Verksamhetsplan 2012

Verksamhetsplan 2012

Medlemsverksamhet
Sörmlandsbygden
Dymlingen
Möten
Information
Kansli

Medlemsverksamhet

Södermanlands hembygdsförbund antog på årsmötet 2011 nya stadgar vilket medför en förändring vilka medlemmar förbundet har. Under 2012 kommer följande medlemmar att finnas i förbundet; Helansluta hembygdsföreningar i Sörmlands län och sidoanslutna hembygdsföreningar från andra län samt stödjande medlemmar och stödjande organisationer.

Stödjande medlemmar är personer som genom ett ekonomiskt bidrag vill stödja hembygdsförbundets verksamhet.

Plan för verksamhetsåret

Ansvarigt försäkringsombud för Hembygdsförsäkringen är tillsvidare Lars Johansson.

Förbundet planerar anordna träffar med föreningarnas ordföranden och andra förtroendevalda för information, inspiration och erfarenhetsutbyte.

Kontaktverksamhet mellan förbundets styrelse och hembygdsföreningarnas dito genom besöksinsatser kommer att fortsätta.

Kretsmöten ska uppmuntras för att stärka rörelsen i kommunerna och underlätta kontakter med företrädare för kommunen och andra samarbetsparter. Kursen Kunskap och utveckling marknadsförs i de kretsar som inte genomför den med målet att genomföra en länskurs senast 2013.

Uppmuntra medlemsföreningarna att skriva egna föreningens historia inför SHFs jubileum 2016.

Förbundet avser att utveckla ett arbetsätt som är mer lyhört för medlemsföreningarnas behov av kurser och annan verksamhet.

Arbetsgrupper tillsätts med specificerade arbetsuppgifter. Under året kommer följande grupper att arbeta på lång sikt med:

Barn- och ungdomsverksamhet, Byggnadsvård, Datorn i hembygdsarbetet, Hembygden och Toleransen, Hembygdsturism, Redaktionskommitté för årsboken, Redaktionskommitté för Dymlingen

Nya arbetsgrupper tillsätts efter behov. Arbetsgruppernas uppgift är att bevaka, följa upp och föreslå åtgärder inom respektive områden.

Förbundet planerar ett fortsatt arbete med information, konferenser och erfarenhetsutbyte inom områdena

Barn- och ungdomsverksamhet, Bygdeband, Hus med Historia, Natur- och miljöarv, Synliggörande av vår verksamhet och roll i hembygdsrörelsen, Toleransprojektet, för ökad tolerans och minskad främlingsfientlighet, Hembygden i staden

Visioner

Uppmana föreningarna att delta i samhällsdebatten och fungera som remissorgan.

Inspirera till lokala projekt i samarbete med andra organisationer på hemorten.

Anordna kurser, konferenser och/eller informationsmöten i sådana områden som skriftproduktion, bidragsansökning, turism m m.

Föreslå föreningarna att dokumentera den egna hembygden i inspirerande form att användas i skolarbetet på olika nivåer, förslagsvis i samarbete med skolans lärare.

Inspirera föreningarna till nya verksamheter anpassade till bygdens förhållanden och framtida utveckling.

Föreslå insatser för det hållbara samhället vad gäller ekologi, ekonomi och social gemenskap.

Öka samarbetet med studieförbund för att de ska kunna ta över en del av kurs- och cirkelverksamheten både på läns- och kretsnivå.

Dymlingen och Sörmlandsbygden

Plan för verksamhetsåret

Sörmlandsbygden

En ny årsbok 2013 ska vara klar att distribueras i slutet av november 2012. Den kommer under året att finnas tillgänglig för visning och försäljning vid alla förbundets arrangemang och i möjligaste mån i samband med medlemsföreningarnas evenemang.

Återförsäljare ska erbjudas att sälja på kommission och förbundet ska marknadsföra årsboken som gåva eller present vid uppvaktning, avtackning och representation för föreningar, företag och andra organisationer.

Lämpliga representanter för olika myndigheter och organisationer ska få årsboken.

Förbundet arbetar med att utveckla marknadsföringskampanjer på platser behandlade i boken och via hembygdsföreningarna.

För att hitta flera prenumeranter skall förbundet söka nya målgrupper att marknadsföra boken mot.

Som förmåner för prenumeranter inbjudes dessa till sommarkursen och deltar i ett prenumerationslotteri.

Möjligheten att bli prenumerant ska kontinuerligt underlättas.

Förbundet ska arbeta för att göra Sörmlandsbygden tillgänglig på så många platser det är möjligt genom till exempel bibliotek och bokhandlare.

Ett register över artiklar i Sörmlandsbygden ska hållas aktuellt och tillhandahållas genom hemsidan samt i utskriven form.

En presentationsbroschyr för innevarande års bok ska tillhandahållas för föreningarna m fl.

En redaktionskommitté skall finnas för att i samverkan med årsboksredaktören Margareta Elg diskutera ”Sörmlandsbygdens” innehåll och utformning.

Dymlingen

Dymlingen ges ut i fyra nummer med information till medlemsföreningarna, prenumeranter och andra intresserade av hembygdsrörelsen.

Nummer 2 av Dymlingen, Sommarprogrammet som presenterar föreningarnas aktiviteter under sommarperioden, ska vara klar att distribueras senast till Gammaldags Malmköpings Marknad.

Sommarprogrammet distribueras till föreningar, prenumeranter, turistbyråer, hembygdsgårdar, bibliotek med flera. Tidningen skall gälla aktiviteter den 6/6 – 30/9.

Dymlingen skickas till de personer föreningarna namnger, sammanlagt max 20 stycken för helanslutna och tre stycken för sidoanslutna föreningar utan kostnad. Föreningarna kan välja att få alla eller del av utskicket i paket för egen distribution och utdelning i t ex lokala väntrum.

Dymlingen publiceras även på hemsidan i PDF-format

Medlemmar ska erbjudas att prenumerera på Dymlingen i PDF-format.

Möjligheten att öka annonseringen i tidningen skall undersökas och en annonsförsäljare engageras.

Föreningarna bör uppmanas att skicka in mer material för Dymlingen.

Visioner

Alla föreningsmedlemmar ska bli prenumeranter på årsboken.

En marknadsföringsgrupp som arbetar med att sprida boken.

Boken ska finnas på alla länets skolor.

Fler nummer av och mer debatt i Dymlingen.

Sörmlandsbygden och Dymlingen presenteras på hembygdsföreningarnas årsmöten.

Dymlingen till alla föreningsmedlemmar vid något tillfälle.

Potentiella annonsörer från hela länet med anknytning till bokens artiklar kontaktas.

Hembygdsföreningarnas medlemmar ska kunna köpa Sörmlandsbygden till rabatterat pris.

Hitta nya vägar att använda för att marknadsföra våra produkter genom hembygdsföreningarna.

Möten

Plan för verksamhetsåret

Möten och träffar genomförs i den omfattning som stadgarna, verksamheten och praxis kräver.

Årsmöte hålls på Folkets hus i Trosa den 5 maj med redovisning av verksamhetsberättelse och bokslut, utdelning av förtjänstplaketter samt val av styrelse m m enligt stadgarna.

Höstmötet för år 2012 är planerat till den 17 november. Då antas verksamhetsplan och budget för år 2013.

För att bevara deltagandet vid dessa möten har förbundet för avsikt att utveckla dem.

Styrelsen träffas minst fyra gånger, två gånger under vardera våren och hösten varav ett
heldagsmöte under hösten för planering på längre sikt.

Styrelsens heldagsmöte sker hos en hembygdsförening i länet.

Arbetsutskottet träffas minst fyra gånger om året och förbereder styrelsens sammanträden och genomför styrelsens beslut i samarbete med kansliet. Vid ett möte före styrelsens heldagsmöte avsätts tid för planering på längre sikt.

Södermanlands hembygdsförbund representeras av minst en styrelseledamot och en från
kansliet vid riksförbundets stämma i Visby 2012.

Kanslipersonalen deltar i träffar för motsvarande personal från andra förbund.

Valda ledamöter i styrelse och från kansli deltar i träffar med Hembygd Öst (samarbete
mellan länsförbunden i Stockholm, Västmanland, Uppland, Gotland, Östergötland och
Södermanland).

Ledamot av arbetsutskottet deltar i minst ett möte med de olika kommunkretsarna efter inbjudan.

Förbundet representeras vid medlemsföreningars jubileer efter inbjudan.

Kansliet tar fram en lista med lokaler i länet som är lämpliga för års- och höstmöten.

Information

Plan för verksamhetsåret

Förbundets hemsida ska presentera den aktuella verksamheten, redovisa medlems­-
föreningarna och deras kontaktpersoner samt ange länkar till andra hemsidor.

Hemsidan skall informera om medlemskap och marknadsföra förbundets produkter.

Föreningarnas funktionärer och medlemmar får anmäla sig till en E-postlista för enkelt, billigt och snabbt mottagande av information.

Uppgifter om föreningarnas ordförande, sekreterare, kassörer och postmottagare
sammanställs till en kontaktkatalog vid halvårsskiftet som delges föreningarna, kommuner, bibliotek och andra intresserade.

Media förses med lättpublicerat material då vi har angelägen information vi vill nå ut med.

Förbundet söker och etablerar personliga kontakter inom media.

En roll-up med hembygdsrörelsens grundsyn och information och den sörmländska hembygdsrörelsen lånas ut till föreningarna och andra intresserade.

En broschyr om förbundets verksamhet och vår roll i den sörmländska hembygdsrörelsen hålls uppdaterad och distribueras vid lämliga tillfällen.

Komplettera hemsidan med länkar till lämpliga platser. Försök få andra att länka till oss.

Visioner

Löpande evenemangskalender för föreningarnas hela årsprogram på hemsidan.

Förbättrad kontakt med media för utbyte av information.

En grafisk form framarbetas för hembygdsförbundet.

En presentation av hembygdsrörelsen anpassad för hembygdsföreningarna tas fram och distribueras.

Kansli

Plan för verksamhetsåret

Förbundet ska ha ett kansli så bemannat, utrustat och tillgängligt att verksamhetsplanens mål kan uppfyllas.

Kansliet har till uppgift att:

verkställa styrelsens och arbetsutskottets beslut samt sköta administration och den ekonomiska redovisningen enligt gällande bestämmelser och praxis.

besvara/vidarebefordra frågor från medlemsföreningar och allmänhet samt vara föreningarna behjälpliga inom aktuella hembygdsfrågor.

vara utrustat med tillräckligt uppdaterad utrustning för att kunna sköta sina arbetsuppgifter på tillfredsställande sätt.

samla in informationen från föreningarna och att planlägga detta till tid och form. Anledning till insamling av uppgifter från medlemsföreningarna ska förklaras.

bevaka och förmedla information från Riksförbundet.

Visioner

Två heltidstjänster på kansliet