Verksamhetsplan 2016

Här är en PDF-fil för snyggare format VP 16

Medlemsverksamhet

Anordna träffar med föreningarnas ordförande och andra förtroendevalda för information, inspiration och erfarenhetsutbyte.

Kretsmöten uppmuntras för att stärka rörelsen i kommunerna och underlätta kontakter med företrädare för kommunen och andra samarbetsparter. Det är önskvärt att finna nya sätt att arbeta i kretsarna och att utveckla dessa så att de upplevs som en värdefull tillgång för föreningarnas arbete.

Fortsätta samarbetet med studieförbunden kring studieverksamheten.

 Hembygdens år 2016

Jubileumsåret kommer att innebära en hel del verksamhet vars omfattning delvis kommer att påverkas av vilka projektmedel som kommer att beviljas.

Prioriterade projekt omfattar
Hemsidan, Bygdeband och sociala media där utbildnings- och utvecklingsarbete behöver ske.

Gammaldags Malmköpings Marknad blir vårt stora fokus då den planerade utställningen om samhällsutvecklingen under de senaste 100 åren invigs och en fotoparad på tema Händer i Hembygden kommer att gå av stapeln.

För att inkludera även barn och unga kommer ett par aktiviteter att genomföras med skolan som målgrupp.

Under året kommer vi uppmana och stödja föreningarna att;
Arbeta i lokala projekt i samarbete med andra organisationer på hemorten.

Dokumentation av den egna hembygden för material att använda i skolarbetet på olika nivåer, förslagsvis i samarbete med skolans lärare.

Uppmana medlemsföreningarna att beskriva egna föreningens historia.

 Hembygdsturism

Om ett projekt för att arbeta vidare med hembygdsturism skall genomföras behövs en ansökan om Landsbygdsutvecklingsbidrag göras för att skapa personella resurser.

 Strategi

Hembygdsrörelsens verksamhet behöver utvecklas så att vi når nya grupper som tidigare inte mött det svenska kulturarvet i hembygdsmiljö. För att göra detta behöver hembygdsrörelsen hitta nya platser, nya tillfällen, att verka på. Det kan vara på webben, i köpcentrumet eller hos en annan förening. Genom att nå flera och nya grupper kan vi dels sprida kunskap om platsen och människorna som levt och som lever där och dels kan vi nå nya medlemmar som kan bidra till att utveckla vår syn på hembygden. ·

För att uppnå detta skall förbundet delta i samhällsdebatten och fungera som remissorgan.
Hembygdsförbundet skall även anordna kurser, konferenser och/eller informationsmöten i sådana områden som skriftproduktion, bidragsansökning m m.

 Sörmlandsbygden

Målet med Sörmlandsbygden är att på ett spännande sätt presentera vår heterogena kultur och historia i all dess mångfald.

En ny årsbok 2017 ska vara klar att distribueras i slutet av november 2016.

Ett register över artiklar i Sörmlandsbygden ska hållas aktuellt och tillhandahållas.

En presentationsbroschyr för innevarande års bok ska tillhandahållas för föreningarna och andra intresserade.

En redaktionskommitté skall finnas för att i samverkan med årsboksredaktören diskutera Sörmlandsbygdens innehåll och utformning.

Sörmlandsbygden 2016 kommer under året att finnas tillgänglig för visning och försäljning vid alla förbundets arrangemang och i möjligaste mån i samband med medlemsföreningarnas evenemang.

Återförsäljare och hembygdsföreningar ska erbjudas att sälja på kommission och förbundet ska marknadsföra årsboken som gåva eller present vid uppvaktning, avtackning och representation för föreningar, företag och andra organisationer.

Lämpliga representanter för olika myndigheter och organisationer får årsboken.

Marknadsföringskampanjer skapas på platser behandlade i boken och via hembygdsföreningarna.

Förbundet ska arbeta för att göra Sörmlandsbygden tillgänglig på så många platser det är möjligt genom till exempel bibliotek och bokhandlare.

 Strategi

Hembygdsförbundet behöver nå nya grupper som kan vara prenumeranter av Sörmlandsbygden. Genom att synas på nya platser kan även nya människor finna boken

Under 2016 kommer, om bidrag ges, ett utvecklingsprojekt genomföras för att försöka finna nya samarbetsparter, utveckla innehållet och sätten boken publiceras på. Detta utvecklingsarbete är en förutsättning för bokens framtid.

 Dymlingen

Dymlingens redaktionskommitté arbetar med målet att utveckla tidningen att bli en bra informationskanal för hela den sörmländska hembygdsrörelsen.

Dymlingen ges ut i fyra nummer med information till medlemsföreningarna, prenumeranter och andra intresserade av hembygdsrörelsen.

Nummer 2 av Dymlingen, Sommarprogrammet som presenterar föreningarnas aktiviteter under sommarperioden, ska vara klar att distribueras senast till Gammaldags Malmköpings Marknad.

Sommarprogrammet distribueras till föreningar, prenumeranter, turistbyråer, hembygdsgårdar, bibliotek med flera. Tidningen skall gälla aktiviteter den 6/6 – 30/9.

Dymlingen skickas till de personer föreningarna namnger, sammanlagt max 20 stycken för helanslutna och tre stycken för sidoanslutna föreningar utan kostnad. Föreningarna kan välja att få alla eller del av utskicket i paket för egen distribution och utdelning i t ex lokala väntrum.

Dymlingen publiceras även på hemsidan i PDF-format.

Föreningarna ska uppmanas att skicka in material för Dymlingen både om vad man gjort, men även historiska berättelser från egna årsskrifter.

 Strategi

För att skapa större möjligheter för Dymlingens utveckling måste ett ekonomiskt arbete fortlöpa.

Dymlingen presenteras på hembygdsföreningarnas årsmöten.

 Möten

Möten och träffar genomförs i den omfattning som stadgarna, verksamheten och praxis kräver.

Årsmöte hålls den 14 maj med redovisning av verksamhet och ekonomi, utdelning av förtjänsttecken samt val av styrelse mm enligt stadgarna.

Höstmötet för år 2016 är planerat till den 19 november. Då antas verksamhetsplan och budget för år 2017.

För att få ut information till kretsar och föreningar och även enkelt kunna få information från kretsar och föreningar önskar förbundets styrelse få delta på kretsmöten. Anmäl därför tidpunkt för mötena till kansliet.”

Styrelsens heldagsmöte sker hos en hembygdsförening i länet.

Södermanlands hembygdsförbund ska vara representerat vid riksförbundets stämma I Stockholm 2016.

Valda ledamöter i styrelse och personal deltar i träffar med Hembygd Öst (samarbete mellan länsförbunden i Stockholm, Västmanland, Uppland, Gotland, Östergötland och Södermanland).

Förbundet representeras vid medlemsföreningars jubileer efter inbjudan.

 Information

Förbundets hemsida ska presentera den aktuella verksamheten och ange länkar till andra hemsidor. Den ska vidare informera om medlemskap och marknadsföra Sörmlandsbygden och Dymlingen.

Föreningarnas funktionärer kan anmäla sig till en e-postlista för miljövänligt och snabbt mottagande av information.

Uppgifter om föreningarnas ordförande och postmottagare sammanställs till en kontaktlista och publiceras på hemsidan.

Arbeta med att sprida kunskap om den löpande evenemangskalendern för föreningarnas hela årsprogram som finns på Hembygdsportalen.

Uppmuntra föreningarna att underhålla och utveckla sin hemsida i Hembygdsportalen.

Fler marknadsföringsmetoder för hembygdsrörelsen i länet utvecklas, exempelvis bildspel på USB, vimplar, roll-up kan vara sätt att visa hembygdsrörelsen.

En presentation av hembygdsrörelsen anpassad för hembygdsföreningarna tas fram och distribueras.

Kansli

Förbundet ska ha ett kansli så bemannat, utrustat och tillgängligt att verksamhetsplanens mål kan uppfyllas.

Kansliet har till uppgift att:

verkställa styrelsens och presidiets beslut samt sköta administration och den ekonomiska redovisningen enligt gällande bestämmelser och praxis.

besvara/vidarebefordra frågor från medlemsföreningar och allmänhet samt vara föreningarna behjälpligt inom aktuella hembygdsfrågor.

vara utrustat med tillräckligt uppdaterad utrustning och programvara.

bevaka och förmedla information från Riksförbundet.