Järnvägen genom Huvudsta breddas

Pendeltåg i HuvudstaFotograf: Pendeltåg i Huvudsta

Mälarbanan från Stockholm och västerut behöver byggas ut från två till fyra spår mellan Tomteboda och Kalhäll för att möra den ökade efterfrågan på tågtrfik. Byggstart blir tidigast år 2020.

Trafikverkets förslag har under mars månad varit ute på samråd och alla har fått lämna synpunkter. Hembygdsföreningen har lämnat ett skriftligt samrådsyttrande.

Solna hembygdsförening skriver i yttrandet att en breddning av banan till fyra eller i värsta fall fem spår kommer att ytterligare förstärka den barriär genom staden som banan redan idag utgör. Därmed motverkas en positiv och önskvärd utveckling i Solna. Hembygdsföreningen pekar också på alternativ som innebär att utbyggnaden av Mälarbanan i stället kan leda till en mer sammanhållen stad.

Hembygdsföreningen vill också att en ny station – Huvudsta – öppnas i närheten av Huvudsta torg samt värnar om möjligheten för gående och cyklister att korsa järnvägen vid torget i en planskild men säker korsning.

Läs hembygdsföreningen samrådsyttrande här.

Läs Trafikverkets informationsbroschyr här.