kontakta föreningen
Ändrad av: Jörgen Mark-Nielsen (2023-01-08 21:16:05) Kontakta föreningen