Medlemsåret 2018

Här finns en sammanställning av de diskussioner som förda inom förbundet på olika håll under hösten 2017 samlade i en Idébank. Med hjälp av flera av era idéer kommer den att utvecklas under året.

______________________________________________

Här kommer tipsen för året att samlas och växa fram. Kom med ditt bidrag.

  1. Hälften av höstmötesdeltagarna gör sig redo att uttrycka sina tankar och åsikter. Foto JF. GDs bild får ni se en annan gång. Här ser ni när han tog den.

    Vad är medlemsnyttan i er förening?

  2. Varför blir man – och förblir –  medlem hos er?
  3. Hur kan man locka nya medlemmar?
  4. Vilken verksamhet lockar nya ansikten till er?
  5. Vad kan Södermanlands hembygdsförbund göra för att hjälpa er medlemsvärvning och medlemsvård?
  6. Tävling 2018? Är det intressant med en utmaning? Vad är i så fall ett rimligt pris till vinnaren?

Vad är medlemsnyttan i er förening? och Varför blir man – och förblir –  medlem hos er?

Sammanfattningsvis är den medlemsnytta som oftast nämns från höstmötesdeltagarna: årsskriften, programmet man erbjuder, den sociala samvaron, att få aktivera sig och att få reda på vad som händer i föreningen och i bygden.

Många påpekar värdet av ett program som uppfattas som intressant och spännande. Man lyfter exempel på föreläsningar, utflykter i hembygden, midsommar mm Personer som återkommer borde se medlemsnytta och bli, för att sedan förbli, medlemmar.

”Vår årsskrift är medlemsnytta”, skriver någon och får medhåll från många håll. Om man dessutom kopplar medlemsnyttan i årsskriften till intresset för hembygden och dess historia så har vi en mycket stor, rikligt omnämnd anledning till att bli medlem i hembygdsföreningen.

Det sociala i föreningslivet, gemenskapen och möjligheten att aktivera sig är enligt höstmötets deltagare en stor anledning till att bli medlem. Stämningen i föreningen nämns, liksom möjligheten att fysiskt aktivera sig, att vara med och hembygdsforska är ett annat exempel.

Bevarande av hembygden kan säkert kopplas till båda styckena ovan. Bevara och värna om hembygden kan både handla om att bedriva opinion kring samhällsutvecklingen och att dokumentera historien. Det framgår inte här vad de som skrev detta tänkte, men båda kan tänkas upplevas som medlemsnytta, eller nyttan med hembygdsföreningen.

Några nämner ett nyhetsbrev/medlemsblad som kommer ut regelbundet. Visa lägger i brevlådan, andra mailar. Ett medlemsblad ger medlemsnytta, medan ett Bygdeblad kan tänkas visa nytta med hembygdsföreningen i bygden.

Några nämner också gruppen ”Nyinflyttade” som kanske vill få kontakt med nya grannar och lära sig mer om den nya hembygden. Nyinflyttade nämns även som målgrupp under nästa rubrik.

Övriga kommentarer ang varför man blir, och förblir medlem:

Möjligheten att disponera hembygdsgården. Möjlighet att aktivera sig mer, att vara med i praktiskt arbete på gården. Besök i våra lokaler.

Aktiva i samhällsdebatten. 65-åringarna får brev. Medlemsmiddag. På marknader när vi säljer litteratur.

Att vi håller samman människor som har anknytning till bygden. Sådana som söker sina rötter. Att det finns arkiv att ta del av som intresserar.

Man förbli medlem av gammal vana. Man måste ta hand om medlemmarna.

Hur kan man locka nya medlemmar? och Vilken verksamhet lockar nya ansikten till er?

Dessa svar kan sammanfattas i tre grupper: metoder för marknadsföring, målgrupper och programförslag. Svaren är därför uppdelade under just dessa rubriker.

Marknadsföring

Via Facebook. Vi har fler vänner än medlemmar. En del kanske bli medlemmar.

Vi borde bedriva marknadsföring så folk blir medvetna om hembygdsföreningen.

Det är viktigt att synas i tidningen.

Presentera program utanför medlemsregistret.

Informera medlemmarna via e-postlistor om vad som händer. Se även ”medlemsnytta”

Ta fram en folder som marknadsföring

Målgrupper som nämns är barn och föräldrar, nyinflyttade, 65+-are och släktforskare

Skolans föräldraförening kan inbjudas till någon verksamhet.

Aktiviteter med barn: Buss, förskola, skollektioner, fritids: bildvisning. Samarbete med skolan och att bjuda på ”gammaldags skola”

Samarbete med Släktforskarföreningarna

Hämta uppgifter om nyinflyttade. Dessa får ett välkomstbrev av föreningen samt en skrift om bygden. Det ger napp några gånger per år.

Den personliga inbjudan; Personlig inbjudan till alla som fyller 65 år. Personliga besök hos personer man tror kan vara intresserade. Personlig kontakt vid arrangemang. Prata med dem man sett delta tidigare. Personliga kontakter med nyinflyttade och sommargäster. Vikten av personlig kontakt nämns också i sammanhanget ”Värva dina grannar”

Denna punkt kom upp även under rubriken ”Varför blir man medlem” de är dock samlade här.

Programförslag som ett sätt att locka nya och gamla deltagare

Hembygdsskrift/ Årsskriften ligger framme

Andliga sånger som allsång och Visaftnar. Musik. Endast från 78-varvare

Kulturvandringar, Programaftnar, Evenemang, Utställningar. Visa foton ur samlingarna på olika teman. Frågesport och tipspromenader. Båtutflykter – tex Munter

Trädgårdsdag med försäljning av växter vid odlingssäsongens början

Midsommarfester. Marknader, jul och på sommaren, Loppmarknad, Vis- och kulturcafé

Aktivera medlemmarna. Berätta och skapa diskussioner. Studiecirklar. Se även medlemsnyttan

Väcka intresse om det gamla. Öppet i arkivets och museets samlingar. Visning av gamla filmer. Torpgrundsvandringar, Kyrkogårdsvandringar

Bra mötesverksamhet. Lyssna av vad folk är intresserade av.

Besök andras aktiviteter och upplev vad de gör.

Vad kan Södermanlands hembygdsförbund göra för att hjälpa er medlemsvärvning och medlemsvård?

Kurser. (Förtydligas dock inte vilken typ av kurser.)

Artiklar i SN om hembygden. (Tolkar detta som att sprida pressinformation till lokalpressen och att även skriva debattartiklar för att öka intresset. Tipsa pressen om personer man kan göra reportage om.)

Stötta och vara ett bollplank

Marknadsföra och publicera i Dymlingen och på hemsidan. Sommarprogrammet

Gynna tillkomsten av kretsverksamhet

Reklamblad om hembygdsrörelsen som de lokala föreningarna kan dela ut.

Uppsökande verksamhet. Kontakta 6e-klassare, idrottsföreningar, kyrkan odyl.

Annonser i SN

Tävling 2018? Är det intressant med en utmaning? Vad är i så fall ett rimligt pris till vinnaren?

Alla, utom en av de som svarade var positiva. Den avvikande svarade ”nja”.

Diplom, Omnämnande i lokalpressen och i Dymlingen

Statyett eller detalj som vandringspris. Presentkort. Lotter, blomstercheckar

Besök av förbundsstyrelsen. Dator Gratis deltagande vid årsmötet

Om så är fallet. En flaggduk som visar att föreningen är bäst och som visas upp på något sätt vid hembygdsgården och på hembygdsdagar.

Tävlingar är alltid (??)