Verksamhetsplan 2015

Verksamhetsplanen som PDF

Medlemsverksamhet

Förbundet planerar anordna träffar med föreningarnas ordföranden och andra förtroendevalda för information, inspiration och erfarenhetsutbyte.

En konferens för stadsföreningar skall genomföras för att skapa en plattform för dessa föreningar att samarbeta.

Kretsmöten ska uppmuntras för att stärka rörelsen i kommunerna och underlätta kontakter med företrädare för kommunen och andra samarbetsparter.

Fortsätta samarbetet med studieförbunden kring studieverksamheten.

Arbetsområden

Arbetsgrupper tillsätts med specificerade arbetsuppgifter. Under året kommer följande

grupper att arbeta.

IT-gruppen

Jubileums- och marknadsföringsgruppen

Redaktionskommitté för årsboken

Redaktionskommitté för Dymlingen

Nya arbetsgrupper tillsätts efter behov. Arbetsgruppernas uppgift är att bevaka, följa upp och föreslå åtgärder inom respektive områden.

Förbundet planerar ett fortsatt arbete med information, konferenser och erfarenhetsutbyte inom områdena

Miljö- och Skogspolicyfrågor

Turism

Barn och ungdom

Dessutom skall hembygdsförbundet

Uppmana föreningarna att

· Arbeta i lokala projekt i samarbete med andra organisationer på hemorten.

· Dokumentation av den egna hembygden för material att använda i skolarbetet på olika nivåer, förslagsvis i samarbete med skolans lärare.

· Uppmana medlemsföreningarna att beskriva egna föreningens historia.

Strategi

Hembygdsrörelsens verksamhet behöver utvecklas så att vi når nya grupper som tidigare inte mött det svenska kulturarvet i hembygdsmiljö. För att göra detta behöver hembygdsrörelsen hitta nya platser, nya arenor, att verka på. Det kan vara på webben, I köpcentrumet eller hos en annan förening. Genom att nå flera och nya grupper kan vi dels sprida kunskap om platsen och människorna som levt och som lever där och dels kan vi nå nya medlemmar som kan bidra till att utveckla vår syn på hembygden. ·

Förbundets verksamhet ska i större utsträckning än tidigare genomföras i samarbete med andra organisationer. En del har hembygdsrörelsen av tradition samarbetat med, men även med nya organisationer vilket kan bidra till att skapa nya nätverk för utbyte av information, utveckling och kunskap.

För att uppnå detta skall vi arbeta med;

Att delta i samhällsdebatten och fungera som remissorgan.

Anordna kurser, konferenser och/eller informationsmöten i sådana områden som skriftproduktion, bidragsansökning, turism m m.

Insatser för det hållbara samhället vad gäller ekologi, ekonomi och social gemenskap.

Sörmlandsbygden

En ny årsbok 2016 ska vara klar att distribueras i slutet av november 2015.

Som förmåner för prenumeranter inbjudes dessa till sommarkursen.

Ett register över artiklar i Sörmlandsbygden ska hållas aktuellt och tillhandahållas.

En presentationsbroschyr för innevarande års bok ska tillhandahållas för föreningarna m fl.

En redaktionskommitté skall finnas för att i samverkan med årsboksredaktören diskutera Sörmlandsbygdens innehåll och utformning.

Strategi

Hembygdsförbundet behöver nå nya grupper som kan vara prenumeranter av Sörmlandsbygden. Genom att synas på nya platser kan även nya människor finna boken

Målet med innehållet i Sörmlandsbygden är att på ett spännande sätt presentera vår heterogena kultur och historia i all dess mångfald.

Sörmlandsbygden 2015 kommer under året att finnas tillgänglig för visning och försäljning vid alla förbundets arrangemang och i möjligaste mån i samband med medlemsföreningarnas evenemang.

Återförsäljare ska erbjudas att sälja på kommission och förbundet ska marknadsföra årsboken som gåva eller present vid uppvaktning, avtackning och representation för föreningar, företag och andra organisationer.

Lämpliga representanter för olika myndigheter och organisationer får årsboken.

Marknadsföringskampanjer skapas på platser behandlade i boken och via hembygdsföreningarna.

Förbundet ska arbeta för att göra Sörmlandsbygden tillgänglig på så många platser det är möjligt genom till exempel bibliotek och bokhandlare.

Dymlingen

Dymlingen ges ut i fyra nummer med information till medlemsföreningarna, prenumeranter och andra intresserade av hembygdsrörelsen.

Nummer 2 av Dymlingen, Sommarprogrammet som presenterar föreningarnas aktiviteter under sommarperioden, ska vara klar att distribueras senast till Gammaldags Malmköpings Marknad.

Sommarprogrammet distribueras till föreningar, prenumeranter, turistbyråer, hembygdsgårdar, bibliotek med flera. Tidningen skall gälla aktiviteter den 6/6 – 30/9.

Dymlingen skickas till de personer föreningarna namnger, sammanlagt max 20 stycken för helanslutna och tre stycken för sidoanslutna föreningar utan kostnad. Föreningarna kan välja att få alla eller del av utskicket i paket för egen distribution och utdelning i t ex lokala väntrum.

Dymlingen publiceras även på hemsidan i PDF-format.

Föreningarna ska uppmanas att skicka in material för Dymlingen.

Strategi

För att skapa större möjligheter för Dymlingens utveckling måste ett ekonomiskt arbete fortlöpa. Exempelvis genom att en större del av kostnaden för Dymlingen bärs av annonsörer och sponsorer.

Dymlingen presenteras på hembygdsföreningarnas årsmöten.

Hitta nya vägar att använda för att marknadsföra våra produkter genom hembygdsföreningarna.

Möten

Möten och träffar genomförs i den omfattning som stadgarna, verksamheten och praxis kräver.

Årsmöte hålls den 9 maj med redovisning av verksamhet och ekonomi, utdelning av förtjänsttecken samt val av styrelse mm enligt stadgarna.

Höstmötet för år 2015 är planerat till den 21 november. Då antas verksamhetsplan och budget för år 2016.

Styrelsens heldagsmöte sker hos en hembygdsförening i länet.

Södermanlands hembygdsförbund ska vara representerat vid riksförbundets stämma I Falun 2015.

Valda ledamöter i styrelse och personal deltar i träffar med Hembygd Öst (samarbete mellan länsförbunden i Stockholm, Västmanland, Uppland, Gotland, Östergötland och Södermanland).

Förbundet representeras vid medlemsföreningars jubileer efter inbjudan.

Strategi

Förbundet arbetar med att utveckla och göra mötena mer engagerande och locka fler deltagare.

Information

Förbundets hemsida ska presentera den aktuella verksamheten, ange länkar till andra hemsidor. Den ska vidare informera om medlemskap och marknadsföra Sörmlandsbygden och Dymlingen.

Föreningarnas funktionärer kan anmäla sig till en e-postlista för miljövänligt och snabbt mottagande av information.

Uppgifter om föreningarnas ordförande och postmottagare sammanställs till en kontaktkatalog vid halvårsskiftet som delges föreningarna, kommuner, bibliotek och andra intresserade.

Arbeta med att sprida kunskap om den löpande evenemangskalender för föreningarnas hela årsprogram som finns på den nya Hembygdsportalen.

Uppmuntra föreningarna att starta en hemsida i Hembygdsportalen.

Fler marknadsföringsmetoder för hembygdsrörelsen i länet utvecklas, exempelvis bildspel på USB, vimplar, roll-up kan vara sätt att visa hembygdsrörelsen.

En presentation av hembygdsrörelsen anpassad för hembygdsföreningarna tas fram och distribueras.

Kansli

Förbundet ska ha ett kansli så bemannat, utrustat och tillgängligt att verksamhetsplanens mål kan uppfyllas.

Kansliet har till uppgift att:

verkställa styrelsens och presidiets beslut samt sköta administration och den ekonomiska redovisningen enligt gällande bestämmelser och praxis.

besvara/vidarebefordra frågor från medlemsföreningar och allmänhet samt vara föreningarna behjälpligt inom aktuella hembygdsfrågor.

vara utrustat med tillräckligt uppdaterad utrustning och programvara.

samla in informationen från föreningarna och att planlägga detta till tid och form. Anledning till insamling av uppgifter från medlemsföreningarna ska förklaras.

bevaka och förmedla information från Riksförbundet.