Riktlinjer för verksamheten

Sveriges Hembygdsrörelses grundsyn,

som utgör §2 i Södermanlands hembygdsförbunds stadgar

Hembygdsrörelsen är en del av det levande samhället. Den skapar broar mellan det förgångna, nutiden och framtiden.

Hembygdsrörelsen har ett humanistiskt och demokratiskt synsätt. Den är öppen för alla, oavsett bakgrund. Den respekterar kulturarvets skiftande former i tid och rum.

Hembygdsarbetet skapar gemenskap, trygghet och identitet. Intresset för kultur­arvet är drivkraften i engagemanget för hembygden. Här möts alla generationer.

Södermanlands hembygdsförbunds ändamål enligt stadgarna, §3

Södermanlands hembygdsförbunds ändamål är att bistå hembygdsföreningarna i deras uppgift att värna, vårda och synliggöra hembygdens miljö, kultur och naturminnen samt historiskt och kulturellt värdefulla traditioner så att de blir en naturlig grund för ett gott liv.

Södermanlands hembygdsförbund ska arbeta för:

  • att kunskapen om och känslan för hembygdens kultur- och naturarv fördjupas och förs vidare till kommande generationer.
  • att kultur- och naturhistoriska minnen och miljöer tas till vara och görs tillgängliga för alla.
  • att kulturarv, miljö, tradition och hävdvunnen sed skyddas vid planering och förändring av samhället.
  • att med kunskap om kultur- och naturarvet aktivt delta i formandet av framtidens hembygd.

 Miljöpolicyn, 2012

Skogspolicyn, 2013

Hembygdsrörelsens fyra fokusområden, 2013

1. Stärka kulturarvets och hembygdsrörelsens ställning i samhället

SHF ska arbeta för att synliggöra kulturens, kulturarvets och det ideella arbetets betydelse för människor och samhällets utveckling. SHF företräder hembygdsrörelsens intressen nationellt i dialog med myndigheter och beslutsfattare samt arbetar för att väcka opinion till stöd för hembygdsrörelsens arbete. SHF stödjer de regionala förbunden i arbetet för ökat offentligt stöd och regionalt inflytande i kulturpolitiken, miljöpolitiken och andra berörda politikområden.

2. Öka tillgängligheten till hembygdsrörelsen och kulturarvet

SHF ska arbeta för att fler människor kan ta del av hembygdsrörelsen och kulturarvet. Arbetet ska inriktas på pedagogisk utveckling av hembygdsrörelsens aktiviteter för att levandegörande kulturarvet. Arbetet för tolerans och mångfald i kulturlivet har stor vikt, med folkbildande insatser som främjar hembygdsrörelsen som inkluderande kraft och resurs för nyinflyttade. SHF ska arbeta för ökad tillgänglighet för människor med olika funktionsnedsättningar och föra ut kunskap om hur föreningarnas verksamhet kan förbättras i detta avseende. SHF ska stödja föreningarnas samverkan med skolan.

3. Bidra till en hållbar samhällsutveckling

SHF ska arbeta för en utveckling av hembygdsrörelsens arbete för en hållbar samhälls-utveckling i ekologisk och social bemärkelse. En viktig del av detta arbete är att främja kunskapen om traditionella metoder för hushållning och bruk av naturen. SHF ska stödja erfarenhetsutbyte inom rörelsen och lyfta fram goda exempel som inspiration.

4. Stärka vården av kulturmiljön

SHF ska arbeta för en modern och inkluderande syn på kulturmiljön som omfattar såväl äldre agrara miljöer som sentida stadsbebyggelse och där naturmiljön ses som en del av människans kulturmiljö. SHF ska arbeta för ökad kunskap om hembygdsgårdarnas kulturmiljövärden, för att säkra att dessa miljöer bevaras för framtiden och används som källa till kunskap om kulturarvet.