Stadgar

STADGAR FÖR

SÖDERMANLANDS HEMBYGDSFÖRBUND

Nya stadgar Sörmlands HBF

Antagna den 7 maj 2011

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

§1  Namn, verksamhetsområde och karaktär

§2  Hembygdsrörelsens grundsyn

§3  Hembygdsrörelsens ändamål

§4  Södermanlands hembygdsförbunds organisation

§5  Medlemskap i Södermanlands hembygdsförbund

§6  Avgifter

§7  Regionalt samarbete

§8  Bildandet av särskilda associationer

§9  Ordinarie årsmöte

§10 Höstmöte

§ 11 Extra årsmöte

§12 Södermanlands hembygdsförbunds styrelse

§13 Räkenskaper och revision

§14 Stadgeändring

§15 Upplösning av Södermanlands hembygdsförbund

§ 1

Namn, verksamhetsområde och karaktär

Södermanlands hembygdsförbund, nedan kallad Förbundet, är en allmännyttig ideell förening som är partipolitiskt och religiöst obunden. Förbundets verksamhetsområde utgörs av Södermanlands län och organiserar föreningar och människor med intressen som sammanfaller med vad som anges i §2 och §3 i dessa stadgar. Hembygdsförening

verksam i angränsande län kan bli sidoansluten. Södermanlands hembygdsförbund är Sveriges Hembygdsförbunds regionala organ.

§ 2

Hembygdsrörelsens grundsyn

Hembygdsrörelsen är en del av det levande samhället. Den skapar broar mellan det förgångna, nutiden och framtiden. Hembygdsrörelsen har ett humanistiskt och demokratiskt synsätt. Den är öppen för alla, oavsett bakgrund. Den respekterar kulturarvets skiftande former i tid och rum. Hembygdsarbetet skapar gemenskap, trygghet och identitet. Intresset för kulturarvet är drivkraften i engagemanget för hembygden. Här möts alla generationer.

§ 3

Södermanlands hembygdsförbunds ändamål

Södermanlands hembygdsförbunds ändamål är att bistå hembygdsföreningarna i deras uppgift att värna, vårda och synliggöra hembygdens miljö, kultur och naturminnen samt historiskt och kulturellt värdefulla traditioner så att de blir en naturlig grund för ett gott liv.

Södermanlands hembygdsförbund ska arbeta för:

–       att kunskapen om och känslan för hembygdens kultur- och naturarv fördjupas och förs vidare till kommande generationer.

–       att kultur- och naturhistoriska minnen och miljöer tas till vara och görs tillgängliga för alla.

–       att kulturarv, miljö, tradition och hävdvunnen sed skyddas vid planering och förändring av samhället.

–       att med kunskap om kultur- och naturarvet aktivt delta i formandet av framtidens hembygd.

§ 4

Södermanlands hembygdsförbunds organisation

4.1 Förbundet består av fysiska och juridiska personer, som vill främja det ändamål som framgår av §2 och §3 i dessa stadgar.

4.2 Lokalt verkar hembygdsföreningar. För dem gäller särskilda och av dem fastställda stadgar. Hembygdsförening enligt dessa stadgar, är en allmännyttig ideell förening öppen för alla och som delar grundsynen och verkar i enlighet med ändamålet, paragraferna 2 och 3 i dessa stadgar.

4.3 Förbundets högsta beslutande organ är årsmötet, som utser styrelse. Mellan årsmötena är styrelsen högsta beslutande organ.

4.4 Förbundets verksamhets- och räkenskapsår sammanfaller med kalenderår.

§ 5

Medlemskap i Förbundet

5.1 Hembygdsförening som vill ansluta sig till Förbundet ansöker om medlemskap hos styrelsen, som även beslutar om medlemskap. Gäller även sidoanslutna föreningar.

När styrelsen beviljat medlemskap träder detta i kraft då fastställd avgift erlagts.

5.2 Fysiska eller juridiska personer som vill stödja Förbundets arbete, genom ekonomiska bidrag eller på annat sätt, kan ansluta sig som stödjande medlemmar.

Stödjande medlemmar och sidoanslutna föreningar har ingen rösträtt på Förbundets års- och höstmöte.

5.3 Person som på ett utomordentligt sätt främjat Förbundets syfte kan av årsmötet, på förslag från styrelsen, utses till hedersledamot.

5.4 Hembygdsförening liksom stödjande medlem, som agerar på sätt som strider mot hembygdsrörelsens ändamål och skadar Förbundet kan uteslutas av styrelsen.

§ 6

Avgifter

6.1 Årsavgiften för hembygdsföreningar beslutas av ordinarie årsmöte. Avgift för sidoansluten förening samt stödjande medlem fastställes av styrelsen.

Den som inträder som ny medlem efter den 30 september erlägger inte avgift för inträdesåret.

6.2 Medlem som inte erlagt fastställd avgift förlorar medlemskapet vid tidpunkt som fastställs av styrelsen.

§ 7

Regionalt samarbete

Förbundet kan inträda som medlem i sådana regionala sammanslutningar vars ändamål sammanfaller med Förbundets eller gagnar dess sak.

Beslut om inträde i och utträde ur sådana sammanslutningar fattas av styrelsen. Styrelsen beslutar också om vilka representanter som ska företräda Förbundet.

§ 8

Bildandet av särskilda associationer

För ändamål som gagnar Förbundets intressen kan styrelsen besluta om bildandet av särskilda associationer, såsom aktiebolag, ekonomisk förening, stiftelse, ideell förening eller annan. Sådana beslut kan även gälla förvärv av aktier och andelar.

§ 9

Ordinarie årsmöte

9.1 Årsmöte med Förbundet ska hållas senast den 15 maj på tid och plats som styrelsen beslutar.

9.2 Årsmötet består av hembygdsföreningarnas ombud och ledamöterna i Förbundets styrelse.

Ombud och styrelseledamöter har yttrande- och förslagsrätt samt rösträtt.

Varje medlem i ansluten hembygdsförening har yttrande- och förslagsrätt.

Stödjande medlem och representanter för sidoansluten förening har närvarorätt.

Rösträtt kan ej utövas genom fullmakt.

Ledamöterna i Förbundets styrelse äger ej rösträtt vid beslut i frågan om ansvarsfrihet för styrelsen.

9.3 Varje ansluten hembygdsförening representeras med ett ombud för varje påbörjat 50-tal betalande medlemmar, dock med högst sex ombud.

9.4 Skriftlig kallelse till årsmöte sänds till medlemsföreningarna senast sex veckor före mötet.

9.5 Årsmöteshandlingarna ska vara tillgängliga, för utsedda ombud, medlemsföre-

ningar och ledamöterna i Förbundets styrelse, senast tre veckor före årsmötet.

9.6 Vid ordinarie årsmöte ska följande ärenden behandlas:

a. Upprop av ombud och styrelseledamöter samt fastställande av röstlängd

b. Fråga om årsmötets stadgeenliga utlysande

c. Val av årsmötesfunktionärer:

 • mötesordförande
 • mötessekreterare
 • två protokolljusterare
 • två rösträknare

d. Fastställande av dagordning

e. Årsredovisning

Föredragning och godkännande av

 • verksamhetsberättelse
 • bokslut, resultat och balansräkning
 • revisorernas berättelse
 • fastställande av resultat- och balansräkning

f. Fråga om ansvarsfrihet för Förbundets styrelse för den tid revisionen omfattat

g. Fastställande av arvoden och traktamenten till styrelsens ledamöter samt

eventuella andra ersättningar

h. Val av:

 • ordförande för nästkommande verksamhetsår
 • ordinarie styrelseledamöter för de två nästkommande verksamhetsåren
 • två revisorer för innevarande verksamhetsår
 • två ersättare för revisorerna för innevarande verksamhetsår
 • valberedning om fem ledamöter, varav en sammankallande

i. Behandling av inkomna motioner och styrelsens yttrande över dessa

j. Fastställande av årsavgifter till Förbundet från anslutna hembygdsföreningar

k. Budget och verksamhetsplan för innevarande verksamhets- och räkenskapsår.

l. Om tre fjärdedelar av de röstberättigade på årsmötet så beslutar får frågor utöver de som finns på det av styrelsen upprättade förslaget till dagordning diskuteras, men beslut får ej fattas i sådana frågor.

9.7 Motion till Förbundets års- och höstmöte och till riksstämman kan väckas av varje medlem i till Förbundet ansluten hembygdsförening. Sådan motion ska vara Förbundets styrelse tillhanda senast sex veckor före års- eller höstmöte. Styrelsen ska skriftligen yttra sig över motionerna. I yttrandet ska återfinnas till- eller avstyrkan av motionen och motiven för ställningstagandet.

9.8 Årsmötets beslut fattas med enkel majoritet, utom då dessa stadgar föreskriver annat. Vid lika röstetal avgör lotten. Begärs votering vid personval ska denna ske genom sluten omröstning.

§ 10

Höstmöte

10.1 Höstmötet, som hålles senast den 30 november, fastställer budget och verksamhetsplan för kommande verksamhets- och räkenskapsår samt övriga av styrelsen väckta frågor och inkomna motioner.

10.2 Höstmötet består av hembygdsföreningarnas ombud och ledamöterna i Förbundets styrelse.

Ombud och styrelseledamöter har yttrande- och förslagsrätt samt rösträtt.

Varje medlem i ansluten hembygdsförening har yttrande- och förslagsrätt.

Stödjande medlem och representanter för sidoansluten förening har närvarorätt.

Rösträtt kan ej utövas genom fullmakt.

10.3 Varje ansluten hembygdsförening representeras med ett ombud för varje påbörjat 50-tal betalande medlemmar, dock med högst sex ombud.

10.4 Skriftlig kallelse till höstmöte sänds till medlemsföreningarna senast sex veckor före mötet.

§ 11

Extra årsmöte

11.1 Extra årsmöte ska hållas när Förbundets styrelse eller när revisorerna finner det påkallat. Extra årsmöte kan även hållas när minst 1/3 av hembygdsföreningarna skriftligen begär det.

11.2 Kallelse till extra årsmöte ska ske minst 30 dagar före mötet.

11.3 Extra årsmöte kan endast besluta i ärenden som upptagits på den dagordning som sänts till hembygdsföreningarna i samband med kallelsen.

11.4 Vid extra årsmöte gäller för övrigt vad som stadgas för ordinarie årsmöte.

§ 12

Förbundets styrelse

12.1 Mellan årsmötena är styrelsen Förbundets högsta beslutande organ.

12.2 Styrelsen leder Förbundets verksamhet i enlighet med dessa stadgars §2 och §3 och årsmötets beslut.

12.3 Förbundets styrelse ska förelägga höstmötet förslag till verksamhetsplan och förslag till budget för framförliggande verksamhetsår. Vid ordinarie årsmöte kan budget och verksamhetsplan justeras.

12.4 Förbundets styrelse utser ombud och ersättare för dessa till Sveriges Hembygdsförbunds riksstämma.

12.5 Förbundets styrelse har sitt säte i Nyköping

12.6 Förbundets styrelse ska bestå av elva ordinarie ledamöter, nämligen ordförande och tio övriga ledamöter, vilka samtliga väljs av årsmötet.

Mandattiden för ordföranden är ett år. Övriga ledamöter har en mandattid på två år. Dessa utses på så sätt att hälften väljs vartannat årsmöte.

Styrelsen äger rätt att till sig adjungera personer med olika kompetenser. Sådana personer har endast yttranderätt vid sammanträden.

12.7 Förbundets styrelse utser bland ordinarie ledamöter vice ordförande.

12.8 Anställd av Förbundet kan inte samtidigt vara ledamot i Förbundets styrelse eller ledamot av dess valberedning.

12.9 Förbundets styrelse kan inom sig utse ett arbetsutskott att handlägga ärenden enligt en av styrelsen fastställd delegationsordning.

Styrelsen kan härutöver utse funktionärer för olika uppgifter inom styrelsen liksom arbetsgrupper och dylikt.

12.10 Förbundets styrelse sammanträder minst fyra gånger per verksamhetsår.

Sammanträde ska alltid hållas när hälften av antalet ordinarie ledamöter så begär.

Kallelse till sammanträde ska utsändas senast två veckor i förväg.

Styrelsen är beslutsmässig då minst 6 ledamöter är närvarande. Styrelsens beslut fattas med enkel majoritet. Vid lika röstetal har tjänstgörande ordförande utslagsröst.

Vid sammanträde förs protokoll som justeras på sätt som styrelsen beslutar.

12.11 Förbundets firma kan tecknas av hela styrelsen eller av två personer i förening, utsedda av styrelsen. Teckningen av Förbundets plusgiro- och bankärenden sker på sätt som regleras i attestordning, fastställd av styrelsen.

12.12 Av Förbundet tryckt eller digitalt producerat material, liksom sändningar i radio och tv, som faller under tryckfrihetsförordningen är utgivaren ensam ansvarig. Utgivaren, som utses av styrelsen, är ensam ansvarig för av Förbundet tryckt eller digitalt producerat material liksom egna sändningar i radio och TV och som faller under tryckfrihetsförordningen.

§ 13

Räkenskaper och revision

13.1 Förbundets räkenskaper förs per kalenderår.

13.2 Medel som deponerats hos Förbundet av hembygdsförening ska hållas skilda från Förbundets övriga tillgångar och redovisas i bokslutet.

13.3 För granskning av Förbundets räkenskaper och styrelsens förvaltning utses vid årsmötet två revisorer och två ersättare.

13.4 Styrelsen ska senast den 15 mars till revisorerna överlämna uppgift om Förbundets ekonomiska ställning samt övriga för revisionen erforderliga handlingar.

13.5 Revisorerna ska fortlöpande utföra sitt granskningsarbete. Det åligger dem att senast den 1 april till styrelsen överlämna revisionsberättelse med till- eller avstyrkan av ansvarsfrihet, att framläggas vid nästa årsmötet.

§ 14

Stadgeändring

Ändring av dessa stadgar beslutas av Förbundets ordinarie årsmöte. Sådant beslut måste fattas med minst tre fjärdedelar av avgivna röster.

§ 15

Upplösning av Förbundet

15.1 Beslut om upplösning av Förbundet kan fattas endast om styrelsen framlagt sådant förslag och att detta förslag vid två på varandra följande årsmöten, varav det ena ska vara ett ordinarie årsmöte, vid vardera årsmötet biträtts av minst tre fjärdedelar av de närvarande röstberättigade. Kallelse till det senare årsmötet får inte ske förrän justerat protokoll från det första årsmötet föreligger.

15.2 Är Förbundets upplösning beslutad, ska dess tillgångar överlämnas till Sveriges Hembygdsförbunds styrelse för förvaltning. Riksförbundet tar inget ansvar för skulder som inte täcks av Förbundets egna tillgångar.

Förbundets arkivalier överlämnas till folkrörelsearkiv eller annat arkiv.