Byggnader


Sockenallmänningen

Området för hembygdsgården Bogastugan och dess övriga byggnader utmed Tolken, Tolkabro är ett samfällt markområde som tillhör mantalssatta fastigheter inom Södra Vings socken. Samfällighetens officiella beteckning är Ulricehamn Vings-Torp s:1. Denna sk sockenallmänningen avsattes vid laga skifte år 1871 för gemensamt bruk.  Ändamålet var då att ha en gemensam lastageplats vid sjön Tolken för att bl.a. kunna ta iland timmer m.m. från skogen Brun på östra sidan av sjön Tolken där fastigheterna har skogsskiften. Platsen skulle exv. kunna användas  för skogstransporter vid flottning och vid körning på is.

Det utlystes ett allmänt möte i bygdegården Viskaborg den 13 okt 1961 och där Södra Vings Hembygdsförening fick tillåtelse lämnades av delägarna om att sätta upp Bogastugan på sockenallmänningen vid Tolkabro. Området var då igenväxt med sly och buskar varför föreningen började med röjning och i november 1961 togs första spadtaget till stuggrunden.

Idag används också området förutom som hembygdsgård också som iläggningsplats för fritidsbåtar. Detta sker i samarbete mellan Tolkens fiskevårdsförening och Södra Vings Hembygdsförening.

Intressant är att området karaktär av gemensamt bruk kvarstår, dock i andra former än det ursprungliga ändamålet.

 

Bogastugan

Image

Den nya platsen för Bogastugan blev sockenallmänningen vid Tolkabro. Samma år som föreningen bildades flyttades stugan i december 1961 till sin nuvarande plats . Stugan sågades ner i 7 sektioner och kördes efter traktor och fogades sedan in på den färdigställda grunden. Under våren 1962 sattes takstol upp och 1 maj 1962 fanns taklagskransen på plats. ! juni var stugan under tak.. Spisen murades och panelen kom på plats under höstmånaderna 1962. Nästkommande vår ägnades åt inredningen, där man bla tapetserade väggarna med nygjorda tapeter efter gamla mönster. Bogastugan har tidigare varit en kvarnstuga till Boga kvarn belägen vid Vings kvarn utmed Viskan.  Viskans Kraft AB blev ägare till byggnaderna på Boga Kvarn i samband med att bolaget år 1916 köpt regleringsrätten i sjön Tolken. Bolaget arrenderade ut byggnaderna till mjölnare och bönder. I samband med att sista arrendet gick ut 1962 var Bolagets avsikt att riva Bogstugan med uthusbyggnader . Det var i detta skede som hembygdsföreningen bildades. Stugan skulle kunna räddas samtidigt skulle Södra Vings socken kunde ges en ny och traditionsrik samlingsplats för att främja bygdens kultur.  Viskans Kraft AB skänkte  då , år 1961, stugan till föreningen mot att den flyttades till en annan plats.

Bogastugan invigdes högtidligt den 25 augusti 1963.

Allt arbete med iordningställande av Bogastugan på dess nuvarande plats möjliggjordes genom mer än 200 frivilliga dagsverken skänkta av sockenborna. Inredningen i stugan har också efterhand kompletterats med ”nya” möbler

Bogastugan är ett timrat hus av framkammarstyp, dvs den har farstu, kök stug- och framkammare. Fasaden består av lockpanel som är är målad faluröd och fönstren har kvadratisk form. Detta var vanligt långt fram på 1800-talet och som troligen var husets ursprungliga fönstertyp. I ett uthus på stugans ursprungliga plats har återfunnits ett gammalt fönster efter vilka de nya rekonstruerats.

På taket ligger enkupigt tegel och förstutrappan bildas av naturliga stenhällar och rester av gamla kvarnstenar. Huset är omgivet av en mullbänk med perenna växter.

Spisen och skorstenen är murade efter modell i ett 1700-tals hus i Hällstad och efter äldre personers minnen om hur spisen sett ut före ombyggnaden vid 1800-talets slut. Den upptar hela hörnet vid stugans vägg mot köket och rymmer härd (valvspis) och bakugn .

Stugans äldsta historia är oviss. Man tror att den uppfördes omkring sekelskiftet 1800 och att man då använde timmer från någon äldre byggnad. På flera ställen kan man nämligen se att timret är skarvat och bär spår av en annan konstruktion. Den uppfördes vid Boga Kvarn och var avsedd som mjölnarstuga men har senare bebotts av både mjölnare och bönder.

Efter Bogastugans uppsättning hade föreningen under flera år sett sig om efter uthusbyggnader för att kunna få en mer fullständig gårdsbildning av 1800-tals typ. År 1967 skänkte syskonen Ögren en gammal timrad ladugård som låg på deras gård i Åkerhult Mastunga.

Under våren 2016 gjordes en tillbyggnad av Boga-stugan . Ett nytt kök med tillhörande Wc och förråd byggdes till och invigdes på nationaldagen 2016. 

 

Lill-Boga

Image

År 1982 skänker Södra Vings Pastorats Röda Kors krets en bastubyggnad belägen i anslutning till sockenallmänningen vid Tolkabro till hembygdsföreningen. Byggnaden har under 1930-1950 talen använts som  offentlig bastu för att ge möjlighet för bygdens folk att hålla god hygien.

Föreningen har renoverat byggnaden och idag används den som möteslokal, utställningslokal  och utgör ett bra komplement  till hembygdsföreningens verksamhet. Byggnaden kallas Lill-Boga. År 2009 försågs den med nytt tegeltak. 

 

Ladugården

Image

Ladugården är timrad och bjälkarna på takets insida är saxade. Byggnaden är omkring 20 meter lång och innehåller stall för 2 hästar, fåhus för 4 kor, höns och grisar samt loge och lada. Ladugården är försedd med ”skunke”, en ungefär 1 ½ meter bred utbyggnad över dörrarna vid stall och fähus, dvs det är egentligen framsidans vägg som är indragen för att ge regnskydd osv. åt bonden då han skulle bära foder från ladan till stallet. ”Skunke” var förr mycket vanligt på ladugårdarna i bygden, men denna ladugård är den enda kvarvarande i sitt slag i bygden.

Troligtvis har ladugården uppförts vid 1800-talets mitt av syskonen Ögrens morföräldrar August och Beata Johansson . fram till 1946  var den i bruk för kreatur .

Under sommaren 1969 påbörjade föreningen rivning och flyttning av ladugården på Åkerhult och nästkommande vår röjdes på sockenallmänningen för att ge plats åt nytillskottet. Våren 1971 kom byggnaden på plats och i juni hade den taklagskrans.

En vanlig takbeklädnad under 1800-talet var råghalm och i vissa sjörika trakter vass. Eftersom det var svårt att få tag på råghalm beslöt föreningen att köpa in Hornborgavass. Det behövdes 1600 kärvar till ladugårdstaket som färdigställdes under maj 1972. Ladugården målades också i gråton, den nyans äldre omålat trä får.

År 2006 behövdes ladugården tak läggas om och vasstaket byttes byts ut mot enkupigt lertegel.

Ladugården inrymmer idag bl.a. en del större föremål som skänkts till föreningen, t.ex. vagnar. Logen lämpar sig också utmärkt för dans vid festliga tillfällen. 

 

Smedjan

Image

Smedjan har tillhört Anders Samuelsson, Ulvunga och har skänkts inklusive full smidesutrustning  till hembygdsföreningen. År  1993 flyttades smedjan från Ulvunga  till Bogastugan. Smedjans utrustning  fungerar alltjämt  och vid högtidliga tillfällen är den igång för att visa hur och vad som kan göras. 

 

Kolladan med omkringliggande markområden

År 1984  fick hembygdsförening som gåva av Ingrid Pettersson i Torp ett markområde  bebyggd med en lada. Ladan hade använts som kolförråd under gengastiden på 1940-talet.

Markområdet har avstyckats från Torp och fastigheten Ving-Torp 1:27 tillhör  Södra Vings Hembygdsförening.

Föreningen använder markområdet för traditionell lieslåtter och ladan används som förråd för bla föreningens samlingar av större jordbruksföremål. Ladan försågs med nytt plåttak och panelen rödmålades under 2008.

 

 

Förening:

Södra Vings Hembygdsförening

Skapad av: Tommy Johansson (2018-12-28 07:20:18) Kontakta föreningen
Ändrad av: Tommy Johansson (2019-11-07 19:35:30) Kontakta föreningen