Verksamhetsplan 2017

 Länk till dokumentet i PDF-format Verksamhetsplan17

Medlemsverksamhet

Allmänt

Anordna träffar med föreningarnas ordförande och andra förtroendevalda för information, inspiration och erfarenhetsutbyte.

Kretsmöten uppmuntras för att stärka rörelsen i kommunerna och underlätta kontakter med företrädare för kommunen och andra samarbetsparter. Det är önskvärt att finna nya sätt att arbeta i kretsarna och att utveckla dessa så att de upplevs som en värdefull tillgång för föreningarnas arbete.

Fortsätta samarbetet med studieförbunden kring studieverksamheten

Med hjälp av lokala erfarenheter från pågående arbeten i bla Malmköpingsortens och Svärta hbf arbeta fram en plan som kan bidra till förnyelse och utveckling av föreningarnas medlemsverksamhet.

Gammaldags Malmköpings Marknad

Sista helgen i maj, den 27 maj, deltar förbundet traditionsenligt på GMM. Marknaden är en bra marknadsföringsplats för hembygdsrörelsen. Det är den dagen på året förbundet vänder sig till allmänheten för att marknadsföra hembygdsföreningarnas alla sommarevenemang.

Hembygdsturism

En ansökan om ekonomiskt stöd utformas tillsammans med Studieförbundet Vuxenskolan för att utveckla medlemsföreningarnas verksamhet vad gäller att utveckla besöksmål, utbilda guider och gemensam marknadsföring. Om medel bifalls kommer projektet genomföras under de närmaste åren.

Digitala arkiv

Ett projekt för att lyfta behovet av att arkivera sitt material och samtidigt prova på nya metoder för att tillgängliggöra och därmed marknadsföra samlingarna genomförs tillsammans med Arkiv Sörmland och Länsbildningsförbundet under 2017.

Bygdeband

En användarkonferens planeras till sept/okt. Innehållet i denna styrs av användarnas behov och önskemål. Facebook-gruppen ”Bygdeband i Sörmland” är en mötesplats för frågor och diskussioner användarna emellan. Målet är att öka intresset för Bygdeband och utveckla arbetet i de lokala arbetsgrupperna så att Bygdeband kan bli en marknadsföring för hela hembygdsrörelsen i länet.

 Sörmlandsbygden

Den sista boken i nuvarande serie publiceras i november/december 2016. Under 2017 kommer en plan för hur vi hanterar restupplagor att utarbetas. Framtida bokpublicering kommer med största sannolikhet att ske i projektform.

Målsättning

Hembygdsrörelsens verksamhet behöver utvecklas för att nå nya grupper som tidigare inte mött det svenska kulturarvet. För att göra detta behöver hembygdsrörelsen hitta nya platser och nya tillfällen att verka på. Vi ska uppmana och stödja föreningarna i att aktivt delta i den lokala samhällsdebatten och fungera som remissinstans för kommunstyrelserna.

 Dymlingen

Dymlingen ges ut i fyra nummer med information till medlemsföreningarna, prenumeranter och andra intresserade av hembygdsrörelsen.

Nummer 2 av Dymlingen, Sommarprogrammet som presenterar föreningarnas aktiviteter under sommarperioden, ska vara klar att distribueras senast till Gammaldags Malmköpings Marknad.

Sommarprogrammet distribueras till föreningar, prenumeranter, turistbyråer, hembygdsgårdar, bibliotek med flera. Tidningen skall gälla aktiviteter den 6/6 – 30/9.

Dymlingen skickas till de personer föreningarna namnger, sammanlagt max 20 stycken för helanslutna och tre stycken för sidoanslutna föreningar utan kostnad. Föreningarna kan välja att få alla eller del av utskicket i paket för egen distribution och utdelning i t ex lokala väntrum.

Dymlingen publiceras även på hemsidan i PDF-format.

Föreningarna ska uppmanas att skicka in material för Dymlingen både om vad man gjort, men även historiska berättelser från egna årsskrifter.

En arbetsgrupp för att diskutera en förnyelse av Dymlingen inför nr 1 2018 är tillsatt.

Förbundet uppmanar föreningarna att presentera Dymlingen på sina årsmöten.

 Möten

Möten och träffar genomförs i den omfattning som stadgarna, verksamheten och praxis kräver.

Årsmöte hålls den 22 april med redovisning av verksamhet och ekonomi, utdelning av förtjänsttecken samt val av styrelse mm enligt stadgarna.

Höstmötet för år 2017 är planerat till den 18 november. Då antas verksamhetsplan och budget för år 2018.

För att få ut information till kretsar och föreningar och även enkelt kunna få information från kretsar och föreningar önskar förbundets styrelse få delta på kretsmöten. Det är därför viktigt att föreningarna anmäler tidpunkt för mötena till kansliet.

Södermanlands hembygdsförbund ska vara representerat vid riksförbundets stämma I Uddevalla 2017.

Valda ledamöter i styrelse och personal deltar i träffar med Hembygd Öst (samarbete mellan länsförbunden i Stockholm, Västmanland, Uppland, Gotland, Östergötland och Södermanland).

Förbundet representeras vid medlemsföreningars jubileer efter inbjudan.

Information

Förbundets hemsida vänder sig i första hand till aktiva i hembygdsrörelsen och ska vara ett hjälpmedel i deras arbete. Sidan ska presentera den aktuella verksamheten, informera om medlemskap och marknadsföra Dymlingen.

Ett nyhetsbrev skickas ut varje månad till de som anmält e-post.

Uppgifter om föreningarnas kontaktperson sammanställs till en kontaktlista och publiceras på hemsidan.

Uppmuntra föreningarna att underhålla och utveckla sin hemsida i Hembygdsportalen.

En presentation av hembygdsrörelsen togs fram under 2016. Den kan enkelt utvecklas för olika tillfällen och passar även för hembygdsföreningarna. Hembygdsförbundet sprider information om att den finns.

Utställningen ”100 år av bilder” bokas av föreningarna inför passande arrangemang.

Genom utbildning av föreningar och förbund, med hjälp av journalister, informatörer och liknande, om hur man får mer respons från media, öka hembygdsrörelsens synlighet.

 Kansli

Förbundet ska ha ett kansli så bemannat, utrustat och tillgängligt att verksamhetsplanens mål kan uppfyllas.

Kansliet har till uppgift att:

verkställa styrelsens och presidiets beslut samt sköta administration och den ekonomiska redovisningen enligt gällande bestämmelser och praxis.

besvara/vidarebefordra frågor från medlemsföreningar och allmänhet samt vara föreningarna behjälpligt inom aktuella hembygdsfrågor.

bevaka och förmedla information från Riksförbundet.

Flytt av kansliet 2018

Kansliet kommer under 2017 att förbereda flytt till det nya museihuset i Nyköping. Detta kommer att innebära ett omfattande arbete med arkiv- och förrådsmaterial, packning etc. Det kommer också medföra vissa kostnader.