Verksamhetsplan 2014

Länk för utskrift VP 2014

Medlemsverksamhet

Plan för verksamhetsåret

Förbundet planerar anordna träffar med föreningarnas ordföranden och andra förtroendevalda för information, inspiration och erfarenhetsutbyte.

Kontaktverksamhet mellan förbundets styrelse och hembygdskretsarna genom besöksinsatser kommer att fortsätta.

Kursserien ”Att förmedla kunskap” fortsätter under året.

Länsdelen av ABC-kurserna planeras under året.

 

Kretsmöten ska uppmuntras för att stärka rörelsen i kommunerna och underlätta kontakter med företrädare för kommunen och andra samarbetsparter.

Öka samarbetet med studieförbunden.

 

Arbetsgrupper tillsätts med specificerade arbetsuppgifter. Under året kommer följande grupper att arbeta.

IT-gruppen

Redaktionskommitté för årsboken

Redaktionskommitté för Dymlingen

 

Nya arbetsgrupper tillsätts efter behov. Arbetsgruppernas uppgift är att bevaka, följa upp och föreslå åtgärder inom respektive områden.

 

Förbundet planerar ett fortsatt arbete med information, konferenser och erfarenhetsutbyte inom områdena

Miljö- och Skogspolicydokument

Hembygden i staden

Turism

Barn och ungdom

SHFs 100-årsjubileum

 

Uppmana föreningarna att

Arbeta i lokala projekt i samarbete med andra organisationer på hemorten.

Dokumentation av den egna hembygden för material att använda i skolarbetet på olika nivåer, förslagsvis i samarbete med skolans lärare.

Uppmana medlemsföreningarna att skriva egna föreningens historia.

Strategi

Hembygdsrörelsens verksamhet behöver utvecklas så att vi når nya grupper som tidigare inte mött det svenska kulturarvet i hembygdsmiljö. För att göra detta behöver hembygdsrörelsen hitta nya platser, nya arenor, att verka på. Det kan vara på webben, i köpcentrumet eller hos en annan förening. Genom att nå flera och nya grupper kan vi dels sprida kunskap om platsen och människorna som levt och som lever där och dels kan vi nå nya medlemmar som kan bidra till att utveckla vår syn på hembygden.

Förbundets verksamhet ska i större utsträckning än tidigare genomföras i samarbete med andra organisationer. En del har hembygdsrörelsen av tradition samarbetat med, men även med nya organisationer vilket kan bidra till att skapa nya nätverk för utbyte av information, utveckling och kunskap.

 För att uppnå detta skall vi arbeta med;

Att delta i samhällsdebatten och fungera som remissorgan.

Anordna kurser, konferenser och/eller informationsmöten i sådana områden som skriftproduktion, bidragsansökning, turism m m.

Insatser för det hållbara samhället vad gäller ekologi, ekonomi och social gemenskap.

 

Sörmlandsbygden

Plan för verksamhetsåret

En ny årsbok 2015 ska vara klar att distribueras i slutet av november 2014.

Ett nytt avtal med Sörmlands museum medför att Sörmlandsbygden 2015 produceras i samarbete med länsmuseet.

Som förmåner för prenumeranter inbjudes dessa till sommarkursen.

Ett register över artiklar i Sörmlandsbygden ska hållas aktuellt och tillhandahållas.

En presentationsbroschyr för innevarande års bok ska tillhandahållas för föreningarna m fl.

En redaktionskommitté skall finnas för att i samverkan med årsboksredaktören diskutera ”Sörmlandsbygdens” innehåll och utformning.

 Strategi

Hembygdsförbundet behöver nå nya grupper som kan vara prenumeranter av Sörmlandsbygden. Genom att synas på nya platser kan även nya människor finna boken. Detta sker bland annat genom ett fördjupat samarbete med Sörmlands museum från och med 2014.

Målet med innehållet i Sörmlandsbygden är att på ett spännande sätt presentera vår heterogena kultur och historia i all dess mångfald.

Sörmlandsbygden 2014 kommer under året att finnas tillgänglig för visning och försäljning vid alla förbundets arrangemang och i möjligaste mån i samband med medlemsföreningarnas evenemang.

Återförsäljare ska erbjudas att sälja på kommission och förbundet ska marknadsföra årsboken som gåva eller present vid uppvaktning, avtackning och representation för föreningar, företag och andra organisationer.

Lämpliga representanter för olika myndigheter och organisationer får årsboken.

Marknadsföringskampanjer skapas på platser behandlade i boken och via hembygdsföreningarna.

Förbundet ska arbeta för att göra Sörmlandsbygden tillgänglig på så många platser det är möjligt genom till exempel bibliotek och bokhandlare.

 

Dymlingen

Plan för verksamhetsåret

Dymlingen ges ut i fyra nummer med information till medlemsföreningarna, prenumeranter och andra intresserade av hembygdsrörelsen.

Nummer 2 av Dymlingen, Sommarprogrammet som presenterar föreningarnas aktiviteter under sommarperioden, ska vara klar att distribueras senast till Gammaldags Malmköpings Marknad.

Sommarprogrammet distribueras till föreningar, prenumeranter, turistbyråer, hembygdsgårdar, bibliotek med flera. Tidningen skall gälla aktiviteter den 6/6 – 30/9.

Dymlingen skickas till de personer föreningarna namnger, sammanlagt max 20 stycken för helanslutna och tre stycken för sidoanslutna föreningar utan kostnad. Föreningarna kan välja att få alla eller del av utskicket i paket för egen distribution och utdelning i t ex lokala väntrum

Dymlingen publiceras även på hemsidan i PDF-format

Föreningarna ska uppmanas att skicka in material för Dymlingen.

Strategi

För att skapa större möjligheter för Dymlingens utveckling måste ett ekonomiskt arbete fortlöpa. Exempelvis genom att en större del av kostnaden för Dymlingen bärs av annonsörer och sponsorer.

Dymlingen presenteras på hembygdsföreningarnas årsmöten.

Dymlingen till alla föreningsmedlemmar vid något tillfälle.

Hitta nya vägar att använda för att marknadsföra våra produkter genom hembygds-föreningarna.

 Möten

Plan för verksamhetsåret

Möten och träffar genomförs i den omfattning som stadgarna, verksamheten och praxis kräver.

Årsmöte hålls den 3 maj med redovisning av verksamhet och ekonomi, utdelning av förtjänsttecken samt val av styrelse mm enligt stadgarna.

Höstmötet för år 2014 är planerat till den 15 november. Då antas verksamhetsplan och budget för år 2015.

Styrelsens heldagsmöte sker hos en hembygdsförening i länet.

Södermanlands hembygdsförbund ska vara representerat vid riksförbundets stämma i Linköping 2014.

Kanslipersonalen deltar i träffar för motsvarande personal från andra förbund.

Valda ledamöter i styrelse och personal deltar i träffar med Hembygd Öst (samarbete
mellan länsförbunden i Stockholm, Västmanland, Uppland, Gotland, Östergötland och
Södermanland).

Förbundet representeras vid medlemsföreningars jubileer efter inbjudan.

Strategi

Förbundet arbetar med att utveckla och göra mötena mer engagerande och locka fler deltagare.

 

Information

Plan för verksamhetsåret

Förbundets hemsida ska presentera den aktuella verksamheten, ange länkar till andra hemsidor. Den ska vidare informera om medlemskap och marknadsföra Sörmlandsbygden och Dymlingen.

Föreningarnas funktionärer kan anmäla sig till en e-postlista för miljövänligt och snabbt mottagande av information.

Uppgifter om föreningarnas ordförande och postmottagare sammanställs till en kontaktkatalog vid halvårsskiftet som delges föreningarna, kommuner, bibliotek och andra intresserade.

Media förses med material då vi har angelägen information

Arbeta med att sprida kunskap om den löpande evenemangskalender för föreningarnas hela årsprogram som finns på den nya Hembygdsportalen.

Uppmuntra föreningarna att starta en hemsida i Hembygdsportalen.

En roll-up med hembygdsrörelsens grundsyn och information och den sörmländska hembygdsrörelsen lånas ut till föreningarna och andra intresserade.

Fler marknadsföringsmetoder för hembygdsrörelsen i länet utvecklas, exempelvis bildspel på USB, vimplar, roll-up kan vara sätt att visa hembygdsrörelsen.

En broschyr om förbundets verksamhet och vår roll i den sörmländska hembygdsrörelsen hålls uppdaterad och distribueras vid lämpliga tillfällen.

En grafisk form tas fram för hembygdsförbundet.

En presentation av hembygdsrörelsen anpassad för hembygdsföreningarna tas fram och distribueras.

Kansli

Plan för verksamhetsåret

Förbundet ska ha ett kansli så bemannat, utrustat och tillgängligt att verksamhetsplanens mål kan uppfyllas.

Kansliet har till uppgift att:

verkställa styrelsens och presidiets beslut samt sköta administration och den ekonomiska redovisningen enligt gällande bestämmelser och praxis.

besvara/vidarebefordra frågor från medlemsföreningar och allmänhet samt vara föreningarna behjälpligt inom aktuella hembygdsfrågor.

vara utrustat med tillräckligt uppdaterad utrustning och programvara.

samla in informationen från föreningarna och att planlägga detta till tid och form. Anledning till insamling av uppgifter från medlemsföreningarna ska förklaras.

bevaka och förmedla information från Riksförbundet.

Strategi

Arbeta för två heltidstjänster på kansliet

 Budget 2014

Resultat Budget Budget
Intäkter 2012 2013 2014
Prenumeranter 171 170 160
Stödjande medlemmar 13 15 10
Medl avg föreningar 64 160 160
Medl avg sidoanslutna/org 12 12 12
Retur porto 61 80 100
Övr försäljning 76 76 50
Annonser 18 27 5
Pren Dymlingen 17 20 20
Lönebidrag 85 90 84
Övriga bidrag 13 60 20
Delt avg kurser 79 80 80
Gåvor 5 5 5
Extraintäkter 40 40 30
Mälsåker
Bidrag K & U 600 600 740
Summa intäkter 1254 1435 1476
 Direkta kostnader
Material, bild 0 -2 -5
Porto, distribution -126 -127 -130
Tryckkostnader -163 -160 -170
Mötes-/kurskostnader -79 -145 -80
Uppvaktning, medlemmar -3 -5 -7
Medlemsavgifter -2
Mälsåker
Övrigt -46 -40 -50
Summa dir kostnader -417 -479 -444
Personal
Löner -551 -560 -580
Förvaltning -17 -15 -10
Arvoden -10
Reseers skattefri -35 -35 -36
Reseersättn skattepliktig -6 -6 -6
Arbetsgivaravgift -160 -180 -186
Tjänstepension -28 -32 -37
Utbildning personal -5
Övrigt personal -25 -20 -25
Summa personal -822 -848 -895
Indirekta kostnader
Lokalhyra -53 -53 -55
Kontorskostn -62 -55 -75
Litteratur, tidn -4 -3 -3
Försäkringar -1 -1 -1
Bankkostander -5
Övr indir kostnader -1 -2 -1
Summa indir kostnader -121 -114 -140
Finansiellt/disp
Ränteintäkter 5 6 3
Fonder 64 0
Hembygdsfonden
Summa finans 69 6 3
Resultat -37 0 0