Skrivelse rörande elledning Hedenlunda-Oxelösund

https://filer.hembygd.se/sodermanland/uploads/files/2020/04/02/Skrivelse%20den%206%20april.pdf

Tillsammans har vi större möjlighet att påverka. Denna skrivelse har skickats till media, politiker, kommuner och andra berörda parter. Sprid den gärna  i era kanaler. 

Angående den av Vattenfall planerade 130kV-ledningen som projekteras Hedenlunda-Oxelösund.

Södermanlands hembygdsförbund upplever en stor oro bland medlemmarna i den del av länet där dragningen av elkabeln Hedenlunda-Oxelösund diskuteras och planeras. Flera av hembygds-föreningarna har redan lämnat skrivelser till Vattenfall och Länsstyrelsen. Alla diskussioner vi tagit del av ser behovet av kabeln och ingen ställer krav om att den ska dras ”någon annanstans”. Diskussionen handlar om vikten av att göra det som är bäst för både människor, djur och näringsliv.

Den innovativa teknik som SSAB framarbetat är verkligen lovvärd och ger många av oss hopp för framtiden. Visst gör förändringar människor oroliga, men i detta fall är vi alla förhoppnings-fulla och ser detta som något angeläget. Det betyder dock inte att konsekvenserna av den planerade kabeln är oviktiga. 

Medborgarna har ett ännu obesvarat behov av att känna sig hörda och hittills ser vi ingen verklig respons på den oro som formuleras främst gällande människors hälsa. Det är orimligt att avskriva en omfattande erfarenhet av obehag av att leva i närheten av en leding med att ”det inte går att bevisa ohälsa genom forskning”.

Oron som tas upp i den motion som inkommit till hembygdsförbundet, och i flertalet av de skrivelser som redan kommit in i samrådsprocessen, rör den elektro-magnetiska strålningen från luftburna kablar, fastighetsvärde, produktionsbortfall och påverkan på landskapsbilden.

Landskapskonventionen, som är ett dokument vi alla är anmodade att ta hänsyn till, lyfter tydligt vikten av att medborgarna skall vara med och påverka utformningen av de landskap de lever i. I det vi läser i denna process avfärdas tvärtemot detta just de medborgare som berörs utan att större hänsyn tas.

Den lösning som en överväldigande majoritet av personer, organisationer och kommuner som yttrat sig i ärendet stödjer är den om en nedgrävd ledning. Vi ser naturligtvis utmaningen i detta men saknar helt och hållet detta alternativ utrett. Det är otroligt viktigt att man lyssnar på de människor som ska leva kring de kablar man planerar dra. Detta kommer definitivt att påverka landskapsbilden för all framtid. För oss som inte bor där kan detta upplevas som en oviktig fråga, men återigen måste de som ska leva här bli respekterade.

Precis som Vattenfall skriver i sin samrådsredogörelse påverkar strålningen både djur och människor. Vi menar att försiktighetsprincipen därför borde råda vid planering för dragning av nya kablar av denna dimension. Att inte på ett omfattande sätt utreda möjligheten att gräva ned kabeln är för hembygdsrörelsen ett fullständigt oacceptabelt tillvägagångssätt.

Vi har tagit del av Vattenfalls argument emot att gräva ned kabeln, men inte någon undersökning av vad det i sin helhet innebär i förhållande till luftburna kablar.

 

Södermanlands hembygdsförbund kräver

  • en omfattande och heltäckande utredning av möjligheten att helt och delvis lägga en markkabel mellan Hedenlunda och Oxelösund.
  • att betydligt större hänsyn tas till folkhälsoperspektivet och konsekvenserna av landskapets förändringar.
  • att elledningen skall grävas ned på alla delsträckor där detta är möjligt. 

 


Editerad av: Jennie Fornedal (2020-05-05 14:12:59)