Verksamhetsplan 2018

Verkplan18

Medlemsverksamhet

Allmänt

 • Anordna träffar med föreningarnas ordförande och andra förtroendevalda för information, inspiration och erfarenhetsutbyte.
 • Kretsmöten stärker rörelsen i kommunerna och ger tillfälle att skapa kontakter med företrädare för kommunen och andra gemensamma samarbetsparter. Förbundet ska därför ta fram ett underlag för att utveckla kretsmötena.
 • Fortsätta samarbetet med studieförbunden kring studieverksamheten
 • Om bidrag beviljas kommer ett tvåårigt projekt om hembygdsturism genomföras i ett samarbete med Vuxenskolan med hembygdsföreningarna som målgrupp.

Medlemsår för medlemsvård

Förbundet kommer under verksamhetsåret 2018 arbeta med medlemsvård och medlemsvärvning. Året fokuserar på att stötta de lokala föreningarnas arbete.

Styrelsen genomför internt en utbildning för att förtydliga riks- och regionförbundens roll och uppdrag i den sörmländska hembygdsrörelsen.

Gammaldags Malmköpings Marknad

Sista helgen i maj, den 26 maj, deltar förbundet traditionsenligt på GMM. Marknaden är en bra marknadsföringsplats för hembygdsrörelsen. Det är den dagen på året förbundet vänder sig till allmänheten för att marknadsföra hembygdsföreningarnas alla sommarevenemang.

Digitala arkiv

Projektet som startade 2017 fortsätter om bidrag beviljas. Verksamhetsåret inleds med ett Kulturarvsforum och fler workshops och utbildningar planeras. Projektet är ett samarbete med Länsbildningsförbundet och Arkiv Sörmland med syfte att skapa en säkrare framtid för föreningarnas arkiv (I första hand dess protokoll, årsberättelser och andra verksamhetshandlingar).

Bygdeband

En användarkonferens planeras till sept/okt. Innehållet i denna styrs av användarnas behov och önskemål. Facebook-gruppen ”Bygdeband i Sörmland” är en mötesplats för frågor och diskussioner användarna emellan. I försök att aktivera de som inte arbetar vidare i systemet kommer bland annat utbildningar kring digitalisering av material genomförs om behov finns.

Målet är att öka intresset för Bygdeband och utveckla arbetet i de lokala arbetsgrupperna så att Bygdeband kan bli en marknadsföring för hela hembygdsrörelsen i länet.

Hemsidorna i Hembygdsportalen

Förbundet ska uppmuntra föreningarna att underhålla och utveckla sin hemsida i Hembygdsportalen. Utbildningar genomförs när behov finns. Även utbildningar kring användandet av sociala media i föreningens marknadsföring utvecklas.

Målsättning

Hembygdsförbundet och hembygdsföreningarna skall, med de kulturhistoriska kunskaper vi besitter som grund, ta ett större ansvar för samhällets utveckling. Detta skall ske genom att förbund och föreningar:

 • – blir än mer aktiva i samhällsdebatten,
 • – tar möjligheten att vara remissinstans i kommunala frågor,
 • – aktivt bjuder in de som inte är medlemmar att delta i våra aktiviteter och
 • – söker samarbete med fler andra organisationer och föreningar.

Dessa åtgärderna skall även öka intresset för vår verksamhet och därmed även öka antalet medlemmar, såväl aktiva som passiva.

 

Information

 • Förbundets hemsida ska i första hand vända sig till aktiva i hembygdsrörelsen och vara ett hjälpmedel i deras arbete. Sidan ska presentera den aktuella verksamheten, informera om medlemskap och marknadsföra Dymlingen.
 • Ett digitalt nyhetsbrev ska skickas ut varje månad till de som anmält sig.
 • Uppgifter om föreningarnas kontaktperson ska sammanställas till en kontaktlista och publiceras på hemsidan.
 • En presentation av hembygdsrörelsen finns på hemsidan. Den kan enkelt kompletteras med hembygdsföreningarnas egen information.
 • Utställningen ”100 år av bilder bokas av föreningarna inför passande arrangemang.

Dymlingen

 • Föreningarna ska uppmanas att skicka in material för Dymlingen både om vad man gjort, men även historiska berättelser från egna årsskrifter.
 • Förbundet uppmanar föreningarna att presentera Dymlingen på sina årsmöten.
 • Ett informationsblad om Dymlingen tas fram för spridning bland hembygdsföreningarnas medlemmar.
 • Dymlingen publiceras även på hemsidan i PDF-format.

Utgivning och distribution

 • Dymlingen ges ut i fyra nummer med information till medlemsföreningarna, prenumeranter och andra intresserade av hembygdsrörelsen.
 • Nummer 2 av Dymlingen, Sommarprogrammet som presenterar föreningarnas aktiviteter under sommarperioden, ska vara klar att distribueras senast till Gammaldags Malmköpings Marknad.
 • Sommarprogrammet distribueras till föreningar, prenumeranter, turistbyråer, hembygdsgårdar, bibliotek med flera. Tidningen skall gälla aktiviteter den 6/6 – 30/9.
 • Dymlingen skickas till de personer föreningarna namnger, sammanlagt max 20 stycken för helanslutna och tre stycken för sidoanslutna föreningar utan kostnad. Föreningarna kan välja att få alla eller del av utskicket i paket för egen distribution och utdelning i t ex lokala väntrum.

Möten

 • Möten och träffar genomförs i den omfattning som stadgarna, verksamheten och praxis kräver.
 • Årsmöte hålls den 21 april med redovisning av verksamhet och ekonomi, utdelning av förtjänsttecken samt val av styrelse mm enligt stadgarna.
 • Höstmötet för år 2018 är planerat till den 17 november på det nyinvigda länsmuseet i Nyköping. Då antas verksamhetsplan och budget för år 2019.
 • Ordförandekonferensen planeras till den 3 maj
 • För att få ut information till kretsar och föreningar och även enkelt kunna få information från kretsar och föreningar önskar förbundets styrelse få delta på kretsmöten. Det är därför viktigt att föreningarna anmäler tidpunkt för mötena till kansliet.
 • Södermanlands hembygdsförbund ska vara representerat vid riksförbundets stämma i Kalmar 2018.
 • Valda ledamöter i styrelse och personal deltar i träffar med Hembygd Öst (samarbete mellan länsförbunden i Stockholm, Västmanland, Uppland, Gotland, Östergötland och Södermanland).
 • Förbundet representeras vid medlemsföreningars jubileer efter inbjudan.

Kansli

Förbundet ska ha ett kansli så bemannat, utrustat och tillgängligt att verksamhetsplanens mål kan uppfyllas.

Kansliet har till uppgift att:

 • verkställa styrelsens och presidiets beslut samt sköta administration och den ekonomiska redovisningen enligt gällande bestämmelser och praxis.
 • besvara/vidarebefordra frågor från medlemsföreningar och allmänhet samt vara föreningarna behjälpligt inom aktuella hembygdsfrågor.
 • bevaka och förmedla information från Riksförbundet.

Flytt av kansliet

Kansliet kommer flytta till det nya museihuset i Nyköping. Detta kommer att innebära ett omfattande arbete med arkiv- och förrådsmaterial, packning etc. Det kommer också medföra vissa kostnader. Den nya adressen blir preliminärt Tolagsgatan 8, 611 31 Nyköping.