Solna station är en av regionens största knutpunkter för kollektivtrafik. Arenastadens utveckling, den nya gula tunnelbanelinjen och utökad busstrafik gör att ännu fler människor dagligen kommer att passera genom området.

Solna stad har därför tagit fram en plan som syftar till att göra området till en effektiv, attraktiv och trygg knutpunkt. Det handlar om bättre tillgänglighet och orienterbarhet samt förbättringar för gående och cyklister. Dessutom ska det tillkomma 77 000 kvadratmeter kontorsyta och arbets-platser.

Image

Stinsbostaden vid Solna station

Invid Solna station ligger en före detta stinsbostad. Den har i Solna stads kulturminnesvårds-program bedömts ha ett högt kulturhistoriskt värde som en del av det äldre stationsområdet vid Hagalund/Solna. Enligt planen ska den denna bostad tas bort och ersättas av ett kontorshus. Alternativet att flytta huset i stället för att riva det omnämns i planen men sägs vara förknippat med höga kostnader.

Solna hembygdsförening har under samrådstiden lämnat sina synpunkter på planen. Föreningen är positiv till att området kring Solna stations södra uppgång rustas upp så att det blir mer tillgängligt, trivsamt, tryggt och överblickbart. Föreningen konstaterar dock att det redan finns flera stora kontorshus i området och bedömer att ytterligare ett knappast kommer att göra miljön trivsammare.

Image

Planerat kontorshus vid Solna station (bild från Solna stads samrådshandling)

Hembygdsföreningen föreslår i stället att Stinsbostaden behålls.

Dels av kulturhistoriska skäl – Stinsbostaden påminner om den föränderliga miljön på och kring spårområdet, som haft en central betydelse för den svenska järnvägstrafiken under mer än ett sekel.

Dels av gestaltningsmässiga skäl – en byggnad av denna typ bryter av mot den sterila miljön runt omkring och kommer garanterat att bli uppmärksammad av de människor som passerar förbi.

Tag del av hembygdsföreningens synpunkter här


Förening:

Solna Hembygdsförening

Skapad av: Jörgen Mark-Nielsen (2021-02-06 23:17:29) Kontakta föreningen
Ändrad av: Jörgen Mark-Nielsen (2023-01-01 20:25:13) Kontakta föreningen