Verksamhetsplatser

VÄRNABYSTUGAN   Lennart Carlsson 2005Fotograf: Lennart Carlsson 2005

(56.30.19.6N 16.8.31.7E)
vid gamla riksvägen strax norr om Wärnanäs. Högloftstuga av sydgötisk typ uppförd vid 1700-talets mitt. Den enda kvarvarande i sitt slag i Kalmar län. Skänkt till Kalmar läns fornminnesförening 1925 av fru Elisabeth Mannerskantz på Wärnanäs. Fornminnesföreningen har sedan överlåtit stugan till Södermöre Hembygdsförening:

Notis från Kalmar läns Fornminnesförenings verksamhet under 1932 ”År 1925 överlämnades till Föreningen såsom gåva av familjen Mannerskantz på Värnanäs en s.k. loftstuga vid Värnaby på Värnanäs ägor i Halltorp socken. Byggnaden är av ett mycket stort intresse såtillvida som den utgör det sista i orubbat skick kvarstående expemplet i Kalmar län på en hustyp, som fordom ägt stor frekvens i Södra Möre och på Öland. Byggnaden består av ett lägre parti, vilket utgör det egentliga bostadshuset, samt ett högre, ”loftet”. Som villkor för donationen uppställdes, att byggnaden skulle bevaras på sin gamle plats såsom illustration till Mörebygdens forna byggnadsskick, ett villkor som Föreningen med glädje godtog, då det måste anses synnerligen lyckligt, att liknande prov på bygdernas äldre byggnadskultur kunde bevaras på sin plats och i sin gamla miljö, vårdade av en sakkunnig institution. Då huset var bebott kunde föreningen under de följande åren icke träda i besittning av detsamma. Under 1932 ingick emellertid meddelande, att byggnaden nu stod tom, varför åtgärder snarast komma att vidtagas för byggnadens iordningställande som kulturminne.”

VÄRNABY HEMBYGDS & LANTBRUKSMUSEUM Lennart Carlsson 2005Fotograf: Lennart Carlsson 2005
(56.30.43.5N 16.9.3.5E)

på Värnaby gård invid gamla E22. Inrymt i det gamla magasinet och häststallet på gården. Ett av kommunens främsta lantbruksmuseer med omfattande samlingar av äldre lantbruksmaskiner och redskap.

EKENÄS HAMNMAGASIN Lennart Carlsson 2005Fotograf: Lennart Carlsson 2005
(56.30.37.2N 16.10.5.7E)

Byggt 1851 som sockenmagasin i Mortorp. Inköpt av Igelösa bönder 1879 och flyttat till Ekenäs, där det varit spannmålsmagasin vid hamnen. Från 1970-talet i Kalmar kommuns ägo. Inköpt av Södermöre hembygdsförening 1993.

IGELÖSA VÄDERKVARN Lennart Carlsson 2005Fotograf: Lennart Carlsson 2005
(56.30.50.5N 16.9.16.3 E)

Nära gamla riksvägen över Loverslund anslutning till f.d. E22 vid Igelösa. Väderkvarn av holländsk typ med vridbar hätta. I bruk ännu vid 1900-talets början. Vandringsleden passerar förbi.

HOLMSKVARNS GARVERI

Lennart Carlsson 2005Fotograf: Lennart Carlsson 2005
(
56.33.9.4N 16.9.21.7E)

Vackert belägen invid Hagbyån vid Homskvarn. Garverirörelse har bedrivits på platsen sedan 1700-talet. Nuvarande garveriet uppfört 1860. Den siste garvaren Theodor Peterssons arvingar skänkte garveriet till Södermöre hembygdsförening 1948. Garveriet är komplett med inventarier och verktyg. Anses vara det bäst bevarade i södra Kalmar län.

RÖDFYREN I KOLBODA

Lennart Carlsson 2005Fotograf: Lennart Carlsson 2005
(56.31.54.3N 16.11.58.6E)

Med lämningarna efter Lovers alunbruk som var verksamt här åren 1724-1841. Rödfyren är den 5 ha stora avfallshögen. Här finns också den urgamla Lovers hamn, där Smålands apostel S:t Sigfrid enl. traditionen landsteg år 1034. Vandringsleden passerar, grillplats och pulkabacke.

GLÖMMINGE HAGE

Lennart Carlsson 2005Fotograf: Lennart Carlsson 2005
(56.34.29.0N 16.8.9.6E)
I Glömminge invid vägen Vassmolösa-Arby. Älvkvarnsstenar och Kalmar kommuns enda ”hällristning”.

JORDKULEBACKEN I BRUDHYLTAN

Lennart Carlsson 2005Fotograf: Lennart Carlsson 2005

(56.57.34.0N,  16.02.61.5E)
Invid vägen Vassmolösa-Påryd. Inom vårdat område finns lämningar efter 7 jordkulor. I grannskapet finns ytterligare 8. Ännu 1805 slutade farbar väg här. Detta var omlastningsplatsen för inlandets produkter och här hade karlslundabönderna sina vagnar.

VANDRINGSSTIGEN I BRUDHYLTAN

Från parkeringsplatsen (56.57.31,6N 16.02.33.6E)  vid jordkulebacken har föreningen markerat en stig, som går förbi några av de sevärda ställena i omgivningarna. Stigen är drygt 2 kilometer. Den kan vara något besvärlig för personer med gåbesvär.
 

 

 

Den första delen följer landsvägen fram till vägen till Kruslockatorpet. Markeringen för stigen utgörs av stolpar rödmålade i toppen. Efter ett stycke viker stigen till vänster och  i sluttningen ligger resterna av en tjärdal.
I fortsättningen kommer stigen till ”gamla” Stackavägen, som man följer nedför backen kantad av låga stenmurar. Strax kommer man till resterna av det torp, som låg här. Nu kommer man ut på en större väg, som leder förbi de enorma odlingsrösen, som torparen under 50 års tid skapade, när han odlade upp de åkerstycken som ligger runt om dem. Prova att lyfta en sten och föreställ er det arbete, som här lagts ner!
Sedan går stigen över granplanteringen, där man har utsikt över en vidsträckt mad. Har man tur, kan man här se såväl älgar som tranor. Sedan går stigen ner till den källa, som ligger i skogskanten. Källan lär varken frysa eller torka ut. Därefter går det uppåt till Bramstagatorpet, på vars tomt det ligger en välbevarad källare, vars välvda tak byggts med kilteknik, som gör att stenarna låser varandra. Samma teknik används i valvbroar, t. ex i bron vid Arby kyrka.
Härifrån går stigen ut till ”nya” Stackavägen, som man följer ned till torvmossen på höger sida. Under åren efter första världskriget bröt man här torv för mejeriet i Hagby. Med hjälp av en ångmaskin pressades torven till briketter, som sedan torkades innan de forslades till Hagby. När sedan tillgången på ved åter blev normal lades verksamheten här ner.
Resten av stigen går förbi några stora stenblock och över hällar beväxta med vitmossa ut till landsvägen, som man följer tillbaka till där man startade.

STACKA
(56.33.30.4N  16.1.12.6E
Stacka är idag en ödeby på Skällby ägor. Men en gång fanns det enl. berättelserna 21 hus här där det bodde 22 familjer och mellan 100-200 personer. Det är en bosättning som kom till under den stora befolkningsökningen under 1800-talet. Några av de äldsta husen synes ha byggts redan på 1700-talet, men den verkliga bebyggelsevågen tog fart på 1840-talet och pågick århundradet ut. Här längst bort från byn fanns odlingsbar jord som bönderna inte nyttjade och här slog sig nu ner torpare, båtsmän och hantverkare som kom ifrån olika håll men behövde en bit jord för att odla mat på till familjens försörjning. Vi är i en tid då man var tvungen att producera sin mat själv. Markdisponerandet betalades med arbete, pengar var det ont om. Man gjorde dagsverken hos bönderna i Skällby.

 

 

VOXTORPS LANDSBYGDSMUSEUM

(56.53.64.3N  16.13.93.1E) 

I utställningsdelen har vi skapat miljöer för att visa upp en del av de flera tusen föremål som finns i föreningens ägo och som framför allt kommer från Birger Karlssons samlingar från Stacka. Vi försöker levandegöra hur vår bygd såg ut under 1800-talet och fram till 1950-talet och hur de olika hantverken utövades i samklang med huvudnäringen jordbruket. Som kuriosa kommer det även att visas upp föremål från bryggerinäringen, bl. a. porslinskorkar från c:a 300 namngivna bryggerier verksamma över hela Svrige under första hälften av 1900-talet. Det var också här som Dackes män dräpte två fogdar söndagen före midsommar 1542, vilket också var starten på Dackefejden.

Arbygården

Eva Kornberg 2010Fotograf: Eva Kornberg 2010

(56.33.58N 16.6.13.1E)
I samband med Bygdebandprojektet hyrde föreningen övervåningen i Arbygården, där vi inrättade kontor och installerade den datorutrustning, som behövdes. Förutom de två arbetsplatser, som används för projektet, finns där arkivutrymmen och en möteslokal. Vi avser också att skaffa utrustning för att med digitalkamera fotografera dokument, som av någon anledning inte lämpar sig för skanning. Denna utrustning skall också kunna användas av medlemmar, som för privat bruk vill spara bilder och dokument digitalt. Kontoret är normalt obemannat. Besökare ombedes kontakta styrelsen på telefon eller via mail: [email protected]

Vägvisning: Från E22 norrifrån: Från Trafikplats ”Kulltorp”, följ skyltar ”Arby” Från E22 söderfrån: Från Trafikplats ”Resby”,   följ skyltar ”Arby” För båda: Vid Skällby gamla brandstation, följ skylt ”Arbygården”

—————

Vi har inga fasta öppettider vid våra verksamhetsplatser utöver de aktiviteter som framgår av programmet , vi visar och guidar gärna grupper efter överenskommelse.

Kontaktpersoner för visning och guidning:

Lars Larsson, tfn. 0480 – 44 50 10 Lennart Johansson, tfn. 0480 – 374 65 Lars Nilsson, tfn. 0480 – 372 29

Källa: Lennart Gunnarsson, tel: 0480-35053 Uppdaterad: 2017-01-15 15:11

 

 

 

Hitta aktivitet

Se alla aktiviteter